Vil ha tidligere oppfølging av sykmeldte

Regjeringen varsler at de ønsker å innføre en tidligere oppfølging av sykmeldte. – Det er viktig at legene kan være i dialog med arbeidsplassen for å finne ut om det er mulig å tilrettelegge, sier Frp.

Skjema for sykmelding

I undersøkelsen svarte mer enn halvparten av de spurte at hovedgrunnen til sykemeldingen deres skyldtes enten dårlig ledelse, mobbing, omstilling, konflikter med kolleger, samlivsproblemer eller omsorgsoppgaver.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

I dag gikk arbeidslivsforsker Rolf Rønning ut i NRK og hevdet at halvparten av sykefraværet i Norge skyldes sosiale årsaker, og at leger for lett sykmelder folk.

Bakgrunnen er funnene i en større norsk-svensk arbeidslivsundersøkelse om sykefravær. I undersøkelsen svarte mer enn halvparten av de spurte at hovedgrunnen til sykmeldingen deres skyldtes enten dårlig ledelse, mobbing, omstilling, konflikter med kolleger, samlivsproblemer eller omsorgsoppgaver.

– Dette er en skikkelig tankevekker og burde medføre at det startes en bredere debatt om samfunnets måte å håndtere dette på, sa Rønning.

Professoren ved Høgskolen i Lillehammer mener at bedriftshelsetjenesten i større grad bør få en rolle i oppfølgingen av ansatte, og at man for lett blir sykemeldt i Norge.

Tidligere oppfølging

NRK har bedt om konkrete kommentarer fra arbeidsminister Robert Eriksson. På vegne av departementet og regjeringen har vi fått dette skriftlige svaret fra statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (FrP):

– Hvordan skal regjeringen forsøke få ned sykefraværet i Norge?

Kristian Dahlberg Hauge

Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp) i Arbeids- og sosialdepartementet.

Foto: Vigdis Wåge-Wares

– Regjeringen vil jobbe sammen med partene i arbeidslivet for å få ned sykefraværet, og legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Samtidig vil det alltid være en del personer som er for syke til å jobbe. Disse skal sikres en anstendig og forutsigbar inntekt. Vi er nå i gang med å framforhandle en ny IA-avtale med partene. I vår plattform har vi også sagt at vi vil se nærmere på innføring av veiledende normerte sykmeldingsperioder og tidligere intervensjon i sykmeldingsperioden.

– Har legene feil verktøy, slik professor Rolf Rønning hevder?

– I Folketrygdloven står det at sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger. Det står også at for å få rett til sykepenger, må arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring. Arbeidsplassen er den beste arenaen for å få sykefraværet ned. Derfor er det viktig at det opprettes en kontakt mellom den sykmeldte og arbeidsplassen. Legene har den nødvendige kompetanse for å kunne vurdere om arbeidstakere er syke og har behov for sykmelding. Det er viktig at legene kan være i dialog med arbeidsplassen for å finne ut om det er mulig å tilrettelegge for arbeidsrettet aktivitet.

– Legene bør ha fokus på hva den sykmeldte kan gjøre

– Sykemelder legene folk for lett?

– Jeg har ikke grunnlag for å mene at legene sykmelder for lett. Men det er viktig at legene har fokus på hva den sykmeldte kan gjøre på jobben, selv om han eller hun er litt syk, og ikke henger seg opp i hva vedkommende ikke kan gjøre.

– Har det vært for lite fokus på sosiale årsaker til sykefravær?

– Sosiale problemer gir i seg selv ikke grunnlag for sykmelding. Men det kan i mange tilfeller være slik at bakenforliggende årsaker til sykefravær og behov for sykmelding har sammenheng med relasjonelle forhold, blant annet sosiale problemer. Det er derfor viktig å jobbe godt med forebygging gjennom godt arbeidsmiljø. Og det er viktig at de som blir sykmeldt får god oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen. Dette er temaer vi drøfter i de pågående forhandlingene med partene om en ny IA-avtale.

Oppfølging i stedet for sykmelding?

– Er det en idé, slik forskeren fremsetter, å sende folk med sosiale problemer til oppfølging hos bedriftshelsetjenesten og ikke sykmelde dem?

– Det er alltid lurt å innhente bistand fra andre parter som kan bidra til at den sykmeldte kommer raskest mulig tilbake i arbeid. Med det viktigste tiltaket er likevel god og tidlig dialog mellom aktører på arbeidsplassen (i hovedsak mellom arbeidsgiver og sykmeldt arbeidstaker).

– Er det andre ting du synes er interessant med undersøkelsen?

– Det er interessant å merke seg fordelingen av hovedgrunner til sykmelding som artikkelen beskriver. Jeg tror årsakssammenhengene på dette området er komplekse, og at det ikke er så lett å skille medisinske fra ikke-medisinske bakenforliggende årsaker. Ofte vil det være flere faktorer som spiller sammen. Jeg tror derfor, som sagt, at det er viktig å fokusere på arbeidsmiljø og håndtering av sosiale problemer, samtidig som vi legger vekt på oppfølging og tilrettelegging for de som blir sykmeldt.