SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Utvikling av folkevalde organ og administrasjon

Heilt frå innføringa av formannskapslovene i 1837 og til innføring av direkte val til fylkesting hausten 1975, var fylkestinget samansett av representantar valde av kommunane. Som oftast var det ordføraren som vart valt frå kommunen.

Publisert 06.12.2002 14:57. Oppdatert 09.12.2002 15:22.
Fylkestinget valde ein "oppmann" - ein slags talsmann for dei folkevalde andsynes amtmannen og futane som møtte på tinget. Men først i 1923 overtok denne oppmannen møteleiinga frå amtmannen. Ordninga med fylkesordførar som vart innført i 1963, gav den folkevalde leiaren langt større makt enn tidlegare.
Frå 1882 valde fylkestinget eit "amtutval" med fire folkevalde, pluss amtmannen. Dette var forløparen til fylkesutvalet, men hadde i praksis lite å seie før langt inn på 1900-talet. Amtet skifta namn til fylke i 1919, og amtmannen vart "fylkesmann".

Motstand mot direkte val

Eit særtrekk ved Sogn og Fjordane fylke i nasjonal samanheng, er at dei folkevalde ved fleire høve har avvist framlegg om direkte val av fylkesting. Første gong dette vart avvist, var i 1890. Det same tok seg opp att i 1955. Då direkteval til fylkesting vart endeleg innført frå 1975, gjekk også fleirtalet av fylkestinget i Sogn og Fjordane imot ordninga.

Det første direkte valet til fylkesting var hausten 1975. Her stilte alle større politiske parti liste. I tillegg vart det stilt ei liste som vart rekna som ei protestliste frå lokalsjukehustilhengarane (sjå Julius Fure) etter den harde sjukehusstriden som enda med regjeringsvedtak om sentralsjukehus.
Valordninga sikrar alle kommunane i fylket representasjon i fylkestinget gjennom ei ordning med utjamningsmandat.
Første fylkesordførar etter ordninga med direkte val vart Ola M. Hestenes frå Senterpartiet. Han vart også den første heiltids fylkespolitikaren i Sogn og Fjordane, med fast kontorstad i Leikanger.

Skilje mellom stat og fylkeskommune

Samstundes med valreformen i 1975, vart dei statlege og fylkeskommunale funksjonane delte: Fylkesmannen vart heretter berre Staten sin representant i fylket, medan fylkeskommunen sin administrasjon skulle leiast av ein fylkesrådmann.
Første fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Odd Søfteland, vart tilsett i 1976.
Under seg hadde fylkesrådmannen den første tida administrasjonsleiar/kontorsjef, ei stilling som seinare vart omgjort til assisterande fylkesrådmann/personalsjef. Denne assisterande-ordninga vart oppheva etter ei omorganisering i 1995.

Eigne fagsjefar hadde ansvaret for dei einskilde fagfelta økonomi, plan- og utbygging, skule, helse/sjukehus, samferdsle og kultur. Nokre av desse leiarstillingane vart i 1995 omgjort til direktørstillingar.

Den einaste større funksjonen som Staten og fylket hadde felles etter delinga i 1975, var vegkontoret og vegsjefen, som framleis hadde tilrådingsrett og driftsansvaret for både riks- og fylkesvegar.

Førre side:
· Folkestyre og fylkesting
Hovudside:
· Sogn og Fjordane fylkeMEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no