Hopp til innhold

Reineier: Venter myndighetene på at reindrifta på skal gi opp?

59 rein ble meid ned og drept av toget på kommunegrensa mellom Vefsn og Grane. – Vi lurer på om dette er en uthalingstaktikk. Venter myndighetene på at reindrifta skal gi opp? Da vil i så fall problemet løse seg selv, sier reinleder.

Video 59 rein påkjørt på Nordlandsbanen

59 rein påkjørt på Nordlandsbanen

Reinen som var på tur østover måtte krysse togbanen, og ble regelrett meid ned av toget som kom i stor fart. Reineier Torstein Appfjell som også leder Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt , er frustrert over at det går så sakte med tiltakene fra Jernbaneverket.

– Vi lurer på om dette er en uthalingstaktikk. Venter de på at reindrifta på Helgeland skal gi opp? Da vil i så fall problemet løse seg selv. Eller er det slik at det er billigere for Jernbaneverket å betale ut erstatning for de påkjørte dyrene enn å iverksette tiltak for å hindre påkjørslene, sier Torstein Appfjell til NRK.no.

Jernbaneverket avviser kritikken kontant.

– Det er ihvertfall ikke noe vi spekulerer i, det kan jeg avkrefte 100 prosent, sier fungerende banesjef på Nordlandsbanen, Jan Birger Almåsbro.

Et grusomt syn

Leder for reinbeitedistriktet, Torstein Appfjell

Leder for reinbeitedistriktet, Torstein Appfjell.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det var et grusomt syn som møtte Torstein Appfjell i går. Langs jernbanelinja ved Eiterstraum lå det døde og skadde reinsdyr spredt utover. Hele 59 rein mistet livet da de ble påkjørt av et godstog. I flokken på 59 rein var det 15 drektige simler og noen fjorårskalver.

Til sammen har de mistet over 200 dyr bare i dette reinbeitedistriktet i vinter.

Torstein Appfjell, mener ordet katastrofe er på sin plass.

– Det er sjelden jeg tar ordet katastrofe i min munn, men det må jeg gjøre i dag. Det er jo dette vi lever av, og er grunnlaget borte blir det vanskelig for oss, sier Appfjell.

Prioriterte Saltfjellet

For to år siden ga Samferdselsdepartementet Jernbaneverket i oppdrag å lage en handlingsplan for å få ned antall påkjørte dyr. Nordlandsbanen er en av de verste strekningene i Norge når det gjelder dyrepåkjørsler. Fylkesmann i Nordland, Hill Marta Solberg, er skeptisk til fremdriften til Jernbaneverket.

– Vi er kritisk til Jernbaneverkets ambisjonsnivå i denne saken. Spesielt når det gjelder tempoet. Vi hadde ønsket at Jernbaneverket hadde vært mer offensiv, sier hun.

Solberg stiller også spørsmål ved kommunikasjonen mellom reindriftsnæringa og Jernbaneverket.

I Nordland prioriterte arbeidsgruppen Saltfjellet. Et permanent gjerde er satt opp sør for Lønsdal, men nord for Lønsdal var det i vinter enda ikke kommet opp gjerde.

Ulykka i går skjedde ved Eiterstraum på kommunegrensen mellom Vefsn og Grane. Dette området er ikke prioritert, og Apfjell sier det går altfor sakte.

– Det er kommet opp et lite gjerde på tre kilometer på Saltfjellet. Men det er ikke rare greiene. Det er planlagt et gjerde sør for oss. Men det er ennå ikke realitetsbehandlet slik at det er klart til å bygge. Imens går årene, sier Appfjell.

Hvert år gir samferdselsdepartementet penger til Jernbaneverket for å forhindre dyrepåkjørsler.

Noen av pengene er brukt til gjeting av reinen. Men flokken som ble truffet i går var uten gjeter.

– Vi har hatt gjetere ute hele våren og samlet simlene i flokken. Dette er rein som selv har trukket vestover og søkt beite i vinter. Når det nærmer seg kalving trekker de tilbake til sitt vante kalvingsland. Så møter de tragedien.

Fylkesmannen vil ha hastemøte

Hill-Marta Solberg

Fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland vil nå få til et møte så snart som mulig.

– Det vi ser nå er veldig alvorlig. Det er en uvanlig situasjon at vi ser så mange påkjørsler akkurat i dette området, sier Solberg til NRK.no.

Hun sier Fylkesmannen i Nordland har skaffet penger til gjerdebygging på Saltfjellet.

– Det vi ser nå viser at det er behov for at reineierne og Jernbaneverket setter seg sammen for å se hva man kan gjøre av kortsiktige tiltak. Denne situasjonen kan ikke fortsette, sier Solberg, som vil kalle inn partene til et slikt møte.

Torstein Appfjell mener det er bare en ting som nytter:

– Vi føler avmakt. Jeg føler vi ikke blir tatt på alvor. Å komme med akuttiltak nå og da hjelper ikke på det store problemet. Og det er toget. Da er det eneste som nytter et gjerde, et fysisk stengsel som hindrer reinen å komme inn på skinnegangen, sier Appfjell.

Jernbaneverket ikke varslet

Jernbaneverket sier at de ikke fikk noen beskjed om at det var rein i nærheten av sporet på søndag. Jernbaneverket har en døgnåpen telefon der de mottar beskjeder.

