NRK Meny
Normal

Her gir det størst effekt å krysse Oslofjorden

I en rapport kommer det frem at det gir størst effekt å krysse Oslofjorden mellom Moss og Horten.

Forslag til ny bro

Denne broen er et av alternativene som er skissert under utredningsarbeidet.

Foto: LMG Marin

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket har fått i oppdrag å se hva som må til for å sikre fremtidens trafikk over Oslofjorden. Nå viser det seg at det er mest å hente ved en krysning mellom Moss og Horten.

En ny bro eller tunnel får mest effekt hvis den legges tett opptil der fergene går over Oslofjorden idag, viser en ny rapport. Det passer forkjemperne av en ny forbindelse mellom Moss og Horten bra.

Nasjonalt vil prosjektet kunne bidra til reduserte transportkostnader særlig mellom området vest for Oslofjorden og Sverige.

Transportøkonomisk institutt

Stor befolkningsvekst

Saken refererer til et tidlig utkast til et delkapittel i en fremtidig rapport.

Transportøkonomisk insitutt jobber med en rapport for NHO, der man ser på ulike prosjekterte samferdselsinvesteringer i Norge, sett i lys av potensielle ringvirkninger for næringslivet.

Oslofjordkryssingen, som fremdeles er på KVU-stadiet, må derfor beskrives med ulike senarioer, siden hvilket konsept som velges ikke er klart.

Disse konseptene har ulike nytter og kostnader, i arbeidet for NHO, ses det overfladisk på nytte.

Mandag ettermiddag møttes flere parter i Åsgårstrand for å høre hva fagfolk fra de tre instansene og Transportøkonomisk institutt foreløpig har å si.

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket har sett på fire hovedkonsepter.

  • Ny fast forbindelse over Hurumlandet med bru over Oslofjorden ved Filtvet og bro til E18 ved Holmestrand.
  • Forbedring av dagens ferjesamband med rv. 19 i tunnel som anbefalt i KVU for hovedvegnettet i Moss og Rygge.
  • Bro mellom Moss og Horten
  • Tunnel mellom Moss og Horten

Statens vegvesen gjorde i 2012 en undersøkelse av hvordan fremtiden vil se ut i Oslofjordregionen. Den viste at det er forventet en sterk tilflytningsøkning og i 2030 vil 40 prosent av Norges befolkning være bosatt i områdene rundt hovedstaden.

Departementet ser et betydelig potensial for regional utvikling ved å redusere avstandsbarrieren på tvers av Oslofjorden, hvor Oslofjordtunnelen i liten grad har vist seg å være et reelt alternativ til ferje.

En ny Oslofjordkrysning er ventet å påvirke arbeidspendlingen mellom kommunene og tettstedene på hver side av fjorden, bryte opp de eksisterende regionene og skape nye bo- og arbeidsplassrelasjoner.

Vil avlaste hovedstaden

Graden av endring i pendlingsmønster og påfølgende regionale bo- og arbeidsmarkedseffekter vil variere mellom de ulike konseptene.


I tillegg til å avlaste hovedstadsområdet for gods- og persontransport er det også trolig at en større infrastrukturutbygging som en ny Oslofjordkryssing vil ha effekter utover områdene rundt Oslofjorden.

Det er også trolig at en ny fast forbindelse vil få konsekvenser for godstransportstrømmene i andre regioner av landet og for import og eksportstrømmene til og fra Norge.

Nå skriver Tansportøkonomisk institutt i sin rapport at en en ny forbindelse over Oslofjorden vil ha størst effekt hvis den plasseres tett opptil hvor dagens ferje går.

Dette forventes å gi betydelig mer pendling, enn alternativene som går over Hurumlandet.

Kan bli attraktiv for flere bedrifter


Prosjektet vil ikke i seg selv redusere reisetiden til regionssenteret Oslo i særlig grad. Derimot kan det bidra til at Moss/Horten kan fungere som alternativ lokalisering for bedrifter og personer som nå må lokaliseres i Oslo, av hensyn til behov for kontakt med begge sider av Oslofjorden.

Nasjonalt vil prosjektet kunne bidra til reduserte transportkostnader særlig mellom området vest for Oslofjorden og Sverige.

Espen Evensen NHO Østfold

Espen N. Evensen mener dette vil bety mye for hele landet.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Antagelig vil godstrafikken øke betydelig fra nåsituasjonens 500 lastebiler per dag.

Regiondirektør for Næringslivets interesseorganisasjon, NHO, i Østfold, Espen N. Evensen, sier at dette vil bety mye for hele landet, spesielt etter at E39 ble lansert som en fergefri vei.

– Erfaringer viser at å bygge broforbindelse i nærheten av tettsteder, har mye å si for bo - og arbeidsmarkedet. Det er en økning, og i Østfold vil den bli enorm.

Evensen tror også dette vil gi store effekter for godstrafikken.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stanset bil på E6

    En bil har stanset på E6, ved Sonsveikrysset på Kambo, i retning mot Oslo. Høyre felt er stengt for bilberging.

  • Letter etter navngitt person

    Politiet har en navngitt person i søkelyset etter nattens knivstikking i Nordbergveien, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Knivstikkingen av en 69 år gammel kvinne etterforskes som et drapsforsøk.