حکاک چوب سوریه ای از جنگ سوریه به لینگدال آمد

Treskjærer på dari

فایز سوریه ای که نجار و حکاک هست مجبور شد که از حمص فرار نموده و بخاطر جنگ به ناروی بیاید. او حالا در شرکت نجاری لینگدال مشغول به کار هست

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no