Forslag om å skyte inntil 60 ulver ble utsatt

Flertallet i rovviltnemndene ville egentlig skyte mellom 50 og 60 ulver i vinter. Men fordi noen av ulvene er på grensa til Sverige, må de bli enig om jakt med svenskene først.

Bildet viser hannen i Kynnareviret med valper i 2019.

KAN BLI SKUTT: Bildet viser hannulven i Kynnareviret i fjor sommer, sammen med valpene som ble født den våren.

Foto: Trond Burud

Under et felles møte mellom rovviltnemndene for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark i dag vedtok flertallet at det kan skytes 12 ulver utenfor ulvesona der beitedyr har fortrinn.

Men da de skulle behandle hvor mange som skal kunne skytes innenfor ulvesona, der ulven egentlig skal ha fortrinn, kom Hedmark med sin egen innstilling.

De mente det ikke holdt med uttak av 16 ulver i Hedmark og Akershus. De ville felle 40 ulver i ulvesona i Hedmark, Akershus og Østfold. Men flokken i Østfold deler Norge med Sverige. Dermed må svenskene få si sitt.

Mener det er nok ulv

Grunnen til at flertallet i rovviltnemndene er enige om at det skal kunne skytes ut flere ulver i Norge i vinter er at ulvestammen er stabil tross lisensjakt i fjor da 30 ulver ble felt.

Ulvesona ble oppretta for at det skulle være et område der ulven hadde fortrinn foran beitedyr. Det meste av ulvesona er i Hedmark men omfatter også deler av Akershus og Østfold.

Hva er vitsen med ulvesona hvis vi ikke kan ta hensyn til ulv der, spurte Benedicte Lund fra rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

MDG-politikeren sitt forslag om at det ikke bør tas ut noen ulver i ulvesona ble nedstemt av resten av medlemmene i rovviltnemndene. De mener det nå er nok ulv til mer lisensjakt.

Det ble ikke vedtatt at ulvesona skulle være en nasjonalpark, sa Dagfinn Sundsbø (Sp)

I vinter ble det registrert over 100 ulver i Norge. 56 av dem hadde helnorsk tilhold mens i underkant av 50 hadde tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Oversikt over ulverevir i Norge vinteren 2019/2020

ULVEREVIR: Rovdata sin oversikt over hvor ulv har markert revir det siste året.

Foto: ROVDATA

Rovviltnemndene er satt til å forvalte rovdyr ut fra hvor mange flertallet på Stortinget har bestemt at det skal være. De har satt den nasjonale målsettingen til 4-6 ynglinger av ulv i året.

Det siste året er det født flere valper enn det derfor ble det av sekretariatet foreslått at både ulveflokken i Kynnrareviret i Hedmark og Aurskog-reviret blir tatt ut.

– Vår jobb er å forvalte et Stortingsvedtak basert på et faktagrunnlag, uttalte leder av rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold Lise Hagen Rebbestad på møtet. Hun støttet sekretariatet sin innstilling.

Men rovviltnemnda i Hedmark mente felling av 16 ulver innenfor ulvesona ikke var nok.

De vil at også at ulveflokkene i Hernes og Horndalen i Elverum skal tas ut. Med ulveflokken i Rømskog vil det si 40 ulver innenfor ulvesona. Rømskogflokken er ulver som Norge deler med Sverige. Men det kan de ikke gjøre uten å snakke med svenskene.

I en prøveavstemning stemte flertallet for Hedmark sitt forslag, men siden det omfatta de åtte ulvene som holder til ved svenskegrensa i Østfold kunne de ikke gjøre et vedtak. Det kan de først når dialogen med svenskene er ferdig.

Venter på Høyesterett

Den nye runden om lisensjakt på ulv skjer før Høyesterett har vurdert lovligheten av lisensjakta i Østerdalen i 2018. Verdens naturfond (WWF) saksøkte staten for lisensjakta på ulveflokkene i Julussa og Osdalen i Østerdalen. I tingretten fikk de ikke medhold, derfor anket de til lagmannsretten.

Lagmannsretten slo fast at fellinga av ulveflokkene i Julussa og Osdalen var ulovlig.

Ulv skutt i Åmot 2.1.18

UAVKLART: Denne ulven ble skutt i Åmot under lisensjakta i i 2018 som Høyesterett skal behandle lovligheten av.

Foto: Knut Røsrud

Flertallet i lagmannsretten mente staten hadde brukt naturmangfoldsloven feil når de tillot jakt innenfor ulvesona. WWF vant delvis fram i anken sin, og mente dommen i lagmannsretten ville kunne få stor innvirkning på norsk rovdyrpolitikk.

Både WWF og staten anket dommen for å få Høyesterett til å vurdere lovanvendelsen knytta til ulvejakta.

Da vedtaket til rovviltnemndene om å ta ut tre flokker i ulvesona ble anket i fjor kom svaret fra Klima og miljødepartementet dagen før jakta skulle starte 1. januar i år.

De fire ulvene som ble skutt i Åmot i dag.

SKUTT PÅ TO TIMER: Fire av ulvene i Letjennareviret ble skutt på to timer da jegerne i januar 2020 fikk klarsignal fra Miljøvernministeren.

Foto: Frode Meskau / NRK

Da jakta starta brukte jegerne to timer på å skyte fire av de seks ulvene i Letjennareviret.

– Ulovlig

Den prinsipielle konflikten kom tydelig fram allerede ved møtestart i rovviltnemnda.

Da la 11 representanter fra organisasjoner som enten vil ha uttak eller ikke innafor ulvesona fram sitt syn.

Siri Martinsen fra Noah, som mener felling innafor uvelsona er ulovlig, ba nemnda om å ikke gjøre uttak før Høyesterett har behandla lovligheten på nyåret.

Siri Martinsen, NOAH

FOR LITE ULV: Siri Martinsen i Noah mente rovviltnemnda burde vente til Høyesteretts avgjørelse før ny felling.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Lagmannsretten mener uttak er ulovlig. Nå må nemnda vise respekt for Høyesteretts behandling og ikke ta ut ulveflokker. Det vil være ulovlig, mente Martinsen.

Elisabeth Gjems fra Hedmark Bondelag mente 28 dyr fra fem flokker burde felles.

Elisabeth Gjems

FOR MYE ULV: Leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems, talte for felling av fem ulveflokker.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Ulvebestanden er dobbelt så stor som Stortingets bestandsmål, så flokkene i Kynna, Hernes, Hornmoen (alle tre i Elverum), og Rømskog og Deisjø bør tas ut, sa Gjems.

Bondelagslederen vant delvis fram i rovviltnemndas møte, selv om det endelige vedtaket ikke blir fattet før svenskene har blitt informert om planene.