NRK Meny
Normal

- Har ingen begrunnelse for fritak

Rådmannen i Halden fraråder kommunestyret å gi fritak fra politiske verv for Arbeiderpartiets John Østensvig, fordi han mangler begrunnelse.

John Østensvig, Halden Arbeiderparti

HAR INGEN BEGRUNNELSE. Kommunestyret kan ikke ta stilling til fritakssøknad fra John Østensvig (bildet) dersom ikke fritaksgrunn oppgis, mener rådmannen.

Foto: Kjetil A. Berg

Til kommunestyret i Halden den 28. februar i år er det kommet inn fritakssøknader fra Jenny Hovland Johansen, John Østensvig og Mona Bråthen, alle fra Halden Arbeiderparti.

Hovland Johanson og Østensvig søker fritak fra sine verv for resten av valgperioden, mens Bråthen ber om fritak fra samtlige av sine verv fram til 01.08.2013.

Rådmannen i Halden mener formannskapsmedlem John Østensvig ikke har begrunnet sin søknad, og at han ikke bør få fritak.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

AVVENTER BEGRUNNELSE. Rådmann Gudrun H. Grindaker anbefaler ikke at John Østensvig fritas, men sier at dersom det i kommunestyremøtet den 28. februar i år oppgis vektige grunner for fritak, kan kommunestyret vurdere søknaden. Dersom kommunestyret kommer til at fritak skal innvilges må Østensvigs verv suppleres.

Foto: Privat

Ulovlig valgt til kontrollutvalgsleder

John Østensvig var ønsket av opposisjonen til lederrollen i kontrollutvalget i Halden kommune. Han søkte fritak fra sine verv blant annet i formannskapet, kulturstyret og havnestyret, dersom han skulle bli valgt som leder av kontrollutvalget.

Et enstemmig kommunestyre valgte John Østenvig til leder av kontrollutvalget den 20. desember i fjor, noe som viste seg å være ulovlig. Fylkesmannen i Østfold omgjorde kommunestyrets vedtak, da det ikke er anledning for formannskapsmedlemmer til å la seg velge inn i kontrollutvalget.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker viser i sitt saksframlegg til redegjørelsen, som kom fra Fylkesmannen i Østfold, da kommunestyret tabbet seg ut og gjorde det ulovlige valget av kontrollutvalgsleder i desember i fjor.

Fra Gudrun H. Grindaker heter det:

" Med bakgrunn i nettopp denne redegjørelsen, vil det være vanskelig for kommunestyret å ta stilling til fritakssøknaden fra Østensvig da den ikke inneholder en begrunnelse for fritaket.

Dette forutsatt at det ikke blir gitt en begrunnelse i forkant eller i møtet."

Rådmannens innstilling lyder på at kommunestyret ikke kan ta stilling til fritakssøknad fra Østensvig dersom ikke fritaksgrunn oppgis.

John Østensvig, Ap - søker om fritak for:

Formannskapet - medlem
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - medlem
Havnestyret - medlem
Hovedarbeidsmiljøutvalget - medlem
Representant til KS (Kommunenes sentralforbund)
Byjubileumskomite - medlem
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - varamedlem
Hovedutvalg for administrasjon - varamedlem
Planstrategiutvalg - varamedlem

Les også:

Halden kommune

I KOMMUNELOVENS § 15.2 HETER DET: Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Møtte aldri opp

Jenny Hovland Johansson var 18 år gammel, da hun takket ja til å stå på Halden Arbeiderpartis liste på 45. plass ved kommunevalget i 2011.

Hun ble høsten 2011 valgt inn som varamann i Halden kommunestyre og utpekt av opposisjonen (Ap, SV, PP og Frp) til to tekniske utvalg, men hadde da allerede reist til Afrika

Hun dukket aldri opp i utvalgsmøtene i 2011 og 2012, der hun ble erstattet av to av Aps mannlige partiveteraner.

I august etterlyste NRK fraværsstatistikker for politikere i Halden, og først i bakkant av NRKs henvendelser søkte Hovland Johansson fritak, og fikk det innvilget fram til januar i år.

Vel tilbake i Norge har hun søkt nytt fritak, og denne gang ut valgperioden fram til 2015.

I følge rådmannen tilfredsstiller søknaden fra Jenny Hovland Johanson fritakskravene, da hun er fratatt muligheten til å møte på grunn av studier i utlandet.

Dersom kommunestyret innvilger fritakssøknadene skal det foretas suppleringsvalg i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk (HPML) og Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak (HTB) hun er innvalgt i. Hun er også innvalgt som varamedlem til kommunestyret, og søker også fritak fra dette vervet.

Rådmannen innstiller på fritak.

Når det gjelder Hovland Johansons varaplass til kommunestyret rykkes det en plass opp fra varamedlemslisten.

For de to øvrige organene må hun suppleres med en kvinne for å opprettholde kjønnsbalansen.

Søker fritak til august

Mona Bråthen søker tidsbegrenset fritak fram til 01.08.2013. Søknaden er grunngitt med personlige årsaker, og hun ber blant annet om fritak fra kommunestyret, formannskapet og flere utvalg.

Rådmannen mener Bråthen har begrunnet sin søknad, og det er opp til kommunestyret å vurdere hvorvidt denne er tilstrekkelig for å innvilge et tidsbegrenset fritak.

Ved tidsbegrenset fritak er det ikke krav om suppleringsvalg.

I følge rådmann Gudrun H. Grindaker hadde det med bakgrunn i redegjørelsen fra Fylkesmannen vært ønskelig med en mer grunngitt fritakssøknad - gjerne med dokumentasjon, men siden søknaden er tidsbegrenset til fem måneder, og at det ikke vil vær nødvendig å supplere, anbefaler rådmannen at Mona Bråthens søknad imøtekommes.

Mona Bråthen, Ap - søker om fritak for:

Kommunestyret - medlem
Formannskapet - medlem
Hovedutvalg for Helse, omsorg og sosiale tjenester - medlem
Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak - medlem
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - varamedlem
Hovedutvalg for næringsutvikling - varamedlem

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.