ملکه سونیا جایزه مکتب سال را اهدا کرد

دولت اقدامات کنترل عفونت را در چندین شاروالی کم می‌کند 10.04.2021

طرح بازگشایی ارنا سولبرگ را در اینجا می‌بینید 07.04.2021

انستیتوی ملی صحت و بهداشت عمومی واکسن زدن کودکان را ارزیابی می کند 01.04.2021