Hopp til innhold

Æresvold ga økt straff i familievoldssak

En familiefar med pakistansk bakgrunn er dømt til fengsel i 5 år og tre måneder for psykisk og fysisk mishandling av sønner og nieser. Tingretten har lagt vekt på at motivet var å bevare familiens ære.

Rettssak om æresvold, Oslo Tingrett
Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

I en svært omfattende familievoldssak som gikk i Oslo tingrett i januar, har påtalemakten fått så godt som fullt gjennomslag for sitt syn. Familiefaren er dømt til fengsel i 5 år og tre måneder for psykisk og fysisk mishandling av fem sønner, en ektefelle og to nieser over mange år.

I dommen finner tingretten ingen formildende omstendigheter, og familiefaren i 40 årene får ikke medhold på noen av punktene.

Oslo tingrett

Saken startet i Oslo tingrett 13 januar.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Ære er straffeskjerpende

i dommen går tingretten grundig inn på at tiltalte var opptatt av ære. I dommen heter det;

« I skjerpende retning må det også legges vekt på at både den fysiske og psykiske mishandlingen som tiltalte er funnet skyldig i, må anses å ha sin bakgrunn i hans æresfølelse. Det må etter bevisførselen legges til grunn at han mente at det var hans rett å øve vold mot ektefelle, barn og andre som hørte til hans husstand. Samtidig fremkom det at tiltalte var opptatt av at konflikter skulle løses innen familien og at han uttrykte at hverken politi eller barnevern var til å stole på».

Dommeren skriver videre; «Dersom det ble kjent utad at det var problemer i hjemmet ville det, siden han som eldste mann i familien var den som bestemte, medføre tap av ære for både ham og familien»

Tingrettsdommen viser til en dom i Høyesterett om ære som slår fast at slike trusler om ikke å ta kontakt med politi og barnevern må slås hardt ned på, av allmennpreventive hensyn.

Handlet med forsett

Familiefaren skal ifølge dommen ha utsatt sønnene for fysisk vold som slag med flat og knyttet hånd og slag med gjenstander, som tresleiv og sandaler eller sko.

Han har ifølge dommen også med forsett mishandlet sin kone.

Videre uttalte han gjentatte ganger at han skulle slå eller drepe en av sønnene, moren eller brødrene. Dette skjedde ofte i påsyn av de andre brødrene i huset.

Sønner trakk forklaring i retten

Flere av brødrene som i avhør med politiet fortalte om vold mot seg selv og mor, forklarte i retten at dette ikke var riktig; de trakk deler av det de hadde sagt i avhør. I dommen legger dommeren og hans to meddommere vekt på at de mener det brødrene sa i politiavhør er det som er nærmest sannheten.

Sosial kontroll

I huset sør i Oslo bodde det også flere unge jenter som tiltalte er onkel til. Onkelen er tiltalt og dømt for fysisk vold og slag med flat hånd og knyttet neve mot to av niesene. Han skal ha kalt dem horer, og nektet dem å ha en normal fritid i og utenfor hjemmet, og normal adgang til å være sammen med venner.

Familiefaren er også dømt for forsøk på å påvirke vitner, og hindre etterforskning. I påsken 2019 ble han satt i varetekt i Oslo fengsel med brev- og besøksforbud, fordi politiet og domstolen frykter at han skulle ødelegge etterforskningen. Årsaken var at familiefaren, ifølge politiet, hadde forsøkt å presse niesene gjennom deres mor til å trekke det de hadde fortalt i politiavhør. Også dette er han nå dømt for.

Anker dommen

Forsvarer Vegard Aaløkken før sin sluttprosedyre i saken.

Forsvarer Vegard Aaløkken sier hans klient vil anke dommen.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Forsvarer Vegard Aaløkken var i Oslo fengsel i formiddag for å formidle innholdet i dommen til sin klient. Familiefaren er skuffet og overrasket over dommen, sier Aaløkken.

–Fem av de fornærmede forklarte i retten at han ikke hadde gjort noe galt. Han forventet derfor å bli frifunnet. Han anker dommen til lagmannsretten, sier Aaløkken til NRK.

Aktor: et viktig signal mot æreskultur

Aktor Oda Karterud er fornøyd med dommen.

–Påtalemyndigheten er fornøyd med at tiltalte er domfelt i samsvar med tiltalen. Tingretten har etter vårt syn foretatt en grundig og riktig vurdering av bevisene i saken.

Karterud sier hun også er fornøyd med at tingretten har konstatert at mishandlingen har skjedd i en æreskulturell sammenheng, og at retten har lagt vekt på dette i skjerpende retning.

Politiadvokat Oda Karterud i samtale med Jan Bøhler.

Aktor Oda Karterud er fornøyd med at tingretten har konstatert at mishandlingen har skjedd i en æreskulturell sammenheng.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Karterud legger vekt på at familiefaren er dømt på alle punkter i tiltalen, til tross for at flere av de fornærmede i saken trakk sine forklaringer om mishandling i retten.

–Tingretten har lagt til grunn at de fornærmede har blitt utsatt for et press til å trekke tilbake forklaringer. Dommen gir etter vårt syn et viktig signal om at omfattende negativ sosial kontroll, vold, trusler og press med bakgrunn i æreskultur er helt uakseptabelt, sier Karterud til NRK.

AKTUELT NÅ