Hopp til innhold

Restriksjoner på fiske av laks og sjøørret

Bestanden av laks og sjøørret er dårlig og Fylkesmannen vil gå inn for begrensninger i fiske i havet og i vassdragene.

Laks

Totalt ble det fanget mer enn 2 600 kilo laks i vassdragene og i sjøen i Østfold i 2006. Nå kan det bli begrensninger i fisket.

Foto: Jens Edwin Aalborg

Østfold er rik på ferskvannsfisk, men laksebestanden står ikke så bra til med.

- Det er dårlig med laksebestanden generelt, både i Norge og ellers i vest-Europa, og vi ser for oss begrensninger i fisket, sier Leif-Roger Karlsen, fiskeriforvalter hos Fylkesmannen i Østfold til NRK.

Det skal utarbeides nye forskrifter for fiske etter laks og sjøørret i sjø og vassdrag for perioden 2008 – 2012.

 

Enningdalselva

I Enningsdalselva ble det tatt 984 kilo laks i 2006. Grensealva reguleres i fellesskap av Sverige og Norge.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nedgang i alle vassdrag

Det er registrert en nedgang i laksestanden i vassdragene i Østfold.

- Både i Glomma, Tista og i Enningdalselva, som er de tre hovedvassdragene for laks, er det en nedgang. Det er ventet at Direktoratet for naturforvaltning, som har hovedansvaret for sjølaksen, går inn for begrensninger i fisket, sier Karlsen.

Aagaardselva, som regnes som et eget vassdrag, har også en nedgang i laksebestanden.

I Glomma ble det fanget 364 kilo laks i 2006, mens det i Enningsdalselva ble tatt 984 kilo samme år og i Aagaardselva 231 kilo i 2006.

Leif-Roger Karlsen sier begrensningene som forventes å komme støttes av Fylkesmannen i Østfold.

Fisket i Enningdalselva reduseres

Enningdalselva, som er en grenseelv mellom Sverige og Norge, er i en særstilling, der både svenske og norske myndigheter er inne i bildet.

Elva munner ut i Iddefjorden.

- Det er etablert en laksekonvensjon for Enningdalselva, som regulerer fisket. Både svenske myndigheter og vi går inn for begrensninger i fisket i Iddefjorden og ved Svinesund, sier Karlsen til NRK. 

 

Illustrasjonsfoto

På begge sider av Iddefjorden (bildet) fiskes det laks. Rundt 382 kilo laks ble fisket på hver av landsidene av Iddefjorden og Svinesund i fjor.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nei til krokgarnfiske

Når det gjelder fisket etter sjølaks i Iddefjorden og ved Svinesund har det vært fisket hardt i flere år.

- Nå går de svenske myndighetene og vi inn for å kutte ut krokgarnfiske, og det mener vi er et fornuftig bidrag til god fiskeforvaltning for å sikre levedyktige bestand av sjølaksen, sier han.

Når det gjelder laksefangsten på svensk side har den ligget litt under de norske fangstene i Iddefjorden. Rundt 382 kilo laks ble fanget i Halden-siden av Iddefjorden i 2006. Totalt ble det fanget 919 kilo laks i sjøen i 2006 i hele Østfold.

Karlsen sier det vil bli en lokal prosess for å inkludere interessene til de ulike vassdragene.

Fylkesmannen skal utarbeide forslag til reguleringer i sjøfisket, og oversende dette til Direktoratet for naturforvaltning innen 15. november.

Deretter vil direktoratet foreta høring før de fastsetter forskriftene. Fylkesmannen skal også utarbeide forslag til forskrifter for vassdragene og sende dette på høring innen 1. desember.

Tista-elva bygges opp

I Tista-elva, som gjennom mange år lå helt brakk på grunn av celluloseproduksjonen ved Saugbrugs, har det vokst frem en laksebestand.

Få år etter at celluloseproduksjonen ble stengt ned på 90-tallet begynte laksen å dukke opp i Tista, og lokale fiskeentusiaster har nedlagt et enormt arbeid med å få bestanden til å vokse. Blant annet er det bygget et utklekkingsanlegg og laksetrapper.

Laksebestanden i Tista ansees for reetablert, og det ble tillatt fiske der fra 2003. 

- I Tista prøver vi å få bestanden til å vokse, og sette ut fisk, og jeg regner ikke med at vi får store endringer i den praksisen vi har i Tista, sier Karlsen.

Ifølge tall fra Fylkesmannen i Østfold ble det tatt 142 kilo laks i Tista i 2006.

Tynt med sjørret

Ingen av de større vassdragene i Østfold har gode bestander av sjøørret.

Kystnære bekker og små vassdrag har imidlertid stor betydning som gyte- og oppvekstlokaliteter for sjøørret. Det er registrert totalt ca. 40 slike bekker og småvassdrag hvor det er eller har vært bestander av sjøørret. Uten disse bekkene hadde det vært minimalt med sjøørret i skjærgården.

Sjøørretbestandene i kystnære bekker og småvassdrag er imidlertid sterkt truet av forurensninger, inngrep i vannveiene og i nedbørsfeltet (lukkinger, kanaliseringer, damanlegg, erosjon m.v.), eller reduserte minstevannføringer som følge av avvanningstiltak. 

Til tross for at det står svært dårlig til med mange av Østfolds kystbekker, er det en stor og økende interesse for sportsfiske etter sjøørret langs kysten.

Forsøksfiske med strandnot og gode fangster blant sportsfiskere indikerer at forekomsten av sjøørret i sjøen for tiden er god.

Fylkesmannen i Østfold tror dette i første rekke har sammenheng med naturlige svingninger i bestanden, en generell bedring av forurensningssituasjonen i bekkene og gunstige klimatiske forhold de senere åra med vannrike somrer og milde vintre.

Ulovlig fiske med garn i sjøen forekommer i stort omfang. Dette er en trussel mot bestandene i mange områder.

Også fiske etter sjøørrett skal vurderes i forbindelse med høringsprosessen i år.