– Vi er avhengig av at reineier varsler oss og at reineieren er klar over hvor dyrene befinner seg ved sporet. Så årsaken til at vi ikke ble varslet er nok at reineieren ikke visste om det, sier fungerende baneder på Nordlandsbanen, jan Birger Almåsbro.

Når Jernbaneverket får beskjed om dyr nær sporet, går det beskjed direkte til lokførerne, med beskjed om redusert hastighet.

Reinpåkjørsel

Søndag formiddag opplevde reineierne på Helgeland nok en reintragedie da 59 reinsdyr ble påkjørt og drept like ved Eiterstraum som ligger ved kommunegrensen mellom Vefsn og Grane.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Skrev brev til Kleppa

Tidligere i vinter skrev Reindriftsforvaltningen Nordland et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) hvor de ber om økte bevilgninger til Jernbaneverket slik at det kan iverksettes bygging av gjerder på flere strekninger langs Nordlandsbanen allerede neste år.

– Det er også viktig at planlegging av gjerdebygging begynner umiddelbart, slik at byggingen kan starte så snart som mulig, skriver leder Tom Vidar Karlsen og nestleder Betty Kappfjell.

Det var 29. mars i år at områdestyret for reindriften i Nordland behandlet problemet med reinpåkjørsler på Nordlandsbanen, etter at over 135 reinsdyr tilhørende Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er blitt drept av toget på strekningen Drevvatn i Vefsn til Finnsåsen i Grane fra 28. desember 2011 til 31. mars.

Nær 2500 på ti år

Siden da har antallet økt til over 200 rein. Tidligere år har andre reinbeitedistrikt hatt omtrent like store tap, og i tiårsperioden 2001–2011 ble 2316 rein påkjørt og drept av toget på strekningen Steinkjer-Bodø.

– Situasjonen er uholdbar både reindriftsøkonomisk og dyreetisk. Jernbaneverket betaler riktignok erstatning for hver enkelt rein som kan dokumenteres drept, men det er i realiteten ikke mulig å erstatte drektige simler. Disse danner basis for reineierens drift, skriver områdestyret.

Flyttetrøbbel

Karlsen og Kappfjell skriver at det er når reinflokkene flytter fra barmarksbeite til vinterbeite og tilbake igjen at de fleste påkjørsler inntreffer.

– Jernbanelinja gjennomskjærer de aktuelle reinbeitedistrikt på langs, og det er praktisk umulig for et fåtall reineiere å døgngjete en strekning på flere titalls mil for å hindre at dyr blir påkjørt. Dette gjelder særlig i de tilfeller når vær- og beiteforhold setter flokken i bevegelse mot vinterbeitelandet før det har vært praktisk mulig å foreta en ordinær flytting med bil.

Jernbaneverket gir økonomisk støtte til bruk av helikopter for å holde reinen borte fra jernbanelinja. Det er et tiltak som fungerer i de tilfeller værforholdene tillater bruk av helikopter når reinflokken er på trekk.

– Dette er imidlertid et kortsiktig tiltak og gir ingen permanente løsninger. Dette er en stor psykologisk og økonomisk belastning for alle reineiere som har jernbanelinja gjennom sitt distrikt.

Vil ha gjerder

Reinpåkjørsel

Reinen som var på tur østover måtte krysse togbanen, og ble regelrett meid ned av toget som kom i stor fart.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Områdestyrets oppfatning er at arbeidet med å bygge gjerder langs Nordlandsbanen må intensiveres i betydelig grad.

– Innenfor gjeldende budsjettramme har Jernbaneverket besluttet å bygge 6 kilometer reingjerde i Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt. Det er på langt nær tilfredsstillende, skriver områdestyret og henviser til situasjonen i Sverige.

I Norrbotten og Västerbotten er det bygd gjerder på til sammen 126 mil langs jernbanen for å hindre påkjørsel av reinsdyr.

Færre påkjørsler med gjerde

Lars Sundholm i det svenske Trafikverket uttalte til Helgeland Arbeiderblad den 5. mars i år at gjerdene langs jernbanen i Sverige har redusert påkjørslene med mellom 60 og 95 prosent. Dersom reduksjonen av påkjørsler i gjennomsnitt blir 80 prosent, betyr det at gjerdene betaler seg selv, som alternativ til utbetaling av erstatninger for ihjelkjørte rein, hevdet Sundholm.

– Dagens situasjon er uholdbar. De økonomiske erstatninger dekker ikke langsiktige tap ved at drektige simler blir påkjørt og drept, og det er meget vanskelig å få kjøpt nye livdyr. Ingen reineier ønsker å leve av erstatninger. Dyretragediene på Nordlandsbanen har også blitt en urimelig stor psykologisk og økonomisk belastning for reineierne, skriver Karlsen og Kappfjell.

Vil se på prioriteringen

Jan Birger Almåsbro i Jernbaneverket sier at de i likhet med alle andre synes dyretragedien er tragisk.

– Både for reineiere og lokførere, og for de som må rydde opp i ettertid.

Jernbaneverket vil nå se på hvilke streknigner som skal prioriteres.

– Vært i dialog med reindriftsnæringen i Nord-Trøndelag og Nordland for tre-fire år siden, der det ble prioritert hvilke strekninger som skulle få gjerding. Saltfjellet var nummer en. Men vi ser at det er nødvendig å treffes igjen for å se om det var riktig prioritering, sier Almåsbro.