- Beklager offentliggjøring

Granskningsrapport om byggesaksleder i Halden kommune burde aldri ha vært offentliggjort, mener advokat.

Advokat, Helge Skaaraas

BEKLAGER OFFENTLIGGJØRING. Helge Skaaraas, som er avokat for byggesaksleder Montelius i Halden kommune, er ikke fornøyd med kommunens publisering av granskningsrapporten.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

Halden kommune valgte i dag å publisere det meste av granskningsrapporten Advokatfirmaet Hjort DA i forrige uke presenterte for formannskapet i kommunen.

Rapporten representerer en massiv kritikk av bykkesaksavdelingens leder, Asbjørn Montelius, og rapporten peker på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

– På vegne av Asbjørn Montelius beklager vi at kommunen har offentliggjort rapporten, skriver Helge Skaaraas, som er avokat for Montelius i en pressemelding tirsdag .

Les hele rapporten her:

Asbjørn Montelius

FEIL FAKTA. Advokaten til Asbjørn Montelius (bildet) skriver at granskningsrapporten bygger på delvis uriktige faktum, vurderinger og vurderingsnormer han og hans klient er grunnleggende uenige i.

Foto: Anne Ognedal

Beklager offentliggjøringen

Skaaraas skriver at rapporten er avgitt på bakgrunn av eldre, anonyme henvendelser til kommunen om korrupsjon.

Advokat Skaarass skriver videre:

"Når rapporten likevel er offentliggjort, finner vi grunn til å framheve følgende:

Det er ikke bevismessig dekning for påstanden om korrupsjon/øvrige straffbare forhold.

Det er ikke påvist at Montelius har opptrådt i strid med habilitetsreglene i de tre konkrete byggesakene som er gransket.

Det er ikke konstatert svartelisting av Halden Arkitektkontor A/S"

Les også:

Varslene

Av granskningsrapporten står det å lese at Varsel nr. 1 kom til kommunen som en anonym, intern varsling.

Varslet besto i et brev med mange kritiske påstander om ulike reguleringssaker som er kjent fra media samt kritikk mot politiske miljøer i kommunen.

I tillegg retter brevet konkrete beskyldninger mot enhetslederen for kommunens enhet for plan, byggesak og geodata. Det er disse beskyldningene granskerne er bedt om å se nærmere på.

Varsel nr 1 peker konkret på tre plan- og byggesaker knyttet til tomter som grenser til Grimsrød gård, som eies av enhetslederens ektefelle.

Sakene ble behandlet og avgjort i 2005 og 2006, og varslene går ut på at enhetslederen skal ha utnyttet sin posisjon i kommunen til å sikre raskere saksbehandling enn normalt, og i ett tilfelle at han skal ha mottatt penger for å sørge for at saken fikk et bestemt utfall.

Varsel nr. 2 ble levert anonymt i postkassen til tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen.

Varselet går ut på at uenighet om en privat regning for utført arbeid i 2007 har medført at enhetslederen sørget for at arkitektfirmaet ble utestengt fra oppdrag for kommunen.

Tipset lyder på at saker som har vært fremmet av arkitektfirmaet har blitt trenert i den kommunale byggesaksbehandlingen, samt at det i deres saker har blitt stilt strengere krav enn overfor andre private aktører.

Les også:

Erklærte seg inhabil

Skaaraas skriver videre:

"Selv om Montelius var inhabil og ikke formelt var noen del av saksbehandlingen, mener granskerne at Montelius har uttalt seg i sakene eller påvirket disse på en kritikkverdig måte.

Montelius er også kritisert for å ha avgjort byggesaker hvor hans hustru har vært berørt som nabo – uten innsigelser til tiltaket."

I følge granskingsrapporten skal Asbjørn Montelius blant annet ikke ha vært tydelig nok på hvilke roller han hadde som enhetsleder og selger, da han solgte eiendom på vegne av sin hustru.

Rapporten beskriver også at enhetslederen i en konkret sak knyttet til to eiendommer åpenbart var inhabil til å delta i behandlingen av saken i kommunen, men at han allikevel engasjerte seg i saken.

Les også:

- Feil fakta

Advokat Skaaras skriver i sin pressemelding at kritikken i rapporten bygger på delvis uriktige faktum, vurderinger og vurderingsnormer han og hans klient er grunnleggende uenige i.

– Fra vår side er vi negative til bruk av anonyme kilder. Montelius har som følge av anonymiteten ikke hatt tilgang til de opplysninger som er gitt.

Slik kunnskap er nødvendig for å kunne ivareta et effektivt forsvar og dermed også en tilfredsstillende opplysning av saken.

Han har av den grunn ikke ønsket å medvirke til rapporten, skriver advokat Helge Skaaraas.

Les også:

Per Lie (t.v.) og Arne Helgestad

IKKE RIKTIG AT VARSLENE ER ANONYME. Det var Fagforbundets Per Lie (t.v.) og Arne Helgestad som i 2009 sendte tips underskrevet med fullt navn til Kontrollutvalgssekretariatet.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er ikke riktig å snakke om anonyme kilder

Forholdene som er gransket er underveis benevnt som "anonyme tips".

Det mener Arne Helgestad, tidligere nestleder i Fagforbundet, er en helt feil beskrivelse.

- Fra vår avdeling av Fagforbundet sendte vi tipsene direkte til Kontrollutvalgets sekretariat i 2009. Vi skrev under med fullt navn, sier Helgestad - som fulgte opp med flere tips til kontrollutvalgssekretariatet i januar 2010.

Sakene kom imidlertid aldri på sakskartet og kom derfor heller aldri i referatet fra Kontrollutvalgets møte vinteren 2010.

Tipsene det da var snakk om dreide seg om eiendomstransaksjoner Montelius hadde foretatt på vegne av sin familie.

Arne Helgestad imøtegikk allerede i desember 2010 påstandene om at tipsene hadde vært anonyme, da kontrollutvalget lot være å behandle dem.

Til NRK sa han den gang

- Vi har skrevet alle disse varslingssakene med fullt navn, og de har bare avvist alt sammen og fjernet alt, sa han.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.02.2010:

Generelle, anonyme henvendelser til kontrollutvalget vil av seriøsitets og kapasitets hensyn ikke bli behandlet i fremtiden, ei heller videreformidlet til utvalget. Kontrollutvalgets leder skal selv vurdere hva som er arkivverdig.”

Anne Karin Femanger Pettersen, som da var sekretariatsleder for kontrollutvalget i Halden kommune, bekrefter overfor NRK at tipsene i 2009 var underskrevet med fullt navn.