Dagens Medisin: Nordlandssykehuset kan måtte kutte 257 årsverk

Nordlandssykehuset har økonomiske utfordringer. Nå kan 257 årsverk bli kuttet.

Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset står overfor store kutt.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Den økonomiske situasjonen for Nordlandssykehuset er alvorlig. Det er nødvendig å iverksette omfattende kostnadsreduserende tiltak.

Ifølge Dagens Medisin ser ledelsen det nødvendig å redusere bemanningsnivået med hele 257 årsverk. Til syvende og sist er det styret som må fatte den endelige beslutningen.

Men administrasjonens innstilling er tydelig. De foreslår å kutte i store deler av organisasjonen.

Vil kutte i flere klinikker

Administrasjonen foreslår kutt i store deler av organisasjonen,

Ifølge Dagens Medisin er det kirurgisk klinikk som må kutte mest. Der må det reduseres 78,4 årsverk

Medisinsk klinikk må nedbemanne med 41,6 årsverk.

Prehospital klinikk kan måtte kutte 35,5 årsverk mens Diagnostisk klinikk ser ut til å måtte redusere med 26,4, for å nevne noe.

NRK har vært i kontakt med Nordlandssykehuset, og kommunikasjonssjef Randi Angelsen. Hun opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken før styrebehandlingen.

Omstillingskravene presenteres for styret i tirsdagens møte, men arbeidet med konkretisering, gevinst- og risikovurdering av nye tiltak for bemanningsreduksjon vil pågå frem mot ekstraordinært styremøte i januar 2022, skriver Dagens Medisin.

Pandemien satte stopper for kutt

Allerede i 2019 hadde sykehuset identifisert økonomiske utfordringer. Da budsjettet for 2020 ble lagt, vedtok styret å redusere kostnadene med 170 millioner kroner. Så kom koronapandemien.

– Konsekvensen av at disse tiltakene ikke kunne gjennomføres, samt ytterligere kostnadspådrag gjennom nærmere 20 måneder med pandemi, har medført at Nordlandssykehuset ved utgangen av 2021 er kommet i en svært krevende økonomisk situasjon, heter det i styrepapirene.

Nå må det kuttes mer.

Administrasjonen har beregnet at de må redusere kostnadene med minimum 284 millioner kroner for å få neste års budsjett i balanse. Dette utgjør 5,5 prosent av budsjettet.

– Den driftsmessige situasjonen pr november, og kartlagte kostnadsendringer i 2022, gjør imidlertid foretakets økonomiske situasjon svært krevende, og reduksjon eller endring i tjenestetilbud kan derfor ikke utelukkes, fremgår det av styrepapirene.

Tar mange grep

Nordlandssykehusets administrasjon foreslår å ta en rekke grep.

Reduksjon i overetid, reduksjon i innleie og reduksjon i sykefravær er bare noen av grepene administrasjonen ser for seg, i tillegg til reduksjon i stillinger.

Administrasjonen gjør også styret oppmerksom på at det kan være nødvendig å utarbeide forslag for ytterligere kutt i stillinger.