Birgetgo sohkkara haga?

Anette ođđajagi lohpádus lea eallit sohkarkeahtes eallima unnimusat 50 beaivvi. Sus leat maid dutnje rávvagat mo don sáhtát dan nagodit.

Sohkarkeahtes eallin
Foto: Sara Johannessen (NTB scanpix) / Privat/MONTASJE NRK

Ođđajagemánnu leage mánnu goas olus háliidit rievdadit dahje buoridit eallima.

Soaittát don maid jurddašan ahte ođđajagimánu 1. beaivvi háliidat juoga dahkat dahje heaitit muhtin heajos dábiin. Soaitá dalle gánnáhit almmolaččat muitalit ođđajagi lohpádusaidat.

Nu lea kárášjohtnieida Anette Somby dahkan. Son lea iežas hástalan eallit sohkkara haga 50 beaivvi ođđajagimánu rájes.

– Nu lea aŋkke jurdda, muhto oaidnit dat leaš mo manná.

Anette Somby

Anette Somby áigu 50 beaivvi eallit sohkarkeahtes.

Foto: Privat

> Loga eanet NuFal-áššiid dás

Sohkarkeahtes eallin

Diibmá gávnnai Anette Somby Facebookas "event" mii hástalii olbmuid eallit 50 beaivvi sohkkara haga.

– Diibmá gal nagodin dan, ja dál áiggun geahččalit ođđasit.
– Mun in áiggo borrat njálgáid, gáhkuid, keavssaid, bruvssaid ja jusaid juhkat.

Vaikko vel nagodiige dan diibmá, de son dovddasta ahte ii lean nu álki.

– Álggos gal lei oba váttis, muhto de mannagođii buorebut. 60 beaivvis mun ribahin borrat guktii gáhku.
– Ja dán háve áiggun geahččalit ahte in bora in oktiige gáhkku, čaibmá Somby.

Muhtin beivviid lea váddásat eallit sohkkara haga go eará beivviid.

– Go ristmánáin leat riegádanbeaivvit, doalut, go lean skihpáriiguin hervvoštallamin, go manan guossái de lea álohii juoga beavddi alde ja go guossit bohtet de leat álohii vuordámušat ahte galggašedje jobe keavssat dahje juoga mii nu eará káffii.
– Dat lea oalli doarrumuš iežainis ahte ii ovttage bihtá váldit.

> Leat go don sohkaraddikta? Iska dás!

Abstineanssat

Hástalusat leat doarvái go rievdadat eallinvuogi, muhto leat gal maid buorit bealit das.

– In áiggo gal ovttage ávžžuhit geahppudit iežas máŋggaid kiloid, muhto mun oidnen dan golmma mánus diibmá ahte mun gehppon 8 kilo. Mun oainnán ahte mun ieš váruhan maid cokkan njálbmái ja maid oasttán.

Søtsaker

Dán haga galgá Anette birget 50 beaivvi.

Foto: ScanStock

– Ja vaikko dat vuosttaš guokte-golbma vahku ledje oba lossadat, dovden dego livčče abstineanssat. Muhto dan maŋŋá de badjánii mokta ja energiija.

Álgovahkut dat leatge losimusat.

– Mun in leat goassige geahččalan heaitit borgguheames, muhto mun jáhkán dalle livččii leamaš seamma láhkai, ahte álgovahkuid leat abstineanssat. Oaivi bávččasta ja jurddašit dušše dan birra gos dal livčče njálgát maid sáhtášin suoskat.

Ja Anettes leat maid rávvagat dutnje, jus don ge háliidat geahččalit eallit sohkkara haga.

– Jus borgguhat, ále vikka oktanaga heaitit sihke dainna ja sohkkariin.
– Muital fal earáide jus áiggot geahččalit, go dalle ii leat nu álki beare borastit veahá njálgáid ja gurrestit bruvssabohtala. Go earát dihtet, de šaddá álkit doalahit. Jus dus lea olmmái, de geahččal suinna fárrolaga, loahpaha Somby.

Guldal vel olles ášši dás:

Sohkarkeahtes eallin ođđajagis