Bilder hunder Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Bonde fikk 70 friske hunder avlivet – helt lovlig

Bonden i Østfold måtte redusere hundebestanden sin, krevde myndighetene. Det gjorde han. Ved å avlive 70 friske hunder. Helt lovlig. Dyrevernorganisasjoner vil vite hvorfor det fortsatt er mulig.

Østfoldbonden havnet på Mattilsynets radar for snart halvannet år siden. Etter et tilsyn i oktober 2014 konkluderte Mattilsynet med at dyrevelferden ikke var god nok for hunder og småfe som sau og geiter.

Til slutt ble bonden pålagt å redusere bestanden av hunder til ned mot 30 dyr. Det gjorde han ved å få 70 av hundene avlivet.

Smaalenenes avis var de første til å omtale saken.

Nå raser dyrevernsorganisasjoner, og dyrevenner oppretter Facebook-grupper om saken.

Mattilsynets bilder

Et av Mattilsynets bilder fra gården, der de blant annet fant hunder i stablede bur. – De skal kunne legge seg ned og hvile og flytte på seg. Og når det kombineres med mangelfulle rutiner for mosjon, aktivisering, stimulering, sosial kontakt med mennesker, så er dyrevelferden ikke ivaretatt, sier Nina Brogeland Laache.

Foto: Mattilsynet

Om hundene sa Mattilsynets seksjonsleder Nina Brogeland Laache til NRK i januar at relativt mange hunder er oppstallet i små bur eller i små binger. Det er også dårlige rutiner for tilsyn og stell av dyrene og også for oppfølging av valper, og die-givende tisper.

Men Mattilsynet mener det ikke har vært nødvendig å ta bondens dyr i forvaring. Dermed begrenses også tiltakene som kan settes i verk.

– I det tilfellet her har vi ikke gjort det, og da har dyreeier råderett over sine dyr, og vi har ikke noen hjemmel til kreve hvilken løsning dyreeier skal velge for å redusere sitt dyrehold, sier Nina Brogeland Laache.

– Men dere har fulgt mannen lenge og måtte skjerpe påleggene underveis?

– Vi kan ta dyr i midlertidig forvaring hvis vi mener det er en akuttsituasjon hvor dyr lider eller det er knyttet usikkerhet til om dyrene blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. I den saken her var det ikke aktuelt.

Til sammen 20 pålegg ble gitt bonden om utbedringer av dyrevelferdsmessige og dyrehelsemessige forhold.

På inspeksjonstidspunktet besto dyreholdet av 115 hunder, 82-84 sauer, 45 geiter, 30 storfe, ca. 50 andefugler, tre kalkuner, ca. 20 høner/haner, 13 duer, 1 gris og ifølge dyreholder ca 12 katter.

Tilsynsrapport, Mattilsynet fra 16. januar 2015

Han har også drevet gården alene, og har i tillegg hatt deltidsjobb et annet sted.

Flere av Mattilsynets pålegg har blitt rettet opp i, viser tilsynets dokumenter knyttet til saken. Men vedtaket om reduksjon ble klaget inn av dyrenes eier.

– Saken er under oppfølging, sier seksjonsleder Nina Brogeland Laache i Mattilsynet for Østfold og Follo.

– Vi har opprettholdt reduksjonsvedtaket. Da er den sendt over til klageinstansen, som i Mattilsynet er hovedkontoret. Den er til vurdering der.

– Han valgte likevel å avlive 70 hunder?

– Det er noe dyreeier selv har valgt på et tidligere tidspunkt i saken.

Nina Brogeland Laache

– Jeg kan ikke kommentere om vi kommer til å reise ut på nye besøk, men siden forrige tilsyn så vurderer vi det slik at dyreeier har etablert forsvarlige forhold for hundene inntil en klage er ferdigbehandlet, sier seksjonsleder Nina Brogeland Laache i Mattilsynet for Østfold og Follo.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Ingen kommentar

Mannen sa til NRK Østfold den 28. januar at han ikke ønsket å kommentere saken da. I ettertid har han ikke svart på våre henvendelser, og flere mobilnumre knyttet til mannen er nå sperret for innkommende samtaler.

– Vi var der på tilsyn i januar, og det er siste gang vi var der, fortsetter Brogeland Laache.

– Det er ikke noe nytt siden da. Han har fått tydelig beskjed og pålegg om at han ikke har adgang til å utvide hundeholdet sitt.

Samtidig som at mannen ble pålagt å redusere hundeholdet sitt ble han satt i kontakt med organisasjonen SPCA, som omplasserer dyr. De sa seg ifølge Mattilsynet villige til å omplassere hundene. Men reglene gir en dyreeieren rett til å velge hvordan en bestand skal reduseres. I dette tilfellet ble det en omfattende avliving, utført av veterinær.

Det alternativet burde bonden aldri hatt, mener både NOAH og Dyrevernalliansen.

Krever lovendring

Paragraf 32 i Lov om Dyrevelferd slår fast at en tilsynsmyndighet selv kan iverksette tiltak mot en dyreeier «dersom pålegg fra tilsynsmyndigheten ikke etterkommes, det er ukjent hvem som er ansvarlig, eller det er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt».

