در شیپتوت یک مسلمان در لیست حزب ک ر ف‌ قرار گرفته است