قرار هست از تکنولوژی نفت برای پیدا کردن رگهای خونی قلب استفاده شود