Hopp til innhold

Oslo-politiet er bekymra: Stor auke i knivran

Kriminaliteten i hovudstaden har halde seg relativ stabil etter eit år med pandemi. Samstundes finst det tal som uroar politiet.

Politiet vil gjennomføra fleire våpenvisitasjonar. Politiet ser etter våpen, stikkvåpen og andre ting som kan nyttast til å skada andre.

VÅPENVISITASJON: Politiet vil gjennomføra fleire våpenvisitasjonar. Politiet ser etter våpen, stikkvåpen og andre ting som kan nyttast til å skada andre.

Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Ferske tal frå politiet i Oslo viser at det i 2020 blei levert inn 154 meldingar på ran der det blei brukt kniv eller andre stikkvåpen.

I 2019 var det same talet 95. Kva som ligg bak denne auken på 62 prosent er ikkje analysert, men politiet trur koronapandemien kan ha spelt ei rolle i den negative utviklinga.

– Koronaen kan vera med på å gje ei viss forklaring, seier Tore Soldal som leiar eininga Sentrum i Oslo-politiet.

Komplisert miljø

Han fortel at narkotikamiljøet har vore komplisert etter koronaen kom, og grensene blei stengde.

– Det har vore veldig mykje kamp om salsområdet og kven som har ansvaret kor. Det har ført til ein god del valdshandlingar, seier Soldal.

Det er også registrert ein auke i talet på meldingar der kniv eller andre stikkvåpen har vore involvert, samanlikna med 2019. Talet på meldingar auka frå 105 til 155.

Tore Soldal, leiar for eining Sentrum.

Tore Soldal, leiar for eining Sentrum.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Ifølgje politiet er det i unge, kriminelle miljø dei finn flest kniv- og stikkvåpen.

– Det er sjeldan at vi treffer på folk som er heilt ukjende for politiet som har væpna seg med kniv, seier han til NRK.

Ingen knivdrap

Tala for 2020 viser at det blei gjort to drap i hovudstaden. I rapporten skriv politiet at talet aldri har vore så lågt.

I fjor blei det levert 33 meldingar for grov vald i form av drapsforsøk, som ifølgje politiet er tre gonger fleire enn i 2019.

– Det har vore ein auke av knivbruk i valdssaker, og det uroar jo i og med at utfallet er mykje meir usikkert enn når det er knyttneven, seier Soldal.

Politiet opplever ein auke i beslag av knivar på gata.

FLEIRE KNIVAR: Politiet seier at dei opplever at dei finn fleire knivar enn det dei har gjort tidlegare.

Foto: Trond A. Stenersen / NRK

– Vi hadde ingen drap som var gjort med kniv i fjor, dessutan eit år med veldig få drap, men vi hadde ein god del drapsforsøk og folk som blei alvorleg skada på grunn av den knivbruken, legg han til.

– Er det her i ei utvikling som uroar politiet?

– Det uroar absolutt, seier Soldal.

Fleire visitasjonar

Politiet seier dei vil gjennomføra fleire visitasjonar for å avdekka våpen i det offentlege rom.

Eirunn Trøan, operativ avsnittsleiar.

Eirunn Trøan, operativ avsnittsleiar.

Foto: Trond A. Stenersen / NRK

Eirunn Trøan, operativ avsnittsleiar, seier at dei i ein knivaksjon ser etter våpen, stikkvåpen og ting ein kan nytta til å skada andre. Politiet opplever ein auke i beslag av knivar på gata.

– Det er sjølvsagt slik at det avheng litt av kor ofte vi har desse våpenvisitasjonane. Diverre er det vel kanskje slik at vi har funne fleire knivar enn det vi har gjort tidlegare, seier Trøan.

Førebur seg til valåret

Politimeisteren i Oslo, Beate Gangås, seier at omstenda under pandemien har vore veldig spesielle.

Koronaen har ført til ein del nye typar kriminalitet og at andre typar kriminalitet, som til dømes utelivsvalden har gått ned.

Beate Gangås, politmeister i Oslo.

Beate Gangås, politimeister i Oslo.

Foto: Roy Pettersen / NRK

– Vi ser at vi må handtera nokre nye typar bedrageri som gjeld støtteordningar knytt til koronaen. Det er nokre som misbrukar dei, og dei vil også ha merksemd rundt i 2021, seier politimeisteren.

Gangås seier at politiet vil halda fram med å ha fokus på ungdomskriminalitet.

I år er det også valår.

– Og tradisjonen tru vil vi då sjå truslar og hatefulle ytringar til dei som vil stilla opp og gjera ein jobb som folkevald. Det vil ha stor merksemd i 2021, seier ho.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger