استخوان در گلوی خود داشتن چی‌ معنایی میدهد؟

Ben i nesa på dari