- Ishallgransking mangler troverdighet

Norges Kommunerevisorforbund stiller spørsmål ved uavhengigheten i granskingen av Halden ishall.

Halden Ishall

BØR UNNGÅ STYRING. Viktig at ikke de som har vært involvert er med på å styre granskingsprosessen, mener Norges Kommunerevisorforbund.

Foto: Rainer Prang / NRK

Et flertall i Halden kommunestyre vedtak den 17. desember 2009 at Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring skulle gis fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta en gransking av utbyggingen ved Halden ishall.

Det er administrasjonen på rådhuset som har håndtert det praktiske i forbindelse med formuleringene av utlysningen av oppdraget på doffin.no.

Rådmannen i Halden mente mandatet for gransking burde utvides til også å omfatte gransking av Halden kommunes ”engasjement” i ishall-saken.

Dette, ifølge rådmannens fremlegg til politikerne i mai i år, fordi Halden kommune ofte blir pekt på i samfunnet som en medvirkende årsak til det uføre som oppstod rundt ishallen, som ble stengt høsten 2009.

Halden kommunes navn på oppdraget, som ble lagt ut på doffin.no den 30. juni i år, er "Granskninger av disposisjoner i Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS".

Les også:

Ole Kristian Rogndokken

SVEKKET LEGITIMITET. -Det riktige ville ha vært at Kontrollutvalget hadde tatt seg av saken. Slik denne saken nå fremstår, kan det svekke legitimiteten til granskingsresultatet, sier Ole Kristian Rogndokken.

Foto: NKRF

- Tvil om uavhengighet

Men det at politikere og administrasjonen har vært med på å stake ut kursen for hva som skal granskes og hvordan prosessen løper, mener Norges Kommunerevisorforbund kan bidra til å svekke troverdigheten til granskingen av ishall-utbyggingen.

- Når man kobler på organer, som kan ha hatt en rolle i det som skal granskes, så kan det stilles tvil ved granskningens uavhengighet, sier leder for Norges Kommunerevisorforbund, Ole Kristian Rogndokken nrk.no.

Han mener det eneste riktige ville ha vært at Kontrollutvalget i Halden kommune hadde tatt på seg oppgaven med å lede an granskingsprosessen.

- Det å definere hva som skal granskes må gjøres av et uavhengig organ. Det er bare Kontrollutvalget, som har slik uavhengighet, sier Rogndokken.

Skepsis fra flere hold

Også fra professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen har det vært uttrykt skepsis til måten Halden kommuen har ordnet prosessen for gransking.

- Ansatte og politikere i Halden kommune, som har hatt tilknytning til den såkalte ishall-saken, bør holde fingrene unna granskingen som nå kommer, sa Bernt til nrk.no i mai i år.

Rådmann Per Egil Pedersen sa dengang til Bernts uttalelse at han prinsipielt var enig med professoren i at de som skal granskes ikke skal legge til rette for sakene.

Når rådmannens innstilling var full gransking med bruk av eksterne granskere, mente rådmann Pedersen at det ikke hadde noen betydning at rådmannskontoret på dette nivået i saken stod bak saksframlegget, som senere ble vedtatt.

Les også:

Takket nei til ishall-oppdraget

I Halden kommune takket Kontrollutvalget "nei" til oppgaven med å granske ishallen, etter et møte om saken i utvalget i desember 2009.

Begrunnelsen var at Kontrollutvalget ikke kunne se at de hadde den nødvendige kompetansen, og at det var usikkerhet knyttet til hvor mye en granskning ville koste.

Kontrollutvalget i Halden hadde på dette tidspunktet Østfold Kommunerevisjon IKS som revisor.

Selskapet gjorde vanligvis forvaltningsrevisjon for Kontrollutvalget i Halden, men utvalget pekte på usikkerhet knyttet til habilitet, i og med at Halden kommune var medeier i Østfold kommunerevisjon IKS.

I ettertid har det blitt bevilget 300 000 kroner til granskingen fra Hovedutvalget for Budsjett, Økonomi og Finans.

- Med denne måten å gjøre det på, som Halden kommune her har valgt, har man stengt igjen døra for kommunen til å gå dypt inn i saken.

Jeg gjentar det jeg før har sagt, fordi det er et viktig poeng. Det er Kontrollutvalget, som skulle ha hatt denne rollen, som eneste uavhengige organ i forhold til kommunestyret, sier Ole Kristian Rogndokken.


Kommunestyret i Halden

VILLE GRANSKE. Halden kommunestyre (bildet) tok tak i granskingen av ishallen, da Kontrollutvalget takket nei til å lede an oppdraget.

Foto: TV Halden

- Kan vedta hva de vil

- Halden kommune kan vedta hva de vil, men ifølge Kommunelovens § 80, er det kun Kontrollutvalget og kommunens revisor, som har full innsynsrett.

Det kan besluttes å gjøre en forvaltningsrevisjon, men da er det Kontrollutvalget og ingen annen, som skal fatte den beslutningen, sier Rogndokken.

Halden kommune har valgt å utlyse konkurranse blant eksterne granskere, men Rogndokken kan ikke se at disse granskerne har innsynsrett i Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS.

