Hopp til innhold

Disse veiprosjektene kan falle ut

En rekke veiprosjekter står i fare for å falle ut av Oslopakke 3 på grunn av pengemangel. Her er den fulle oversikten.

Bilkø

Bilkøene følger oss inn i framtiden på tross av mange gode intensjoner i Oslopakke 3.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

Manglerudtunnelen, Mosseveitunnelen, E18 vestover gjennom mesteparten av Oslo og rv 4 forbi Rotnes i Nittedal. Disse er blant prosjektene som ikke er prioritert i Oslopakke 3-sekretariatets nye forslag til vei- og kollektivutbyggingspakke for Oslo og Akershus.

Østlandssendingen har tidligere fortalt at Oslopakke 3 sprekker med anslagsvis 35 milliarder kroner dersom alle ønskene fra 2006 skal realiseres.

Sprekker så det suser

Dengang inngikk Oslo bystyre og Akershus fylkesting et tverrpolitisk kompromiss om å løse vei- og kollektivutfordringene i Oslo-området en gang for alle. Problemet er at samferdselsprosjekter har en tendens til å sprekke så det suser. Oslopakke 3 er altså intet unntak.

Den opprinnelige pakka var verdt 65 milliarder kroner (2011-kroner). 70 prosent skulle dekkes av bompenger fra bomringen i Oslo og bommene på grensa mellom Bærum og Oslo.

Fem år ekstra

Denne uka la Oslopakke 3-sekretariatet fram sitt forslag til revisjon av Oslopakke 3 for gruppelederne i bystyret og fylkestinget. Sekretariatet foreslår å forlenge Oslopakke 3 fra 2027 til 2032. Det betyr at bomstasjonene blir stående fem år ekstra. Det legges opp til det sekretariatet kaller en moderat økning av bompengetakstene utover ordinær prisstigning.

De årlige overføringene til drift av kollektivtrafikken ligger fast. Det gjør også tilskuddene til gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet og mindre tiltak innen kollektivtrafikken.

Igangsatte prosjekter videreføres. De viktigste er E18 Bjørvika, E18 Sydhavna, Rv.150 Ulven - Sinsen og Kolsåsbanen.

Når det gjelder nye prosjekter kan det ligge an til betydelige endringer. Det største grepet som Oslopakke 3-sekretariatet foreslår er ta E18 gjennom Asker og Bærum ut av Oslopakke 3 og finansiere motorveien som eget bompengeprosjekt.

Les også: Ny E 18 kan stå klar i 2021

Følgende riksveiprosjekter og baneutbygginger foreslås prioritert:

Oppstart 2013:
- Lørenbanen (Lørensvingen) på T-banen i Oslo
- Rv.22 Lillestrøm - Fetsund
- E16 Sandvika - Wøien

Oppstart 2016:
- Alnabru (nytt kjøresystem)

Oppstart 2017:
- E18 Filipstad (kort tunnel)

Oppstart 2018:
- Fornebubanen (avhengig av statlig delfinansiering - anslagsvis 50%)

Oppstart 2023:
- T-bane til Ahus (avhengig av statlig delfinansiering - anslagsvis 50%)

Kan falle ut

Følgende prosjekter er ikke prioritert og kan bli strøket helt på et senere tidspunkt:

- E6 Manglerudprosjektet
(Det antydes at Manglerudtunnelen kan finansieres som eget bompengeprosjekt i likhet med E18 gjennom Asker og Bærum. Dette anses imidlertid som mer komplisert, blant annet fordi strekningen ligger innenfor dagens bomring.)

- E18 Mosseveien

- E18 Framnes - Lysaker

- E6-lokk i Groruddalen

- Rv.4 Fossumdiagonalen (inkludert tiltak på Trondheimsveien og Rv.163 Østre Aker vei)

- Rv.4 Nittedal

- Homansbyen stasjon

- Ring 3 Nydalskrysset

Røatunnelen usikker

Hvilke fylkesveier som skal prioriteres er opp til Oslo og Akershus selv innenfor "sekkepostene" lokale veitiltak Oslo og lokale veitiltak Akershus. Aktuelle prosjekter er:

- Fv.152 i Follo
- Fv.156 Nesodden, Bråtan - Tusse
- Fv.120 avlastningsvei utenom Skedsmokorset til Berger
- Fv.169 fra Stensrud til Rv.22
- Fv.164 Løkkeåstunnelen i Sandvika
- Fv.154 Nordbyveien/Ås grense - Jernbaneveien
- Fv.152 Ottarsrud - Gislerud
- Bogstadveien (tidligere Rv.168)
- Ring 2 Carl Berners plass - Blindernveien
- Røatunnelen (tidligere Rv.160)
- Bjørvika - Økern (tidligere Rv.4)