در ۱ آگوست ۲۰۱۷ قان ونی جدیدی برای مقابله در برابر آزار و اذیّت در مکاتب تصویب شد.

Ny mobbing lov på dari