Bistandsadvokat: – Flere vil bli dømt i voldtektssaker uten jury

– Forskning har vist at mange voldtektssaker der det har vært domfellelse i tingretten, har endt med frifinnelse i lagmannsretten med jury, sier bistandsadvokat Hege Salomon

Hege Salomonsen fra Kopseng sak

Bistandsadvokat Hege Salomonsen mener rettssikkerheten for ofre blir bedre uten jury.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I 2007 fant en arbeidsgruppe nedsatt av riksadvokaten at over halvparten av voldtektsdømte som anker, blir frifunnet av juryen i lagmannsretten. Motstanden mot juryordningen har vært stor lenge.

Torsdag ble det klart at det er flertall på Stortinget for at dagens juryordning skal bort.

Dermed fjernes ordningen hvor en jury bestående av lekfolk avgjør saker som blir anket fra tingretten. I den nye ordningen skal sakene i lagmannsretten avgjøres av en meddomsrett med fem lekdommere og to fagdommere.

– Når man nå fjerner juryordningen mener jeg det vil styrke rettssikkerheten til voldtektsofre fordi jeg mener det vil føre til flere domfellelser i lagmannsretten, sier bistandsadvokat Hege Salomon.

Juryen frikjente halvparten

Gruppen riksadvokaten satt ned i 2007 undersøkte 99 voldtektssaker som gikk i lagmannsretten mellom 2003 og 2005. Dette var saker hvor tiltalte hadde blitt dømt i tingretten, men i lagmannsretten ble hele 55 prosent frikjent. I tingretten har fagdommeren avgjørende innflytelse på skyldspørsmålet. I lagmannsretten avgjøres skyldspørsmålet av juryen.

Slappere beviskrav

Forsvarergruppen i Advokatforeningen er kritisk til avviklingen av juryordningen. De mener frifinnelsene i lagmannsretten viser at juryen stiller strengere beviskrav enn fagdommerne.

– Man må etterforske bedre, man må føre saken bedre i domstolen, ikke lempe på bevisvurderingen i retten eller å bytte ut de dommerne man ikke liker, eller som forslaget her tar sikte på, gjøre noen strukturelle endringer i domstolen for å få flere domfellelser. Det er gærent, Marius Dietrichson, leder i Forsvarergruppen.

Dom begrunnes

Juryen avgjør i dag skyldspørsmålet ved anonym votering uten innblanding fra fagdommere. Den begrunner heller ikke avgjørelsen.

Med den nye meddomsordningen skal skyldspørsmålet avgjøres i fellesskap av to fagdommere og tre lekdommere. Dommen vil også bli begrunnet.

SISTE NYTT

Siste meldinger