ده هزار نفر در راهپیمایی ۸ مارس در اسلو شرکت کردند