Ishallgranskerne vil ha mer betalt

Selskapet som gransker Halden ishall vil ha mer betalt for jobben, men ordføreren er skeptisk.

Halden ishall

LANGVARIG GRANSKING. Ishallgranskerne startet opp på ettersommeren i år, men et endelig resultat vil ikke kunne foreligge før på våren 2012, dersom granskingen videreføres.

Foto: Rainer Prang / NRK

Revisjonsselskapet KPMG har tatt på seg jobben med å finne ut hva som gikk galt under utbyggingen av Halden Ishall.

Selskapet fikk jobben, som en av to interesserte granskere, til 300 000 kroner.

KPMG skulle ha hatt sin granskingsrapport ferdig til den 30. november i år.

Tidligere i høst bad KPMG om å få utsatt innleveringsfristen på grunn av at oppgaven hadde vært mer omfattende enn de i utgangspunktet hadde trodd, og fordi det var kommet inn mange innspill både skriftlig og muntlig underveis i granskingsprosessen.

Les også:

Revisorselskapet KPMG

STØRRE GRANSKINGSOPPGAVE ENN FORVENTET. KPMG tok på seg jobben med granskingen til 300 000 kroner. Nå varsler KPMG merarbeid for å kunne sluttføre intervjuer og gjennomgang av dokumenter.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Vil ha mer betalt


Da KPMG tok på seg jobben estimerte selskapet gjennomføring av åtte intervjuer i sitt tilbud til kommunen av 12. Juli 2011.

Så langt har selskapet gjennomført intervjuer med ni sentrale personer.

Til kommunestyret foreligger det dokumenter, som forteller at KPMG har utført merarbeid for 35 timer i forbindelse med granskingen så langt.

Det dreier seg i følge dokumentene om "Koordinering" (innkalling, booking og kansellering) av intervjuer (10 timer), gjennomgang og systematisering av byggesaksdokumenter som følge av ulik redigering i mottatt elektronisk fil og papirperm (5 timer), og merarbeid i forbindelse med KPMGs presentasjon for formannskapet 3. november 2011(20 timer)

Det ble fra flere hold hevdet at KPMG hadde satt seg i en uheldig dobbeltrolle, da de tok på seg granskingsoppdraget av Halden ishall.

Årsaken var at selskapet også er revisor for ISS, som har stått for byggearbeidene i ishallen de senere årene.

Etter valget bad den nye posisjonen (H, V, Krf, Sp og MDG) KPMG om å møte i formannskapet og redegjøre for saken, og rundt hvorfor de selv mente de var habile til å etterforske videre.

Denne redegjørelsen har KPMG ført som "merarbeid".

- Jeg forutsetter at KPMG, som tok på seg dette oppdraget til en "fastpris" visste hva de gikk til. Jeg mener det ikke uten videre skal betales mer fra Halden kommune, sier Haldens ordfører THor Edquist (H) til NRK.no.

Han sier KPMG burde ha satt strek, da de nådde 300 000 kroner i oppdragsmengde, som avtalt i utgangspunktet.

- Deretter burde de ha forhandlet om eventuelt merarbeid, sier Edquist.

Les også:

Thor Edquist (H)

SKEPTISK TIL MANDAT. - Jeg har hele tiden ment at mandatet KPMG skulle granske saken etter, har vært for snevert, sier Halden-ordfører Thor Edquist(H).

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil intervjue flere

I følge sakspapirene kommunestyret skal behandle torsdag denne uka stopper det ikke med 35 timer merarbeid.

Fra selskapet er det listet opp ytterligere et antall timer, som man mener kreves for å kunne videreføre granskingen.

Fra KPMG heter det at selskapet med bakgrunn i opplysninger fra Halden kommune og egne undersøkelser, anbefaler at ytterligere fem personer blir intervjuet - et merarbeid som er estimert til 40 timer.

Videre mener KPMG det er nødvendig med en gjennomgang og analyse av ytterligere dokumentasjon mottatt fra Halden kommune og fra intervjuobjekter. Denne jobben er estimert til 16 timer.

Et av intervjuobjekten KPMG har snakket med har sendt en epost til granskerne, der vedkommende har satt opp en omfattende dokumentliste med vedlegg, som personen anbefaler granskerne å gå igjennom knyttet til ishallen.

KPMG skriver i sin vurdering til Halden kommune at det er ikke mulig å estimere omfanget av merarbeidet knyttet til informasjonen i eposten de har mottatt før denne er innhentet, og at man derfor ikke kan si noe om hvor mange timer det kan dreie seg om.

NRK har både henvendt seg til KPMGs gransker og ansvarlige hos Halden kommune for å få vite timeprisen til granskerne, men har ikke fått svar på dette.

- Vi kan som tidligere nevnt ikke kommentere våre oppdrag utad.

Vi har informert oppdragsgiver om henvendelsen, og ber om at eventuelle spørsmål rettes til oppdragsgiver, skriver Per Sundbye, som leder ishallgranskingen for KMPG, i en sms til NRK.no.

Les også:

- Bør ikke ta ikke stilling nå

Kommunestyret får nå saken til behandling for å avgjøre om den økonomiske rammen for granskingen skal utvides.

Rådmannen skriver i sitt saksframlegg at han er av den oppfatning at Kontrollutvalget i Halden nå bør kobles inn, da rådmannen og hans organisasjon ikke er habile til å foreta vurderinger om hvorvidt nye dokumenter i saken er relevante eller ei.

Det forrige kontrollutvalget i Halden kommune har tidligere takket nei til "Ishall-saken".

- Jeg regner ikke med at det kommer noe endelig vedtak i denne saken i kommunestyret denne uka, sier ordfører Thor Edquist.

Han mener det dels må vurderes om KPMG skal sluttføre saken, og om andre granskere bør komme i betraktning.

Edquist er imidlertid klar på at mandatet KPMG har hatt for granskingen ikke er omfattende nok.

- Jeg har hele tiden ment at denne granskingen har vært tilrettelagt på en slik måte, at ikke alle sider av saken har kunnet bli gransket. Kort og godt har mandatet vært for snevert.

Han mener det må gjøres noe med mandatet, hvis saken skal granskes ytterligere.

- Nå må vi se hva KPMG har kommet frem til, og på nyåret må vi vurdere om mandatet skal utvides, sier Edquist til NRK.no.