Hopp til innhold

Huken får drive fire år på overtid

Det skulle vært nedlagt nå ved årsskiftet. I stedet får Huken pukk- og asfaltverk på Grorud fortsette driften til 31. desember 2018.

Huken pukkverk
Foto: Nadir Alam / NRK

Bak lukkede dører behandlet Oslo bystyre onsdag ettermiddag forliksavtalen mellom Oslo kommune og bostyret i Oslo Vei.

Avtalen innebærer at Huken pukkverk blir avviklet innen utgangen av 2018, og kommunen og boet samarbeider i avviklingsperioden om å klargjøre området for etterbruk.

Anne Siri Koksrud Bekkelund

Anne Siri Koksrud Bekkelund (V) må leve med pukkverksdrift fire år på overtid.

Foto: Sturlason

Samtidig må Oslo kommune betale 85 millioner kroner til konkursboet og frafalle samtlige anmeldte fordringer i boet.

– Jeg er glad for at vi nå kan sette punktum i en sak som har vært vanskelig for alle involverte parter, sier Anne Siri Koksrud Bekkelund (V), konstituert byråd for kultur og næring.

Fremskrittspartiet og Rødt stemte imot forliksavtalen. De to partiene foreslo i stedet nye forhandlinger med sikte på å få stengt pukkverket innen utgangen av 2015.

Fire år etter planen

Om to uker skulle det vært over og ut for det omstridte pukkverket som ligger som en kile inn i Lillomarka på Grorud.

I ekstraordinær generalforsamling i Oslo Vei A/S i september 2012 instruerte byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V), selskapet om å avvikle pukk- og asfaltverket innen 31. desember 2014.

Da hadde et enstemmig bystyre på forhånd vedtatt å ta massive naboprotester gjennom mange år mot sprengning, steinknusing, asfaltproduksjon og tungtransport på boligveiene til følge.

Kommunen mistet makten

Få måneder senere gikk Oslo Vei konkurs, og Oslo kommune mistet sin eiermakt over selskapet.

Bostyret har på ingen måte følt seg forpliktet av nedleggingsvedtaket. Naboer, markabrukere og andre pukkverkmotstandere har fryktet at driften skulle fortsette helt til leiekontrakten med Oslo kommune som grunneier utløper i 2021.

Derfor mener Anne Siri Koksrud Bekkelund at slik saken har utviklet seg, betyr forliksavtalen i praksis en fremskynding av avviklingen med to år og ikke en forsinkelse på fire år.

– Huken vil bli en viktig ny innfallsport til marka og et område for aktivt friluftsliv. Forliksavtalen gir forutsigbarhet for nærmiljøet, sier byråden.

Gikk konkurs i desember 2012

Oslo Vei gikk konkurs i desember 2012 etter at næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) avviste å skyte inn 140 friske millioner kroner i selskapet.

Konkursen i det heleide kommunale aksjeselskapet rammet over 250 ansatte rett før jul og har fram til i dag påført Oslo kommune 56 millioner kroner i direkte økonomiske tap.

I september 2013 stevnet konkursboet i Oslo Vei Oslo kommune for retten med krav om 500 millioner kroner i erstatning.

Bostyret mente at kommunen bidro til konkursen ved å stoppe Oslo Vei A/S' uttak av steinmasser ved Huken pukk- og asfaltverk i november 2010, og senere instruks i september 2012 om å avvikle virksomheten på Huken.

Det er rettsmeklingen etter dette erstatningskravet som nå har endte med en forliksavtale.