Rapport: Politiets etterforskning av Monika-saken var for dårlig

RIKSADVOKATEN (NRK): Riksadvokatens rapport om Monika-saken konkluderer med at «kvaliteten på politiets etterforskning av Monika-saken var mangelfull.»

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og arbeidsgruppe om Monika-saken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch tok imot rapporten fra arbeidsgruppen som han selv satte ned etter at Monika-saken var gjenopptatt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Den åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død hjemme i Sund i 2011. Politiet i Hordaland konkluderte med at hun hadde tatt livet sitt og henla saken. Politiet har fått sterk kritikk for etterforskningen.

I dag konkluderte Riksadvokatens arbeidsgruppe at «kvaliteten på politiets etterforskning av Monika-saken var mangelfull.»

«Vår klare oppfatning er at etterforskningsledelsen sin hovedteori om selvdrap virket begrensende på etterforskningen», skriver arbeidsgruppen som har gransket politiets arbeid i Monika-saken.

– Påtalejuristen mente det var tilstrekkelig bevis for at det var et selvdrap. Det var feil. Det var ikke tilstrekkelig bevis for å si at det var en oppklart selvdrapssak, sier førstestatsadvokat Bjørn Soknes som har ledet arbeidsgruppen.

Oppdaget alvorlige mangler

Arbeidsgruppen slår fast at etterforskningen i «Hordaland politidistrikt låste seg fast i en hovedteori, og evnet ikke å endre syn».

«Hvordan kunne en gruppe mennesker, som på hver sine områder hadde en tilfredsstillende kompetanse til å utgjøre et godt etterforskningsteam, unngå å se at den teorien som preget store deler av etterforskningen sannsynligvis var feil?» spør arbeidsgruppen i rapporten.

– Man skal lære av feil. Vi har oppdaget mangler, og flere av dem er alvorlige mangler. Men vår oppgave er ikke å kritisere enkelt personer. Vår oppgave å konstatere og påpeke mangler i etterforskningen, sier Soknes.

Her er noen av manglene ved etterforskningen:

  • Det manglet en etterforskningsplaner og det blir ikke gitt etterforskningsordre på noe tidspunkt av saken. Det ble heller ikke skrevet referater fra saksmøter og ført beslutningslogger.
  • Forsøket med å spore opp personen som hadde sendt Monikas mor en mistenkelig Facebook-melding, ble avsluttet uten at den var ferdig undersøkt.
  • Et internt notat fra Kripos med beskjeden " Mobilen til avdøde borte. Forkaster teorien om selvdrap" ble ikke fulgt opp.
  • Politiet konkluderte med at Monika hadde utført selvdrap, men det ble ikke gjennomført rekonstruksjon av det påståtte selvdrapet.

– Vil la politimesteren forklare seg

Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier han vil la politimesteren i Hordaland mulighet til å komme med sin side av saken.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Riksadvokaten har forståelse for at Monika-saken har bidratt til at folk mister tilliten til politiet. Men han vil ikke kommentere innholdet i rapporten som ble lagt frem mandag.

– Jeg gjør ingen vurderinger av det arbeidsgruppen har kommet fram til på dette tidspunktet, sier Tor Aksel-Busch.

– Kan dette få følger for dem som var involvert?

– Politimesteren i Hordaland og Politidirektoratet er de som må vurdere om det er snakk om administrative konsekvenser knyttet til tjenesteforsømmelse eller lignende, sier Busch.

Riksadvokaten sier hans kontor har tidligere «uttrykt en viss bekymring til etterforskningstilstanden i norsk politi.»

– Det har vært stort fokus på beredskap og operativt politi og for lite på etterforskning, sier Busch.

– Det er ingen tvil om at denne Monika-saken har gjort et sterkt inntrykk på både politi og påtalemyndighet. Det er to dramatiske ytterpunkter i en sak når den først ble henlagt som selvdrap, og at vi nå har en person siktet for drap, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Rønneberg: Politiet gjorde fatale feilvurderinger

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg kommenterer betydningen av rapporten.

Sterk kritikk mot henleggelsen

Riksadvokatens rapport om politiets etterforskning av Monika-saken

Rapporten inneholder kritikk som rammer hele etterforskningsgruppen i Hordaland som jobbet med Monika- dødsfallet i 2011 og 2012.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Riksadvokatens arbeidsgruppe mener det var feil av påtalemyndigheten «å henlegge saken som et selvdrap slik bevissituasjonen forelå i august 2012.»

«Å henlegge en sak fordi forholdet ikke rammes av noen straffebestemmelse, forutsetter at man har brakt på det rene hva som faktisk har skjedd. Etter Arbeidsgruppens vurdering var sakens faktum ikke tilstrekkelig klarlagt for en slik konklusjon,» skriver arbeidsgruppen i rapporten.

Førstestatsadvokat Bjørn Soknes i Riksadvokaten sier de spør seg om Monika-saken ville blitt henlagt som «intet straffbart forhold» i dag.

Han tror saken neppe ville ha blitt henlagt i dag, ettersom henleggelser av denne typen nå må sendes til statsadvokaten.

– Hvordan ser dere på kulturen i Hordaland politidistrikt for å motsi etterforskningsledelsen og ansvarlig påtalejurist som henlegger en sak?

– Vi har hatt utgangspunkt i én konkret sak, og vi har ikke vurdert kulturen i politidistrikt som helhet, sier Soknes.

– Var det rom for å komme med andre spørsmål og teorier?

– Det spørsmålet har vi ikke stilt – for det lå utenfor vårt mandat, sier Soknes.

Henleggelsen av Monika-saken har også blitt møtt med sterk kritikk fra den interne varsleren, et tidligere Kripos-topp Asbjørn Hansen og bistandsadvokaten til Kristina Sviglinskaja, moren til Monika.

Spesialenheten for politisaker er også i gang med å undersøke om politiet i Hordaland har gjort noe straffbart i forbindelse med etterforskningen av saken. De vil avvente Riksadvokatens gransking før de selv konkluderer i sin etterforskning.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger