Hopp til innhold

AFP blir livsvarig i offentlig sektor

AFP i offentlig sektor blir livsvarig. Sliterne skal kompenseres. 800.000 arbeidstakere i offentlig sektor får nå nye pensjonsregler.

Det er enighet i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Partene holder pressekonferanse om innholdet i den nye avtalen

LEDET FORHANDLINGENE: Arbeids– og sosialminister Anniken Hauglie gjorde i år et nytt forsøk på å innlemme offentlig tjenestepensjon i pensjonsreformen.

Etter harde forhandlinger ut i de tidlige morgentimer er det nå enighet i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Det var NTB som først meldte om enigheten.

Det er varslet en pressekonferanse om innholdet i avtalen kl. 13.

Arbeidstakerne er representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne, mens arbeidsgiversiden er representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS, Spekter og Oslo kommune.

AFP blir livsvarig

Et sentralt spørsmål i forhandlingene har vært endringer i AFP-ordningen for offentlig ansatte. Det skal ha vært dette temaet det stod på i innspurten i forhandlingene.

Etter det NRK får opplyst, er partene enige om å innføre en AFP-ordning i offentlig sektor som likner den i privat sektor. Den nye ordningen vil gi et livsvarig tillegg i folketrygden.

Det skal også innføres en betinget tjenestepensjon for dem som ikke har rett til ordinær AFP. Dette betyr at dersom man går fra offentlig sektor til privat sektor og «mister» AFP-ordningen, skal man likevel få et tillegg i pensjonen basert på hvor lenge man stod i en den offentlige ordningen.

Det siste var et av fagforeningenes viktigste krav i forhandlingene.

Det skal også ligge inne en reforhandlingsklausul i avtalen om ny AFP. Grunnen er at det seinere i vår skal forhandles om endringer i AFP-ordningen i privat sektor. Dersom denne blir vesentlig bedre/annerledes skal forhandlingene om offentlig AFP tas opp igjen.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam forklarer hvordan pensjonsordningen vil bli.

Innfører slitertillegg

Etter det NRK får opplyst, skal den nye avtalen innebære vesentlige endringer for dem som er født i 1963 og senere. Blant annet skal det innføres et «slitertillegg» for dem som ikke så lett kan øke pensjonen gjennom å stå lengre i arbeid.

Endringene i pensjonsreglene betyr etter det NRK får opplyst betydelige utgifter for staten.

Krevende forhandlinger

Floken omkring offentlig tjenestepensjon har ligget der siden forhandlingene først strandet i 2009 som en del av arbeidet med pensjonsreformen. Pensjonsreformen som ble innført i 2011 hadde dermed et «hull» i den forstand at spørsmålene omkring offentlig tjenestepensjon ikke var løst.

I 2016 forsøkte Arbeids– og sosialdepartementet på nytt å forhandle med partene. Forhandlingene strandet da departementet avviste streikerett på pensjon.

7. februar i år ble det gjort en nytt forsøk på å komme i havn. Det er dette forsøket som nå ser ut til å ha lykkes etter forhandlinger langt ut i de seine nattetimer.

Avtalen som det nå er enighet om, skal ut på uravstemning hos de ulike sammenslutningene.

AKTUELT NÅ