Hopp til innhold

Tajik fekk skattefrie leigeinntekter – advokatar seier ho skulle ha skatta

Ap-nestleiar Hadia Tajik stadfestar i eit nytt intervju med NRK at ho fekk skattefrie leigeinntekter for ei utleigeleiligheit i perioden ho budde hjå sine foreldre. Ho skulle ha skatta av inntektene, seier ekspertar.

Hadia Tajik under pressekonferansen der hun annonserte sin avgang.

Hadia Tajik varsla på onsdag denne veka at ho gjekk av som arbeids- og inkluderingsminister.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NT

Tajik eigde to leilegheiter i Rogaland i perioden ho fekk skattefri pendlarbustad av det offentlege.

Den eine eigde ho saman med sin bror, og delar av denne blei leig ut. Samtidig budde ho hjå foreldra sine i Rogaland.

NRK har stilt spørsmål til Tajik om ho hadde skattefrie leigeinntekter. Det stadfestar Tajik i dag at ho har fått. Sjå hennar svar lenger ned i saka.

NRK sende spørsmåla til Tajik onsdag 2. mars rett før klokka 12. To timar seinare gjekk ho av som arbeidsminister. To dagar seinare, altså fredag, har Tajik sendt sine svar til NRK.

Hadia Tajik skal ha eigd ei av leiligheitene i første etasje i dette bygget i Stavanger.

Dette er bygarden der leiligheta Hadia Tajik og broren hennar leigde ut låg.

Foto: Odin Omland / NRK

Kan ikkje bu to stader samtidig

Advokat og rådgjevar i Skattebetalerforeningen Per-Ole Hegdahl seier ein må bu i bustaden ein leiger ut, for å få skattefritak.

Om ein ikkje gjer det, må ein skatte av leigeinntektene, seier han.

– Ein kan ikkje bu fleire stader samtidig. Tajik seier at ho bur heime hjå foreldra sine, då kan ho ikkje leige den ut skattefritt, seier Hegdahl.

Også Carsten Henrik Pihl, forbrukar- og kommunikasjonssjef i forbrukarorganisasjonen Huseierne stadfestar det same.

For å kunne leige ut skattefritt i eigen bustad, må du bu i sjølve bustaden, seier Pihl.

Ifølgje skattelova må ein nytte bustaden for få skattefritak.

Nokre hundre kroner

Tajik seier ho har budd heime hjå foreldra sine og betalt for seg der, når ho har vore heime i Rogaland.

Difor hadde ho også krav på skattefritak for pendlarbustaden ho fekk tildelt av Statsministerens kontor (SMK). I tillegg disponerte ho to bustader ho leigde ut i Rogaland. Ein av desse eigde ho med sin bror. For den ho eigde aleine, skatta ho av inntektene.

Men no stadfestar altså Tajik overfor NRK at ho hadde skattefrie leigeinntekter på den ho eigde med sin bror:

Leilegheita eg eigde med min bror i Stavanger hadde ein liten hybeldel som blei leigd ut. Utleige av denne gav ikkje overskot det første halvanna året og utgiftene vart delt mellom meg og min bror. Frå sommaren 2009 gjekk vi med eit lite overskot. Min andel utgjorde eit skattefritt overskot på nokre hundre kroner i månaden fram til eg selde i januar 2010. Eg overførte min eigardel til min bror for same sum som eg gjekk inn med i 2007, fordi eg ikkje ønska å tene pengar på min bror. Leilegheita er på 60 kvadrat. Og inneheld også ein hybeldel.

Stemmer det at berre den vesle hybelen blei utleigd?

Ja, berre hybelen var utleigd, skriv Tajik.

Spelar inga rolle om ho har hatt tilgang

Torbjørn Stokke er skatteekspert og partnar i PwC. Også han stadfestar at ein må bu i leilegheita for å få skattefritak.

Skattemessig er ho betrakta som buande hjå foreldra. Det er bustaden som avgjer. Då spelar det inga rolle om ho har hatt tilgang til denne leilegheita og vore folkeregistrert der. Det skulle vore betalt skatt av leigeinntektene. Du kan ikkje ha fleire skattemessige heimar samtidig, seier Stokke.

Torbjørn S. Stokke i Pwc

Skatteekspert Torbjørn Stokke i PwC seier de ikkje speler noko rolle om Hadia Tajik hadde tilgang til leilegheita.

Foto: Line Tomter / NRK

Også Hegdahl seier det ikkje er nok å vere folkeregistrert på adressa.

– Held det å eige og vere folkeregistrert på adressa om ein ikkje bur der?

– Det er de faktiske forholda som skal leggjast til grunn skatterettsleg. Du må ha dette som din faste bustad og leige ut mindre enn halvparten av verdien for at inntekta skal kunne bli skattefri. I motsett fall er inntekta – liten eller stor – skattepliktig.

Nokre hundrelappar

NRK har lagt fram juristane sitt synspunkt til Tajik. Ho svarar med deler av det same svaret som over, men legg til:

Det er i så fall de få hundrelappane i månaden, i seks månader, som det her er snakk om, som juristane meiner eg burde skatta av.

Men det er ikkje berre overskotet Tajik skulle ha skatta av, påpeikar Hegdahl:

I utgangspunktet er alle leigeinntekter skattepliktig, ikkje berre overskotet, seier Hegdahl.

Han forklarer at ein kan trekke frå kostnader, men då berre kostnadene knytt til hybelen.

Hadde nøkkel

Tajik har tidlegare sagt til Dagbladet at hovuddelen av leilegheita stod til hennar disposisjon.

Kva inneber det at leilegheita stod til din disposisjon og på kva måte vart denne disposisjonen nytta, spør NRK Tajik.

Eg hadde nøkkel og kunne komme og gå som eg ville, men som tidlegare fortald så fann eg det mest praktisk å reise heim til mor og far når eg var i heimfylket, skriv Tajik.

Nyanseforskjellane er altså at Tajik seier ho har disponert bustaden, i lova står det at ein må nytte den, og ekspertane NRK har snakka med seier at dette betyr at ein faktisk må bu i bustaden.

Hadia Tajik hadde pendlarbustad i Oslo frå 2006 til 2010 og skreiv i sin første søknad at ho ikkje hadde andre buutgifter.

Men etter at ho vart gjort merksam på at pendlarbustaden i så fall var skattepliktig, sende ho inn ein ny søknad. I den la ho ved ei leigekontrakt på ein kjellarleiligheit i Rogaland, har VG avslørt.

Tajik budde aldri i bustaden og betalte heller aldri noko for å bu der.

Tajik har stadfesta dette, men svara at ho budde hjå foreldra og hadde utgifter der. Kva ho betalte for eller kor mykje, hugsar ho ikkje.

Etter at avsløringa blei publisert for halvanna veke sidan, auka presset på Tajik gradvis. Onsdag valde ho altså å trekke seg som statsråd.

Statsminister og Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier han ikkje kan kommentere den siste utviklinga.

– Eg har ikkje fått gått inn i dei sakene som er kome i dag. Så det vil eg ikkje kommentere, seier Støre til NRK.

AKTUELT NÅ