- Andre granskere, enn de som er oppnevnt av Kontrollutvalget, har ikke uten videre innsynsrett.

Aksjeselskapene det her gjelder velger selv om det skal gis innsyn til andre enn Kontrollutvalget og revisor, sier han.

Opposisjonspolitikere i Halden

FRYKTER STYRT GRANSKING. Opposisjonspartiene ønsker en åpen høring, med publikum og presse tilstede, for å få alle fakta på bordet i ishall-saken.

Foto: TV

Styrt gransking

Fra opposisjonspartiene i Halden kommunestyre har det vært pekt på, at slik granskingen er formulert, er fokus forsøkt flyttet vekk fra politikerne i posisjon, som opposisjonen mener har medvirket aktivt i ishallprosessen.

Per Egil Evensen i Halden FrP har ikke tillit til den varslede granskingen, selv om den skal gjøres av eksterne.

- Nei, slik som dette legges opp nå, mener vi prosessen er styrt på en slik måte at vi ikke får en ærlig gransking, sier Evensen til nrk.no.

Kravet om en åpen høring er undetegnet av Høyre, Frp, Venstre, Senterpartiet og De Grønne med støtte fra Pensjonistpartiet.

Ordfører i Halden, Per-Kristian Dahl (Ap), mener kravet om en åpen høring er unødvendig.

- Dette faller på sin egen urimelighet. Det er sånn at vi ønsker å iverksette en uavhengig, ekstern granskning, som skal se på alle de formelle, politiske vedtak, som er gjort i denne saken, sier Dahl til nrk.no.

- Skal ikke være for mye styring

Ole Kristian Rogndokken mener det bør være en ramme i utgangspunktet, formulert nettopp av Kontrollutvalget.

Granskerne må få relativt fritt spillerom, mener han. Rogndokken advarer mot at de styres.

- Hvis granskingen blir for styrt, så mister granskingen legitimitet, sier han.

Rogndokken mener på prinsipielt grunnlag at granskningsspørsmålet ikke skal defineres av noen, som selv kan være gjenstand for granskning.

- Først og fremst er det viktig at de spørsmålene som skal granskes defineres av et uavhengig organ.

Derfra og ut skal det ikke skje mye styring av granskingen. Granskerne må ha en uavhengig stilling. Tilliten til granskningsresultatet svekkes, dersom granskingen er for styrt, sier han.

Morten Christoffersen, Krf Halden

- INGEN HABILITETSPROBLEMER. Kristelig Folkepartis Morten Christoffersen, mener det verken blant politikere eller i administrasjonen er noen som har habilitetsproblemer i forhold til prosessen rundt forberedelsene til ishall-granskingen.

Foto: Kjetil A. Berg

- Ingen legitimitets- eller habilitetsproblemer

Kristelig Folkepartis Morten Christoffersen var den som fremmet forslaget i Kommunestyret i desember 2009 om hva som skulle granskes i ishall-saken.

Han leder for Hovedutvalget for Budsjett, Økonomi og Finans, som fikk mandatet av kommunestyret til å gjennomføre prosessen med gransking.

- Det er et stort flertall i saken rundt granskingen, og jeg kan ikke se at det skal være noe legitimitetsproblem, sier Christoffersen til nrk.no.

Han sier at det er vedtatt en gransking, som skal se på alle forhold rundt ishall-saken.

- Jeg kan ikke se at det er noen habilitetsproblemer for politikere eller administrasjon i denne prosessen, sier han.

Forsinket granskningsoppstart

Gransknings-oppdraget ble første gang utlyst på doffin.no i mai i år, uten at noen meldte seg til jobben.

En ny utlysning med frist for påmelding fra interesserte innen 12 juli, påkalte i følge formannskapssekretær i Halden kommune, Martin Vik, stor interesse.

Han kunne den 1. juli i år fortelle at ti interesserte hadde meldt seg.

Etter at fristen gikk ut har ikke kommunen villet oppgi detaljer knyttet til hvem som har meldt seg til å ta granskingsoppdraget, eller hvor mange det er snakk om.

- Det er ikke valgt leverandør ennå. Hvilken leverandør som blir valgt og kostnader knyttet til oppdraget vil bli offentliggjort så snart leverandør er valgt, skriver Vik i en epost til nrk.no den 19. juli i år.

Heller ikke i løpet av uke 30 har Halden kommune ønsket å gå ut med opplysningene.

Lavest pris får granskingsjobben

I følge Halden kommune dreier granskingen seg om av disposisjoner av Halden Ishall AS og Halden Ishall Eiendom AS.

Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet, herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil 300.000 kroner.

Halden kommune vil tildele kontrakten på grunnlag av lavest pris, heter det i konkurransegrunnlaget.

Det er et omfattende materiale granskerne skal gå løs på, bestående både av byggesaksdokumenter og andre dokumenter, slik som politiske vedtak og brev sendt i forbindelse med ishall-saken.

Opprinnelig skulle granskningsrapporten ha vært innlevert den 1. august i år, men på grunn av vansker med å skaffe kvalifiserte granskere, er nå fristen satt til 30.11.2011.