Hopp til innhold

Hyret inn nye konsulenter – naturen på Stad mistet verdi over natten

Konsulenter nedgraderte sjelden og truet natur på Stad. Fagfolk advarte, men ble ikke hørt. Nå rydder gravemaskiner vei for vindkraftverket. – En skandale, sier professor.

Vindkraftutbygging på Stad

BYGGER VINDKRAFT: Gravemaskinene har begynt å lage anleggsveier på Stad.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Alle vet at det blåser på Stad. Men før utbyggerne fikk lov til å høste vinden, måtte de også undersøke hvilke følger vindkraftverket vil få for naturen.

Det sier loven, og det gjorde utbyggerne på Stad.

To ganger.

Første gang, i 2005, fikk naturen karakteren «Stor til middels verdi».

Andre gang, i 2013, fikk det samme området karakteren «Middels til liten verdi».

Hva var det som hadde skjedd i mellomtiden?

Nedgraderte rødlistet landskap

Konsuenter nedgraderte naturen på Stad, fra å ha «stor til middels verdi» til «middels-lite verdi».

Illustrasjon: Fylkesmannen i Vestland

Mistet verdi over natten

Det var ikke naturen som hadde endret seg, fastslår seniorrådgiver i miljøsaker hos Fylkesmannen, Tore Larsen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga konsesjon til vindkraftverket på Stad i 2013.

Det skjedde like etter at naturen i området var blitt nedgradert over natten.

Den opprinnelige søknaden kom fra Sogn og Fjordane Energi (SFE) i 2007.

Til å utrede konsekvensene for naturen hadde SFE hyret inn et konsulentfirma, som ga oppdraget til den anerkjente biologen John B. Jordal.

Utbygging av Okla vindkraftverk

PROTESTERER: Byggingen på Stad er igang, men lokalbefolkning sier nei.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Rapport 2005-2007: Truet natur, stor verdi

Jordal har i over 30 år kartlagt natur for norske myndigheter, og gitt råd om hva som trenger vern.

Han fant at planområdet for vindkraftverket på Stad er dekket av to sjeldne og truede naturtyper:

Terrengdekkende myr, og kystlynghei.

Basert på dette gikk både Fylkesmannen og Miljødirektoratet imot vindkraftplanene.

Men fagmyndighetene ble ikke hørt. I stedet ba NVE om en tilleggsutredning.

Landskap ved Okla vindkraftverk

TRUEDE NATURTYPER: Ifølge rapporten fra 2007 er det terrengdekkende myr og kystlynghei i området hvor vindturbinene skal stå.

Foto: NRK

Rapport 2013: Lite verdifull natur

Denne gangen ga utbyggerne oppdraget til et annet konsulentfirma.

To medarbeidere ble sendt ut på en dags befaring i området: En botanikkstudent, og en naturforvalter med 17 års erfaring.

De nye utrederne kom til motsatt konklusjon: At naturen har middels til liten verdi.

De mente å se at lyngheien var for gjengrodd, og myren for skadet av tidligere inngrep.

Fylkesmannen varslet NVE om at konklusjonen i den nye rapporten var uriktig.

«Nye konklusjonar (...) ser ut til å kunne bygge på manglande kompetanse. Ein lokalitet som av kompetente kartleggjarar (..er..) gitt verdi Svært Viktig, har dermed blitt karakterisert som utan verdi.»

Tore Larsen

ADVARTE MOT FEIL: Tore Larsen hos Fylkesmannen har lenge pekt på faglige mangler i utredningen fra 2013.

Foto: Fylkesmannen i Vestland

Feil og misforståelser

Tidligere var det vanlig at folk tok torv fra myrene til brensel og byggemateriale.

Men Fylkesmannen påviste at utrederne hadde mistolket naturlig sig i myren som tegn på omfattende skade av slik torvtaking.

Fylkesmannen viste til at sporene etter torvtaking i virkeligheten er få og svært gamle, og i ferd med å viskes ut. Lyngheien er for det meste intakt, og lar seg reparere.

– Vi regnet med at når vi gjorde NVE oppmerksom på feilene, så ville den uriktige rapporten bli lagt bort, sier seniorrådgiver i miljøsaker hos Fylkesmannen, Tore Larsen.

Det motsatte skjedde.

Tok ikke hensyn til advarsler

I stedet la både NVE og Olje- og energidepartementet den nye rapporten til grunn, og innvilget konsesjon:

NVE, 17.12.2013: «NVE konstaterer (...) at fagutreders konklusjon er at kystlyngheien i området ikke er holdt i hevd og at myrlandskapet delvis er preget av torvuttak. Etter fagutreders vurdering naturtypene følgelig ikke gis en høy verdi. NVE slutter seg til denne vurderingen»

OED, 06.12.2015: «Departementet slutter seg til NVEs vektlegging av rapporten, og påpeker at den representerer et oppdatert kunnskapsgrunnlag om tiltakets betydning.»

«Personlige meninger»

– Hvorfor la NVE til grunn at naturen har liten verdi, når Fylkesmannen varslet om at dette er feil?

– Vi er vant til at slike rapporter spriker i alle retninger. Vi kan ikke legge vekt på personlige meninger, sier direktør Rune Flatby i konsesjonsavdelingen hos NVE.

Rune Flatby

RIKTIG: Rune Flatby i NVE mener det var riktig å gi tillatelse til utbyggingen på Stad.

