SV: Fjernet retten til å søke asyl

– Stortinget lot seg bondefange til lovendringer som i realiteten fjerner asylretten, sier SVs Karin Andersen, og viser til bekymringen blant deler av de ansatte i UDI. I et debattinnlegg på Utlendingsdirektoratets interne nettsider tilkjennegis uro for følgene av instruksen om ikke å realitetsbehandle asylsøknader fra mennesker som kommer fra et såkalt trygt tredjeland, inkludert Russland.