Hopp til innhold

Kilder til NRK: Utvalg vil gi sykepleieroppgaver til helsefagarbeidere

Sykehus der sykepleiere gjør flere legeoppgaver og helsefagarbeidere gjør sykepleieroppgaver. Det er anbefalingen fra kommisjon om helsepersonell.

IKKE FLERE HENDER: Kommisjonen varsler færre ansatte per pasient. Det gjør at man bør tenke nytt om oppgavedeling, mener kommisjonen for helsepersonell.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

I rapporten fra Helsepersonellkommisjonen blir oppgavedeling et sentralt tema, erfarer NRK.

Torsdag kommer rapporten som foreslår store endringer for hva de ulike profesjonsgruppene innen helse skal utføre.

Kommisjonen mener at svaret ikke er flere ansatte, men at det må jobbes mer effektivt.

Noen av forslagene er:

  • Spesialistene skal ikke gjøre oppgaver andre kan utføre
  • Flere oppgaver gis til helsefagarbeidere og ufaglærte
  • Man må få bukt med overbehandling

Hvis forslagene gjennomføres, vil mange sykepleieroppgaver gis til annet helsepersonell i årene som kommer.

35.000 sykepleiere på sykehusene

I dag er det 35.000 sykepleiere ansatt i helseforetakene og bare 3500 helsefagarbeidere. Stadig flere stillinger på sykehusene er omgjort til sykepleierstillinger. Også flere andre profesjoner er mer eller mindre borte fra sykehusene.

Det har ført til sykehus der sykepleiere gjør mange oppgaver som tidligere ble utført av andre yrkesgrupper.

Helsefagarbeider

ERSTATTET: Selv når sykehus har utlyst fagarbeider/hjelpepleierstillinger, har sykepleiere blitt ansatt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

På Sykehuset Østfold har de tenkt nytt. Der har helsefagarbeiderne fått ny status. De får opplæring til oppgaver som tidligere var forbeholdt sykepleiere. Og ikke minst, de ansattes i 100 prosent stillinger.

– Det er på høy tid å tenke nytt. Vi er nødt til å dele oppgavene på en annen måte. Helsefagarbeidere kan utføre langt flere oppgaver enn de gjør i dag. Det sier Iren Luther, leder for helse og sosial i Fagforbundet.

Iren Luther i Fagforbundet.

VIL HA ENDRINGER: Et av medlemmene i kommisjonen er Iren Luther i Fagforbundet. Hun er selv utdannet sykepleier.

Foto: Fagforbundet

Luther peker på Sykehuset Østfold som et glitrende eksempel.

Les: Hjelpepleiere presses ut av sykehusene

Typiske oppgaver som helsefagarbeidere utfører på Sykehuset Østfold er måling av blodtrykk, lett sårbehandling, og medisinutdeling.

De bistår også under operasjoner.

Økt press på ansatte

Det bør tenkes helt nytt om de ulike profesjonenes oppgaver, mener kommisjonen.

Helt siden desember 2021 har de jobbet med å vurdere behovet for helsepersonell og kompetanse frem mot 2040.

Kommisjonen peker på at Norge står ovenfor store utfordringer med å få tilgang til personell, og at presset på ansatte i helsesektoren har økt de siste årene.

Det er lite realistisk at bemanningen økes, skriver kommisjonen i sin rapport.

Allerede nå bruker Norge mer ressurser enn noen andre på helsesektoren. Samtidig øker andelen eldre, mens andelen personer i yrkesaktiv alder ikke øker.

Heller ikke Sykepleierforbundets leder, Lill Sverresdatter Larsen, avviser en annen oppgavedeling på sykehusene.

Arbeidet som sykepleierne gjør rundt og med pasienten kan fordeles mer hensiktsmessig. Ansvaret kan klargjøres både mellom profesjoner og mellom nivå i tjenestene, sier Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund

SYKEPLEIERGENERAL: Mener det er nødvendig å diskutere hvilke oppgaver og ansvar sykepleiere og andre helseprofesjoner skal ha.

Foto: Halldor Asvall

Bør flere stillinger på sykehusene som i dag besettes av sykepleiere gis til helsefagarbeidere?

Det er alltid pasientens situasjon og behov, samt hensynet til faglig forsvarlighet, kvalitet og pasiententsikkerhet som må være styrende, svarer Larsen.

Politikere åpne for endring

På Stortinget mener flere partier at tiden er moden for å se på oppgavedeling i helsesektoren.

– Det må foretas en gjennomgang for å se på muligheten for å flytte oppgaver nedover. Til tross for sykepleiermangel bruker mange sykepleiere arbeidstiden sin på andre oppgaver enn å hjelpe pasienter og brukere. Det sier Sylvi Listhaug, leder i Frp.

Parlamentariske ledere orienteres om strømsituasjonen

VIL FLYTTE OPPGAVER: Mener sykepleiere bør bruke mer tid på reell pasientbehandling.

Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Det er åpenbart at større oppgavedeling mellom flere helseprofesjoner er en av løsningene. Riktig kompetanse på riktig sted, er avgjørende fremover. Jeg opplever at de ulike helseprofesjonene også ser dette. Det sier Tone Wilhelmsen Trøen, leder i Stortingets helsekomite.

StSgSd4h9xw

MANER TIL SAMARBEID: Tone Trøen (H) mener det er fornuftig å dele inn oppgavene annerledes.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Trøen maner til konstruktivt samarbeid, og advarer mot fastlåste holdninger.

– Vi mangler helsepersonell, men setter sykepleiere, leger og helsefagarbeidere til en haug med oppgaver andre kunne gjort, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.

Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt

NEI TIL HUSARBEID: Seher Aydar (R) mener sykepleiere gjør for mye husarbeid.

Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Nå håper vi det blir slutt på at sykepleiere og helsefagarbeidere gjør husarbeid, administrasjon og vaktmesteroppgaver, fortsetter Aydar.

1300 helsefagarbeidere fjernet

For helseforetakene samlet i 2021, utgjorde antall årsverk per gruppe:

  • 3 562 helsefagarbeidere
  • 19 269 ordinære sykepleiere
  • 14 386 spesialsykepleiere
  • 14 782 leger

Siden 2008 har flere enn 1300 årsverk for helsefagarbeidere blitt borte ved norske sykehus, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Når en hjelpepleierstilling ved et sykehus blir ledig, er det svært sjelden at den stillingen blir besatt av en hjelpepleier, eller helsefagarbeider som det nå heter.

I rapporten er også bruken av deltid tema. Særlig helsefagarbeidere må ofte ta til takke med små stillingsbrøker.

– Vi tror flere heltidsstillinger for helsefagarbeidere, er en viktig del av løsningen, sier Iren Luther i Fagforbundet.

Et flertall i kommisjonen mener flere oppgaver og ansatte bør overføres til kommunene.

Som et ledd i dette arbeidet, foreslår de at langt flere studieplasser innen helse bør legges til distriktene.

AKTUELT NÅ