Foto: Stig Storheil / NVE

– Men var dette en personlig mening? Fylkesmannen er fagmyndighet på natur, og påviste alvorlige feil i rapporten?

– Men vi har lagt vekt på andre hensyn, som behovet for fornybar energi. Inngrepet på Stad blir dessuten mindre enn først planlagt, og det vil være mye natur igjen i området.

Landet på et ja

– Men ble du ikke litt i tvil da fikk beskjed om store feil og mangler ved tilleggsutredningen fra 2013?

– Dette var en del av høringsuttalelsen fra fylkesmannen da vi behandlet saken. Men vi er også kjent med resten av konsekvensutredningen. Og så er dette et vesentlig mindre prosjekt enn vi opprinnelig hadde til behandling, så vi har måttet gjøre en avveining av fordeler og ulemper i saken. Og blant annet på grunn av kommunens svært positive holdning, så landet vi på et ja.

Etter intervjuer med NRK, ønsker Flatby i ettertid å understreke at NVE har brukt alle konsekvensutredningene som grunnlag for saksbehandlingen.

Offisiell status: Svært viktig

Fylkesmannen kritiserer ikke konsulentfirmaet som nedgraderte naturen, eller de to utrederne som gjorde befaringen.

– Det kritiske er at energimyndigheten valgte å se bort fra alvorlige faktafeil, selv om vi sa fra om disse, sier seniorrådgiver Tore Larsen.

I det offisielle registret for naturtyper i Norge, er det konklusjonen fra den første rapporten som er blitt stående.

Der har Stad-naturen fått endelig status som «Viktig» til «Svært viktig», med biolog John B. Jordal som referanse.

Utbyggingsarbeid ved Okla vindkrafterk

GRAVEARBEID: Nå lages veier inn i området hvor vindturbinene skal stå.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Graves opp

Men den statusen kan raskt endre seg. For nå er gravemaskinene kommet til Stadlandet.

Og når landskapet graves opp, mister naturen verdi.

– Det er tragisk. Et flere tusen år gammelt landskap blir ødelagt på grunn av en uriktig konsulentrapport, sier professor i biovitenskap ved Universitetet i Bergen, Vigdis Vandvik.

Vigdis Vandvik

KRITISK: Vigdis Vandvik er professor, planteøkolog og leder senteret bioCEED ved Institutt for biovitenskap, UiB.

Foto: Privat

Hun kaller det en skandale at NVE og OED la en faktisk uriktig naturvurdering til grunn, trass i at de ble varslet om feilen.

Olje- og energiminister Tina Bru vil ikke kommentere kritikken, eller svare på noen spørsmål fra NRK i denne saken.

Vindkraftverket på Stad er blant de sakene Stortinget har bedt OED gjennomgå på nytt, og Bru vil ikke uttale seg før denne gjennomgangen er avsluttet.

Kommunikasjonsavdelingen i departementet viser i stedet til dokumentene i saken.

Vil ikke stanse graving

– Men vil departementet be om midlertidig stans i arbeidene på Okla, til det er avklart om OED har tatt tilstrekkelig hensyn til landskapets verdi?

Departementet viser til Tina Bru's uttalelse til Stortinget 1. september:

«...adgangen til å stanse iverksettelse av konsesjonsvedtak er begrenset og krever klar hjemmel. Per i dag kan jeg ikke se at det er grunnlag for stans i denne saken».

Ingen kvalifikasjonskrav

Heller ikke professor Vigdis Vandvik vil kritisere hverken utbyggerne, konsulentfirmaet eller de to utrederne personlig.

Hun sier problemet er at det ikke stilles strenge nok krav til konsekvensutredningen og fagfolkene som skal utføre dem.

– Når jeg skal sjekke tennene mine eller bilen min, stilles det helt presise krav til kvalifikasjoner. Her er ingen sertifisering, og ingen kvalitetskontroll, sier Vandvik.

Konsulentfirma vil ikke kommentere

Konsulentfirmaet som leverte tilleggsrapporten i 2013 vil ikke kommentere kritikken fra Fylkesmannen.

–Fylkesmannen står fritt til å gi uttrykk for sine synspunkter, og så er det opp til NVE å gjøre sine vurderinger, sier talsperson i konsulentfirmaet til NRK.

Sogn og Fjordane Energi og det heleide datterselskapet Vestavind, som bestilte de to konsekvensutredningene, tar ikke stilling til innholdet i dem.

– NVE stiller krav om konsekvensutredninger, og vi har engasjert anerkjente konsulentfirma til å gjøre disse, sier Stig Svalheim i Sogn og Fjordane Energi.

Svalheim var daglig leder i Vestavind fra 2010 til 2017.

– Vi har ikke kompetanse til å etterprøve konsulentenes vurderinger, og det er jo heller ikke vår rolle. Det er opp til NVE, sier Svalheim.

Italiensk eier rydder vei

Idag eies konsesjonen av italienske Falck Renewables, som nylig fikk utvidet frist til 31.desember 2021 for å få vindkraftverket ferdig. Klagesakene har forsinket byggestarten.

Men nå er entreprenører i Vestland i gang med gravingen. De har fått jobben med å bygge vei inn i den urørte naturen, så anleggsmaskiner og vindturbiner skal komme frem i tide.

Hei!

Jeg jobber i NRKs klimaredaksjon og nå ser vi nærmere på vindkraft, natur og klima. Hva skal for eksempel til for at urørt natur må vike for vindkraft? Send meg en epost om du har tips til saker!