Og at tilsynsmyndigheten eller politiet «kan etter vedtak ta dyr i midlertidig forvaring eller på annen måte sørge for at dyret får nødvendig tilsyn og stell.»

I tillegg står det blant annet at «Dersom tilsynsmyndigheten finner at dyret ikke kan leveres tilbake til eier, skal dyret avlives. Hvis eieren samtykker, kan dyret likevel omplasseres eller selges.»

NOAH har lenge jobbet for å få endret den paragrafen, sier leder og veterinær Siri Martinsen.

– Den hindrer at for eksempel Mattilsynet kan forlange omplassering i tilfeller med dyr som er vanskjøttet eller mishandlet.

– Det er en uakseptabel praksis som departementet også har lovet å endre, men som de da altså ikke har endret enda. Det er et halvt år siden de lovet det, og dersom de hadde holdt det de lovet, så kunne faktisk Mattilsynet ha tatt disse hundene på grunn av utilfredsstillende forhold og i samarbeid med frivillige organisasjoner funnet gode hjem til dem.

Siri Martinsen

– Paragraf 32 åpner for at dyreeier kan nedlegge en form for veto, for at dyrene ikke skal få lov til å leve videre eller få lov til et bedre liv, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

Foto: Bente Isefjær

– Dette er et resultat fra en lovendring som kom i 2010, sier Kaia Efskind, som er informasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

– Den sier at når Mattilsynet redder et vanskjøttet eller mishandlet dyr fra en uegnet eier, så kan denne eieren bestemme om dyret skal omplasseres eller dø.

– Vi har lenge ment at denne loven er uetisk og jobbet for å få fjernet denne såkalte avlivingsparagrafen. I fjor ble den endelig foreslått fjernet av daværende landbruksminister Sylvi Listhaug, men dette lovforslaget er ikke vedtatt enda. Vi forventer at det lovforslaget sendes ut på høring før påske.

– Men nå haster det jo å få denne paragrafen på plass, slik at dette ikke skjer igjen. Så vi håper at den nye landbruksministeren Jon Georg Dale vil få farten opp.

Departementet vil endre noe

Ekspedisjonssjef Gunnar Hagen i Landbruks- og matdepartementets matpolitiske avdeling svarer i en e-post til NRK:

Dersom en dyreeier får pålegg om å redusere antall dyr, står vedkommende fritt til å velge om han ønsker å avlive, selge eller omplassere dem. Det er ingen planer om å endre dyrevelferdsloven på dette punktet.

Det forberedes imidlertid høring av en endring som vil gjøre det mulig for Mattilsynet – uten tidligere eiers samtykke – å velge omplassering heller enn avliving av dyr som de har tatt i sin varetekt, hvis dyret ikke kan leveres tilbake til eieren. Når høringsforslaget er klart, vil dette bli sendt på høring med tre måneders høringsfrist.

Departementet legger opp til at saken er klar for høring i vår, men kan ikke tidfeste dette nærmere i dag.

Politianmelder bonden

Både NOAH og Dyrevernalliansen er i gang med å levere inn politianmeldelser av bonden fra Østfold.

– NOAH sender inn en anmeldelse denne uken, sier dyrevernsorganisasjonens leder Siri Martinsen.

– Det er fordi vi anser saken som svært grov. Bildematerialet fra Mattilsynet viser et dyrehold som etter vår mening burde ha vært anmeldt. Og ut ifra hvordan dyrene har det, både hunder sauer og geiter. I tillegg reagerer vi naturligvis på måten saken er håndtert på. At vedkommende har fått lov til å fortsette å holde dyr til tross for svært kritikkverdige forhold og da velger å avlive dyr istedenfor å omplassere, som kunne vært en mulighet når man skal redusere dyrehold.

– Vi mener at dette er en fullstendig uakseptabel måte å holde dyr på, istemmer Kaia Efskind i Dyrevernalliansen.

– Men hvor realistisk er det å få omplassert 60–70 dyr i en fei?

Kaja Ringnes Efskind

Hundene i Østfold kunne og burde ha blitt omplassert, sier informasjonsansvarlig Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

Foto: Ihne Pedersen

– Det er nok ikke så veldig realistisk. Så vidt jeg forstår så er den hunderasen også litt vanskelig å omplassere. Men det var jo også en organisasjon som sa seg villig til å omplassere disse hundene, og da synes jeg de burde fått muligheten til å gjøre det. Disse hundene hadde alle forutsetninger for å få gode, trygge hjem, sier Efskind.

Siri Martinsen i NOAH er mer optimistisk med tanke på en omplassering i en slik størrelsesorden.

– Ja, det er fullt mulig. To av mine første hunder kom nettopp fra en vanskjøtsels-sak hvor en omplasseringsforening der jeg jobbet frivillig tok imot et slikt antall hunder. Ca. 100 stykker.

Marker og Rømskog lensmannskontor bekreftet fredag at det er mottatt en anmeldelse. Saken er oversendt felles kriminalenhet i politidistriktet, som behandler denne typen saker.

Mattilsynet kan også anmelde

– Så langt har vi ikke politianmeldt ham, og det er med bakgrunn i at vi har vurdert forholdene for ikke å være så grove at en politianmeldelse er aktuell, sier Nina Brogeland Laache i Mattilsynet.

– Men vi vurderer det fortløpende.