قوانین وام خانه گرفتن دشوار تر نخواهد شد

Pandemien fører til at arbeidsledigheten igjen øker i mange kommuner. I Ullensaker er 8,5 prosent helt uten arbeid, i tillegg er mange permittert. Også mange andre kommuner sliter med uvanlig høy ledighet. 
بیماری همه گیری کرونا باعث شده است که بیکاری در بسیاری از شاروالی‌ها ها دوباره افزایش یابد. در یولنساکر ، ۸.۵ فی‌ صد کاملاً بدون کار هستند ، بعلاوه بسیاری از از طرف کارهای خود تعلیق موقت گرفته ا‌ند. بسیاری از شاروالی‌های دیگر نیز با بیکاری غیر منتظره‌ای بالا روبرو هستند.

بیکاری دوباره در حال افزایش است 10.01.2021

Hvordan påvirker pandemien familier og parforhold? En forskningsrapport viser at mange som gikk til terapi hos familievernkontorene, fikk en mer harmonisk hverdag etter at Norge stengte 12. mars. 
این همه گیری چگونه بر خانواده‌ها و روابط تأثیر می گذارد؟ یک گزارش تحقیقاتی نشان می دهد بسیاری از کسانی که به دفاتر محافظت از خانواده برای درمان مراجعه می کردند ، پس از بسته شدن ناروی در ۱۲ مارس ، در زندگی‌ روز مره خود هماهنگی‌ بیشتری گرفتند.

بسیاری از خانواده‌ها در طول بیماری همه گیر کرونا احساس بهتری گرفتند 06.01.2021

Samme uke som Norge får fast plass i sikkerhetsrådet vitner FNs høykommissær for flyktninger mot Norge i den såkalte Farida-saken. I dag startet saken i Høyesterett om den nå 15 år gamle jenta og familien hennes, som ble sendt fra Dokka til Kabul i 2015. Dette er 6. gang saken er oppe i retten. 
در همان هفته که ناروی کرسی دائمی شورای امنیت را بدست آورد ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل علیه ناروی در پرونده موسوم به فریدا شهادت داد. امروز دوسیه در مورد دختر ۱۵ ساله و خانواده‌اش كه در سال ۲۰۱۵ از دوكا به كابل فرستاده شدند ، در دادگاه عالی آغاز شد. این ششمین باری است که این دوسیه در محکمه بررسی‌ میشود.

دوسیه فریدا در دیوان عالی کشور 05.01.2021