ناروی کاپ آغاز گردید.

مسئولین از اینکه در هتل‌های قرنطینه بی‌ رو بار شود میترسند 02.04.2021

Til uken starter massevaksineringen. Norge får dobbelt så mange doser, 150 960. Men vaksineringen er foreløpig ikke nok til å lette tiltakene.

ناروی هفته آینده ۱۵۰۹۶۰ دوز واکسن فایزر دریافت می کند 04.04.2021

قوانین ملی مشترک برای زمان انتظار در قرنطینه 27.03.2021