Hopp til innhold

Alta-demonstrant om Fosen-aksjonen: – Som å bli kasta tilbake i tid

For vel 40 år sidan deltok forleggar Anders Heger i Alta-aksjonen. No gir han Fosen-demonstrantane si fulle støtte.

Anders Heger føre Olje- og energidepartementet der unge samer og naturvernarar demonstrerer mot vindturbinane på Fosen.

Forleggar Anders Heger meiner Fosen-saka og Alta-saka er ei og same sak.

Foto: Eivind Molde / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

I tre døgn har over 100 aksjonistar sperra Olje- og energidepartementet og fleire andre departement i Oslo.

– Det er vakkert, seier forleggar Anders Heger i Cappelen Damm.

Han står like ved aksjonistane utanfor inngangen til Olje- og energidepartementet i Akersgata.

Dei krev at vindturbinane som står på vinterbeitet til samane i Fosen skal bli rivne ned.

Anders Heger har ei pipe i munnviken, held ein brosjyre opp i høgre arm og triller ei barnevogn med venstre arm. På handlevogna er det klistra på eit ark der det står "Alta" og er bilde av Altavassdraget.

Anders Heger var med på aksjonen i Alta-saka, som gjekk føre seg på 70- og 80-talet. Her går han i demonstrasjonstog på Karl Johan.

Foto: Privat

For rundt 40 år sidan demonstrerte Heger her sjølv. Saka hadde eit anna namn, men Heger meiner det er to slag i ein kamp.

– Dette er ikkje ein parallell til Alta-saka, det er ei og same sak.

«Umusikalsk og stupid»

Han seier at naturen er ein så samanvoven del av urfolket sine rettar, at det blir feil å skilja det frå kvarandre.

– Å redda natur og å redda urfolk sine rettar er same ting.

Han er svært kritisk til korleis regjeringa har handtert saka, og kallar det forferdeleg umusikalsk og stupid.

– Dette er eit slag i trynet på den samiske befolkninga, akkurat som bygginga av Alta-demninga var.

Han meiner storsamfunnet ikkje eigentleg forstår seg på kva det vil seie å ha ein urfolksminoritet i sin midte.

– Dei framandgjer seg frå ein veldig viktig del av befolkninga som har vore her sidan lenge før nasjonen var eit fenomen, og gjer då Noreg til eit mindre inkluderande samfunn.

Anders Heger sit inne i det som ser ut som eit telt eller ein lavo saman med fleire demonstranter under Alta-aksjonen for 40 år sidan. Pipa held han opp mot munnen.

Aksjonistar under Alta-aksjonen. Anders Heger sit nede til venstre med pipa i handa.

Foto: Privat

Han synest først og fremst det er trist, og seier det kan tyda på at ikkje så mykje har endra seg sidan han demonstrerte.

– Dei ser på eit sett teoretiske og juridiske spissfindigheiter i staden for å sjå dei politiske og kulturelle underliggjande spørsmåla, seier Heger.

Også i Alta-saka kom Høgsterett med ein dom. Den gongen fann dei at utbygginga var lovleg, men nå har dei funne vedtaket om vindturbinutbygginga ugyldig.

– Det er mogleg at det kan finnast eit kompromiss, men dei kan ikkje lenger seia at dei må greia dette ut. Det går ikkje. Dei har fått ei menneskerettsdom på bordet. Dei får følga han.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

Sat fem veker i fengsel

Fleire av aksjonistane er blitt borne vekk og har fått bot frå politiet. Det fekk også Heger då han demonstrerte. Han blei fjerna av politiet tre gonger under demonstrasjonane i Alta og ein gong i Oslo.

Men fire bøter på til saman rundt 30.000 kroner blei for mykje å betale for ein student, og Heger måtte derfor sitta fem veker i fengsel.

Okkupasjon av stasministerens kontor i 1981

6. februar 1981 gjekk 14 samiske kvinner inn på kontoret til den ferske statsministeren Gro Harlem Brundtland. Heger blokkerte foajeen.

Foto: Erik Thorberg / NTB

I 1978 starta Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget. Ti år tidlegare hadde myndigheitene lagt fram planane sine for vasskraftutbygging i Alta-elva.

Det blei møtt med kritikk frå både samar og miljøvernarar, som til slutt enda opp med å lenka seg fast, sveltestreika og okkupera statsministeren sitt kontor.

6. februar 1981 gjekk 14 samiske kvinner inn på kontoret til den ferske statsministeren Gro Harlem Brundtland.

– Det var andre sikkerheitsrutinar den gongen, seier Heger og humrar lett. Han ser bort mot bygget der Statsministerens kontor var før.

Han seier at strategien deira var lik den som demonstrantane brukar i dag.

– Me måtte gå til makta si kjerne, akkurat slik som her.

Og det var i makta si kjerne Heger enda opp med å bli arrestert. Det skjedde då han og andre aktivistar blokkerte foajeen i Høgblokka, samtidig som dei 14 andre aktivistane hadde sett seg ned på Statsministerens kontor i same bygg.

Les også: Derfor aksjonerer de mot Olje- og energidepartementet

Aksjonist med megafon
Aksjonist med megafon

Meiner det er positivt med kraftig motstand

Dei siste dagane har Heger gått forbi demonstrantane utanfor Olje- og energidepartementet på veg til jobb.

– Ein ting er at det er som å bli kasta tilbake i tid, men det er så positivt at motstanden er så kraftig, så synleg og dei er så fulle av vilje til å sigra.

Han pleier å stoppa å snakka med aksjonistane.

– Det er litt både og, for eg vil ikkje forstyrra dei for mykje. Eg veit dei er på si eiga greie.

– Samtidig er det fint å sjå at det held fram, legg han til.

Støre: Krev grundige utgreiingar

Tidlegare onsdag fjerna politiet demonstrantar som sperra inngangane ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Dette skjedde etter at politiet fekk oppmoding frå Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) om å fjerne demonstrantane.

– Fokuset vårt er å sørgje for at departementa får halde oppe dei samfunnskritiske funksjonane sine, gjennom å vareta nødvendig tryggleik og tilgang til departementa. Samtidig som vi er opptekne av å leggje til rette for at demonstrantane får ytre bodskapen sin, seier presseansvarleg i DSS, Liv Nodeland, til NTB.

Måndag sa statsminister Jonas Gahr Støre at han er oppteken av ein tett og god dialog mellom samane og regjeringa.

– Høgsterett har ikkje teke stilling til kva som skal skje med dei to vindkraftverka som i dag leverer ei stor mengd kraft til Midt-Noreg. Det krev grundige utgreiingar for å komme opp med løysingar på denne saka, og det ønskjer regjeringa å gjennomføre i god forståing med reindrifta og Sametinget, sa Støre.

Les også: Aksjonistene nekter å møte Aasland – vil kun snakke med statsministeren

Laila Mercedes Fremme bæres vekk av politiet utenfor Finansdepartementet
Laila Mercedes Fremme bæres vekk av politiet utenfor Finansdepartementet

AKTUELT NÅ