SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Aetat - Arbeidsformidlinga

Aetat i Sogn og Fjordane hadde fram til årsskiftet 2002/2003 hovudadministrasjonen sin på Leikanger.
Etaten har kontor i Måløy, Stryn, Sandane, Florø, Førde, Høyanger og Sogndal, men hadde tidlegare langt fleire kontor spreidd kringom i fylket. Aetat har ansvaret for gjennomføring av arbeidsmarknadspolitikken som vert fastsett av regjering og Storting.

Publisert 19.12.2002 09:25. Oppdatert 20.04.2006 13:35.

Historikk

Den første organiserte arbeidsformidlinga - dvs. å formidle kontakt mellom arbeidssøkjar og arbeidsgjevar - vart i eldre tider driven i stor mon gjennom dei gamle laugsordningane. På 1700-taket vart det fastett ved lov at ledige arbeidssøkjande skulle kunngjerast på kyrkjebakken.

Før Staten organiserte den offentlege arbeidsformidlinga i 1945, kunne såkalla festekontor, drivne av privatpersonar eller fagforeningar, drive arbeidsformidling. Ei lov frå 1896 fastsette vilkåra for å drive slik formidling, og etter lova måtte ein ha løyve til å drive verksemda.

I 1897 vart det første offentlege arbeidsformidlingskontoret skipa i Bergen, og i åra fram til 1902 fylgde dei andre store byane etter.

I Sysselsetjingslova frå 1947 vart det sett forbod mot privat arbeidsformidling, og berre Staten kunne drive arbeidsformidling. Dette skulle vere ei gratisteneste til både arbeidsøkjar og arbeidsgjevar, og kvart fylke skulle ha eige fylkesarbeidskontor.

Fylkesarbeidskontoret

Den første organiseringa av arbeidsformidlinga i Sogn og Fjordane kom ved skiping av ei fylkesarbeidsnemnd i 1945. Fylkesarbeidskontoret på Leikanger vart skipa i 1947 i samband med Sysselsetjingslova. Fram til fylkesarbeidskontoret flytta inn i tinghusa i 1956 heldt det til i eit privathus på Leikanger. I 1991 flytta kontoret over i det nybygde Statens hus. Fylkesarbeidskontoret hadde dei første åra 3-4 tilsette, var på topp i 1997 med 18 tilsette, og har i 2002 10 tilsette.

Ved årsskiftet 2002/2003 vart Aetat Sogn og Fjordane lagt ned som spesiell eining, og Aetat Sogndal skal fungere som eit hovudkontor for organisasjonen i fylket og ta seg av fylkjesdekkande oppgåver.

Frå 1. juli 2006 er AETAT (arbeidsformidlinga) og trygdeetaten slegne saman til Ny Arbeids og Velferdsforvaltning – NAV.

Fylkesarbeidssjefar i Sogn og Fjordane:

1945-1955 Oskar Andersen
1956-1967 Sverre Olsen
1968-1977 Olav Straume
1978-2000 Gunnar Johs. Vangsnes
2000-2006 Frode Henden

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no