SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Trygdeetaten

Fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane har det overordna og ansvaret for trygdekontora, Hjelpemiddelsentralen i Førde, arbeidslivssenteret, og rekneskapssentralen for heile den norske trygdeetaten.

Publisert 19.12.2002 11:39. Oppdatert 20.04.2006 13:41.

Skipa i 1991

Fylkestrygdekontora i Noreg vart skipa i 1990 og 1991, og fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane kom på plass i Leikanger i 1991. Kontoret held til i Aarskogbygget på Hermansverk, og har det overordna administrative og faglege ansvaret for dei lokale trygdekontora i kvar kommune.

Frå 1991 har det skjedd ei sterk delegering av mynde frå det sentrale Rikstrygdeverket, slik at fylkestrygdekontora er klage- og ankeinstans for dei fleste saker som gjeld praktisering av Folketrygda.
Frå 1. juli 2006 er AETAT (arbeidsformidlinga) og trygdeetaten slegne saman til Ny Arbeids og Velferdsforvaltning – NAV .

Hjelpemiddelsentralen

Frå og med 2002 har fylkestrygdekontoret overteke det administrative og faglege ansvaret for Hjelpemiddelsentralen i Førde. Denne låg tidlegare under fylket, men vart overført til Staten samstundes med omorganiseringa av sjukehustenesta.

I 2002 vart det skipa såkalla arbeidslivssentra i fylka. Desse skal ivareta saker som kjem under avtalen om eit inkluderande arbeidsliv. Arbeidslivssenteret er lagt til fylkestrygdekontoret.

Fylkestrygdedirektørar i Sogn og Fjordane:

1991-1993 Bjarne Venjum
1994-2006 Tore Thorsnes

Rekneskapssentral for den norske trygdeetaten

Som ein lekk i utflytting av statsinstitusjonar frå Oslo, er rekneskapssentralen for heile den norske trygdeetaten frå årskiftet 2002 /2003 plassert på Leikanger. Sentralen har ansvaret for all fakturering og rekneskapsføring og lønsutbetalingane til kring 7000 tilsette.
Kontoret får fullt utbygt kring 35 tilsette, og sorterer under fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane.

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no