Hopp til innhold

Barneombudet reagerer: Regjeringen vil utsette frist for avhør av barn

Barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og mishandlinger skal avhøres senest innen en uke. Nå vil regjeringen endre fristen til tre uker under korona-tiden.

Avhørsrommet på Barnehuset

Her er et eksempel rommet hvor barn blir intervjuet i forbindelse med overgrepssaker. har en intensjon om å være et kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparatet

Foto: Tine Nilsen / NRK

Tilrettelagt avhør skal gjennomføres når barn skal avhøres om seksuallovbrudd, kjønnslemlestelse, mishandling i nære relasjoner, kroppsskade og drap.

I dag skal et tilrettelagt avhør gjennomføres snarest mulig og innen en uke ved mistanke om lovbrudd. Nå vil regjeringen utsette fristen til tre uker.

Årsaken til endringsforslaget er ifølge Justis- og beredskapsdepartementet at smittevernhensyn gjør det utfordrende for politiet å gjennomføre tilrettelagte avhør innenfor de lovbestemte fristene.

Forslaget skaper stor bekymring for dem som jobber med å beskytte barn mot vold og overgrep.

– Avhørsfristen er en del av barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Fristen er satt både av hensyn til barnet og for å sikre best mulig bevis slik at eventuelle overgrep kan avdekkes og stoppes, sier seniorrådgiver i Barneombudet, Elin Saga Kjørholt.

Frykter at overgrep skal fortsette

Konsekvensen kan være store, sier Kjørholt. Hun er bekymret fordi mange barn bor sammen med dem som utsetter dem for vold og overgrep.

Elin Saga Kjørholt

Seniorrådgiver i Barneombudet, Elin Saga Kjørholt reagerer på endringsforslaget.

Foto: Jonas Bjoerkli

– Det kan være veldig vanskelig å vente tre uker på et avhør. Barn kan måtte forbli i utrygge og voldelige hjem, og det er vanskelig å fortelle. Barnets historie er viktig. Den er ofte et helt sentralt bevis i sakene, og vi vet av erfaring at de aller fleste sakene blir henlagt.

Hun mener tre uker er lang ventetid for et barn som akkurat har åpnet for å fortelle sin aller vanskeligste hemmelighet.

– Ikke tenkt på barnas beste

Også Stine Sofies stiftelse reagerer på forslaget. Stiftelsen jobber for å beskytte barn mot vold og overgrep.

Å utsette til tre uker høres ikke voldsomt ut, men er svært alvorlig, mener juridisk rådgiver i Stine Sofie Stiftelse, Malin Albrechtsen van der Hagen.

– Det er svært overraskende at departementet har utelatt den viktigste vurderingen av dem alle – nemlig hva som er det beste for barnet og hvilke konsekvenser dette vil få for dem, sier rådgiveren.

Malin Albrechtsen van der Hagen

Juridisk rådgiver i Stine Sofie Stiftelse, Malin Albrechtsen van der Hagen.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Mottar færre politianmeldelser

Hun peker på at koronapandemien kan føre til flere konflikter i hjemmet og vold i nære relasjoner.

– Sårbare barn og unge er enda mer sårbare under koronautbruddet og de har i enda større grad enn tidligere behov for ett effektivt vern mot vold og overgrep, sier van der Hagen.

Rådgiveren viser til at politiet mottar færre anmeldelser som følge av koronatiltakene.

– Færre anmeldelser skulle tilsi mer kapasitet hos politi og barnehus – ikke mindre, sier van der Hagen.

Behov for å lempe på fristen

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i sitt høringsnotat at smittevernhensyn fører til at tilrettelagte avhør bare i begrenset grad kan gjennomføres.

Thor Sættem

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem.

Foto: Olav Juven / NRK

Departementet skriver at det er vanskelig å overholde de stramme fristene.

– Forslaget til departementet vil gi politiet og påtalemyndigheten økt fleksibilitet til å prioritere mellom saker, og mellom de enkelte avhørene, skriver statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem til NRK.

– Forslaget er kun midlertidig og departementet forslår ikke å endre fristene for de mest akutte avhørene, nemlig tilfeller der forklaringen antas å være nødvendig for å beskytte fornærmede eller vitnet, skriver statssekretæren.

AKTUELT NÅ