Hopp til innhold

Vil ikke si hvor mye smittevernutstyr Norge har - derfor er tallene hemmelige

Helsemyndighetene har fått en oversikt over hvor mye smittevernutstyr vi har tilgjengelig, men den er hemmelig. De mener tallene vil skape frykt, usikkerhet og svekke Norges posisjon i det internasjonale markedet dersom de blir offentlige.

Koronatesting ved Bergen legevakt

SMITTEVERNUTSTYR: Utstyr som frakker, munnbind, hetter og hansker er det ifølge myndighetene lite av i Norge.

Foto: Marit Hommedal

For å begrense smitten av koronaviruset har Norge et stort behov for smittevernutstyr (PPE). Det er viktig for at det norske helsevesenet skal kunne fungere og for å hindre smitte i sykehusene.

Nå frykter fastleger kollaps som følge av mangel på smittevernutstyr. I går kom en last med nytt smittevernutstyr til Norge, med blant annet en million munnbind. Utstyret sendes først ut til kommuner der behovet er størst.

Statsminister Erna Solberg sa da at det er krevende å få tak i ekstra smittevernutstyr, og en krevende jobb å ikke miste det på veien. Utstyret Norge har tilgjengelig nå må brukes varsomt.

– Dette må brukes på en fornuftig måte, for vi kan komme i manko på et senere tidspunkt, sa hun.

NRK har forsøkt å få svar på hvor mye smittevernutstyr som er tilgjengelig i Norge, men har fått avslag fra Helsedirektoratet. I begrunnelsen fra direktøren om hvorfor offentligheten ikke får innsyn i disse tallene står det:

«Hdir vurderer at innsyn i tallene kan skape et feil fokus, og som igjen blir en driver som skaper usikkerhet og frykt i samfunnet. Kombinert med usikkerheten knyttet til nye forsyninger av PPE til Norge kan dette skape gjensidig negativt forsterkende effekter.».

Brevet er signert av divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen.

Avhengig av import

Helsedirektoratet skriver at Norge er helt avhengig av import av smittevernutstyr (PPE) fra utlandet og at det ikke vil være tilstrekkelig med lagrene fra næringslivet.

«Det finnes små lagre av PPE hos forhandlere av slikt utstyr, og bedrifter som bruker slikt utstyr, men på langt nær nok til å dekke behovet helsetjenesten har.

«Norge har ikke egen produksjon av PPE og er avhengig av å importere alt vi trenger.»

De skriver videre at kommunene nærmest har «ingen ting» på lager og at den norske egenproduksjonen ikke vil være tilstrekkelig i denne situasjonen.

«Forhandlere og bedrifter kan derfor ikke forsyne helsetjenesten. Grossistene av PPE får små forsyninger av PPE, men har i praksis ingen lager. (...) Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har lite og tilnærmet ingen ting på lager», skriver Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet skriver at de eneste lagrene i landet ligger hos de regionale helseforetakene (RHF).

«Norge befinner seg nå i en situasjon hvor lagrene av PPE i RHF-ene i hovedsak er de eneste lagrene av PPE i Norge.»

Internasjonalt kappløp

Helsedirektoratet skriver at flere land nå forsøker å skjerme egenproduksjonen sin og beholder smittevernutstyr til eget forbruk.

«Proteksjonistiske tiltak verden over, sammen med det eksplosive behovet for PPE har gjort det vanskelig å få nye forsyninger av PPE til Norge. Land som produserer PPE beholder varene sine innenlands til eget forbruk.»

Allerede i 2015 ble Norge advart over utfordringene med å innhente smittevernutstyr som følge av internasjonal konkurranse under pandemier.

Myndighetene frykter en offentliggjøring av tallene vil føre til at markedet kan utnytte situasjonen og presse opp prisene:

«Tomme lager skrur opp prisen, mens beholdning av PPE gjør at Norge kan prioriteres ned for umiddelbare nye forsyninger. Norge blir mer sårbar når leveransen av nye forsyninger er uforutsigbar, og dersom lovede leveranser plutselig uteblir.»

Ikke bare er etterspørselen av PPE høy, også importen av smittevernutstyr har vist seg å være svært utfordrende.

«Det er stengte grenser og land beslaglegger PPE som kommer innenfor grensene, selv om varene er på vei til et annet land. De eneste PPE-forsyningene som er sikre til Norge er de som flys direkte til Norge og som losses på Gardermoen eller annen norsk flyplass.»

De skriver at det er Kina som er giganten i markedet når det gjelder smittevernutstyr, og at de også sliter med leveringen til landet.

«Kina er en global stor leverandør av PPE, men produksjonen har vært hemmet pga. situasjonen der, kombinert med eget behov. Produksjonen begynner å ta seg opp, men leveranser kan ikke dekke behovet for PPE.»

Vil unngå frykt og usikkerhet

Hovedargumentet for å ikke gå ut med tallene er for å hindre usikkerhet i samfunnet.

«Ledelsen i Hdir og Helse Sør-Øst RHF ønsker ikke å gi ut informasjonen pga. den usikkerheten dette kan avstedkomme i befolkningen.»

De mener at denne situasjonen i dagens situasjon vil kunne skape frykt hos folk.

«Skrekkbeskrivelsene fra Italia og de reviderte scenarioene fra Folkehelseinstituttet i retning av et liknende bilde i Norge, gjør at informasjon om lagrene kombinert med informasjon om forsyningene til Norge av PPE, må håndteres med stor varsomhet.»

Leter etter utstyr også i Norge

NRK har også spurt hvor mange som har tilbudt smittevernutstyr til helsemyndighetene. Og hvor mange som eventuelt kan produsere smittevernutstyr i Norge.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Gunn Kristin Sande svarer i en e-post til NRK:

«Til sammen har det bare i løpet av den siste uken kommet over 2300 henvendelser til Sykehusinnkjøp. Dette er henvendelser fra aktører som enten har utstyr liggende, kan skaffe fra utlandet eller tilbyr å starte produksjon i Norge. Alle henvendelsene er gjennomgått, og det gjenstår å få svar på en del oppfølgingsspørsmål Sykehusinnkjøp har stilt noen av leverandørene, blant annet for å avklare kvalitet og leveringssikkerhet. Det er inngått mange kontrakter, og flere kommer.».

AKTUELT NÅ