Hopp til innhold

Riksrevisor: – Dette er misbruk av makt

Riksrevisjonen mener Petroleumstilsynet ikke gjør jobben med å forhindre farlige situasjoner på norsk sokkel. Samtidig holder oljeselskapene tilbake vesentlig informasjon, viser ny rapport.

Petroleumstilsynet front

Riksrevisjonen har gransket Petroleumstilsynet og konkluderer med at tilsynet ikke gjør jobben sin.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen la i dag fram rapport om Petroleumstilsynet (Ptil). De har gransket om tilsynet gjør en god nok jobb med å forhindre ulykker og farlige situasjoner på norsk sokkel.

Konklusjonen er krystallklar:

  • Ptil avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer.
  • Ptil bidrar ikke til at oljeselskapene retter opp feil og avvik.
  • Ptil bruker ikke virkemidlene sine, som stans av virksomhet og tvangsmulkt og bøter.

Kontrollen fungerer ikke

– Dette er svært alvorlig i en sektor hvor liv, helse og miljø står på spill. Kontrollen med oljeselskapene er basert på tillit, men dette systemet fungerer åpenbart ikke. Oljeselskapene unnlater å gi vesentlig informasjon til tilsynet som da heller ikke kontroller om informasjonen de har fått er riktig, påpeker Foss.

Kunnskap er makt, når oljeselskapene holder tilbake vesentlig informasjon, er dette misbruk av makt?

– Ja, dette er misbruk av makt, sier Per Kristian Foss.

– Mangler Petroleumstilsynet kompetanse?

– Ja, det kan man stille spørsmål ved, sier Foss.

For Petroleumstilsynet kontrollerer heller ikke om oljeselskapene faktisk retter seg etter de pålegg som tilsynet gir dem.

Per Kristian Foss

Riksrevisor Per-Kristian Foss.

Foto: Harald Thingnes / NRK

IT-sikkerhet i fokus

Foss understreker at Riksrevisjonen har sett på Ptils arbeid i fire caser:

  • Arbeidskonflikten og hendelser på Shell sitt anlegg på Nyhamna.
  • Utbyggingen og hendelser på Goliat-feltet, hvor Eni (Nå Vår Energi) var operatør.
  • En brønnkontroll-hendelse på boreriggen Songa Endurance høsten 2016, hvor Equinor var operatør.
  • Gasslekkasje og IKT-sikkerhet på Equinor sitt anlegg på Mongstad.

Svarer på kritikken

Petroleumstilsynet hevder de har satt i gang arbeid med de fleste forholdene som får kritikkverdig omtale i rapporten.

– Arbeidet startet etter utgivelsen av stortingsmeldingen i april 2018. Sentrale punkter i meldingen sammenfaller med signaler i Riksrevisjonens rapport, opplyser direktør Anne Myhrvold i en pressemelding.

– Vår ambisjon er å arbeide videre langs to akser: Tydeliggjøre selskapenes ansvar og styrke Petroleumstilsynets rolle som tilsynsetat, sier hun.

Trekker fram Goliat

Petroleumstilsynet får særlig refs for ikke å ha gjort jobben sin for å forhindre alle problemene med Goliat-plattformen.

Anne Myhrvold

Anne Myhrvold er direktør i Petroleumstilsynet som får hard medfart i Riksrevisorens nye rapport.

Foto: Anders Fehn / NRK

Riksrevisjonen påpeker at Ptil ga Eni Norge AS samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen selv om den ikke var i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Ptil stolte altså på at Eni ville få plattformen klar før den ble tatt i bruk, noe selskapet langt fra klarte.

– Gitt de utfordringene som Eni hadde med denne plattformen før den kom til Norge, burde tilsynet undersøkt nøye om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften. Dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

Eni, som nå har blitt til selskapet Vår Energi, har ikke hatt anledning til å sette seg inn i rapporten og vil derfor ikke kommentere enkeltelementer.

– På generelt grunnlag vil si at vi har erkjent at mye kunne vært gjort annerledes i oppstartsfasen på Goliat og at vi har trukket viktig lærdom av feilene som ble gjort, opplyser kommunikasjonsdirektør, Andreas Wulff.

En tastefeil på Mongstad

Ptil får videre kritikk for ikke å ha fulgt opp brønnkontroll-hendelsen på boreriggen Songa Endurance høsten 2016.

Også her stolte Ptil i for stor grad på at Equinor ville rydde opp selv, ifølge Riksrevisjonen.

Ptil får også kritikk for ikke å ha fulgt opp hendelser på Mongstad, deriblant IKT-sikkerheten som NRK avdekket alvorlige svakheter ved. NRK fortalte hvordan en tastefeil i India av en IT-arbeider gjorde at vedkommende fikk uautorisert adgang bak brannmurene til IT-sysemet og påvirket produksjonen på det store landanlegget.

Til tross for at Petroleumstilsynet hadde kunnskap om den gedigne utflaggingen av IT som Equinor gjorde til blant annet India, fanget ikke tilsynet opp utfordringene med IT-sikkerheten i selskapet som den gang het Statoil.

Per Kristian Foss håper slike sikkerhetssvikter innen IT ikke vil gjenta seg i fremtiden.

– Petroleumstilsynet sier de har fått mer kompetanse innen IT nå. Det får vi håpe, siden IT blir stadig viktigere og kontroll med dette er sentralt for å trygge sikkerheten på oljeinstallasjoner og på land, sier Foss.

Les også: En tastefeil på Mongstad

Bellona: – Svært alvorlig

Bellona har tidligere bedt om gransking, og er veldig fornøyde med at Riksrevisoren har gjennomgått disse sakene .

Bellona-leder Frederic Hauge mener Riksrevisjonen har avdekket en alvorlig systemsvikt i norsk oljeforvaltning.

Frederic Hauge

Frederic Hauge, leder i Bellona er fornøyd med at Riksrevisoren har avdekket hvor mangelfull kontroll Petroleumstilsynet utfører med oljeselskapene.– Dette er noe vi har varslet om i mange år, sier han.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er en stor og alvorlig sak for Ptils troverdighet. Dette har ført til at folk har vært i livsfare om bord, sier Hauge til NRK.

– Vi har ikke noe operativt og fungerende tilsyn i dag på norsk sokkel, sier han videre.

Hauge mener at regjeringen nå må gå inn i sakskomplekset for– at kontrollen med oljesektoren vil bli bedre.

– Vi kan ikke late som ingenting, som vi så ofte gjør i norsk oljeforvaltning. Dette er svært alvorlig, og gjør at det er en helt unødvendig risiko, både for mennesker og miljø, på norsk sokkel, sier Bellona-lederen.

Les også: Statoil inn på teppet til Petroleumstilsynet

– Tillit holder ikke

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener det tillitsbaserte systemet som Ptil jobber etter, ikke fungerer.

– Tillit er bra, men av og til er kontroll nødvendig.

Han påpeker at selskaper som er presset økonomisk, ofte vil «pynte på kaka» og gi uriktig informasjon til Ptil. Riksrevisjonen har i sin gransking avdekket at dette har skjedd i en del tilfeller.

– Hovedproblemet er systematikken i hvordan Ptil arbeider. Da er det en utfordring å plutselig bli bedre, sier Foss.