Hopp til innhold

600 lærere til skoler som sliter

Regjeringen klarer ikke å nå målet om å sikre god lærertetthet på alle skoler før 2013. I stedet blir systemet testet ut med 600 nye ungdomsskole-lærere.

Kristin Halvorsen

En god start på å innfri et viktig krav, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Foto: NRK

Under valgkampen i 2009 foreslo SV en lovbestemt minstenorm for antall lærere per elever på hver skole. Det forslaget fikk Kristin Halvorsen også gjennomslag for i forhandlingene om en ny regjeringsplattform.

I Soria Moria-erklæringen står det derfor at innen 2013 skal regjeringen «legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole».

– Ikke løftebrudd

Når regjeringen legger fram statsbudsjettet 8. oktober vil bare et fåtall av elevene få nyte godt av lærersatsingen.

Likevel mener Kristin Halvorsen at hun og SV ikke har brutt valgkampløftet.

– Nei, jeg har funnet en veldig god start på å innfri det kravet som lærere, foreldre og elver har hatt som sitt viktigste: flere lærere i skolen. Jeg er sikker på at de forstår at vi må gå frem på en sånn måte at vi ikke får flere ufaglærte lærere mens vi trapper opp, sier hun.

For de rødgrønne frykter at en slik maks-grense vil føre til mange ufaglærte lærere i skolene. Derfor har regjeringen gått bort fra planen om økt antall lærere i alle grunnskoler.

Og derfor har SV gått med på å droppe skoleløftet fra 2009-valgkampen om at alle norske skoler skulle sikres et bestemt antall lærere per elev.

Bare svake ungdomsskoler med få lærere blir prioritert. Disse kan søke om å få tildelt én eller flere av til sammen 600 nye lærerstillinger. Et forsøksprosjekt over fire år på noen få skoler er dermed det som er igjen.

I valgkampen mente Halvorsen at det var viktig å øke lærertettheten hos de yngste elevene. Nå er det kun ungdomskoler som kan søke om penger til flere lærere.

Men Halvorsen sier at de elevene som trenger det mest, nå får nyte godt av de 600 lærerstillingene hun strør rundt om i Skole-Norge.

Usikker effekt av flere lærere

Bedring av lærertettheten har vært SVs hjertebarn. Men de tre regjeringspartiene har vært usikre på virkningen av å lovfeste et maksimalt antall elever per lærer.

Vibeke Opheim, NIFU

Vibeke Opheim, NIFU, finner ingen sammenheng mellom lærertetthet og elevprestasjoner.

Foto: NIFU

Det er det god grunn til.

– I de analysene vi har gjort har vi ikke klart å påvise en direkte sammenheng mellom elevers prestasjoner og lærertettheten, sier Vibeke Opheim, forskningsleder ved NIFU, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Opheim leder et forskningsprosjekt som ser på sammenhengen mellom ressurser og resultater i skolen. Hun sier at også de internasjonale forskningsresultatene om lærertetthet og læringsutbytte spriker.

– Vi vet ikke så mye om hva økt lærertetthet vil føre til, sier hun.

Skuffet rektor, flinke elever

Ved Seiersten ungdomsskole i Frogn i Akershus er rektor Kjell-Gunnar Moen skuffet.

Kjell-Gunnar Moen

Rektor Kjell-Gunnar Moen har flinke elever, og får ingen nye lærerstillinger.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

– Vi har store klasser, men elevene er for flinke, sier han.

Skolen innfrir ikke kravene for å få noen av de 600 lærerstillingene (se faktaboks). Til det har elevene for gode karakterer.

Da Kunnskapsdepartementet hadde forslaget om lovfesting av lærertetthet ute på høring, innrømmet de tvilen i høringsnotatet:

«Ved innføringen av en bestemmelse om lærertetthet, er det imidlertid viktig å være klar over at økte ressurser ikke automatisk fører til økte faglige elevprestasjoner».

Til tross for dette foreslo Kristin Halvorsens Kunnskapsdepartement en lovtekst som sa at en gjennomsnittlig norsk undervisningsgruppe i ungdomsskolen ikke skulle overskride 22 elever.

Loven blir nå utsatt – i hvert fall til prøveordningen på fire år er gjennomført.

– Har ikke gitt opp

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er i dag sterkt kritisk til NRKs vinkling på hvordan Regjeringen følger opp lovnaden om økt lærertetthet.

Hun understreker at Regjeringen fortsatt ikke har gitt opp å nå løftet, selv om det ikke blir fullt innfridd i det siste statsbudsjettet før Stortingsvalget 2013.

– Vi kommer til å komme med et forslag til lovendring som gir oss en hjemmel til å gå inn og bestemme hvor mange elever det skal være i skolen.

– Men vet du i dag hva den vil si om forholdstallet mellom elever og lærere?

– En sånn lovendring går ut på at man kan ha en hjemmel for å bestemme hvor mange elever det skal være per lærer. Vi følger opp våre løfter fra Soria Moria 2 og går i gang på ungdomstrinnet med 600 øremerkede stillinger. Jeg mener det er en veldig god løsning for å komme i gang med økt lærertetthet.

– Men dette er ikke den minstenormen som er skildret i Soria Moria?

– Dette er en bedre måte å gå fram på. Det er en oppfølging av løftene. Det er ikke løftebrudd, tvert imot.

– Så dere fant en bedre måte å innfri dette på enn den måten dere skrev det på i regjeringserklæringen?

– Det er helt riktig. Vi fikk noen motforestillinger i den runden vi har hatt. Det betyr at vi går fram på en annen måte, men SVs mål er selvsagt at vi skal få en bestemmelse for lærertetthet som på sikt sikrer et antall elever per lærer. Grunnen til at vi må gå skrittvis fram er at vi skal ha lærere som har kvalifikasjoner og ikke flere ufaglærte inn i skolen.

AKTUELT NÅ