NRK Meny
Normal

Anbefaler bru over Oslofjorden

Vegvesenet vil legge riksvei 23 i bru over nordre del av Håøya istedenfor å bygge et løp nummer to i Oslofjordtunnelen.

Bru over Håøya

VIL HA BRU: Bru over Håøya gir kortest reisetid, er samfunnsøkonomisk lønnsom og gir redusert risiko og sårbarhet sammenlignet med tunnel, mener Vegvesenet.

Foto: Illustrasjon: Rambøll for Statens Vegvesen

Statens vegvesen konkluderer med at en bru over Håøya gir kortest reisetid, er samfunnsøkonomisk lønnsom og gir redusert risiko og sårbarhet sammenlignet med tunnel. Vegvesenet kom med den samme anbefalingen for to år siden.

– Nå har vi gjort en grundig vurdering av kostnader, nytte og virkninger for naturmiljø, kultur og landskap som samlet sett viser at bru er det beste alternativet, både for trafikanter og for samfunnsøkonomi, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Region øst.

– For å få en rask gjennomføring av planprosessen anbefaler vi bruk av statlig plan, sier regionvegsjefen.

Oversikt over de ulike alternativene

OVER HÅØYA: Vegvesenet vil legge riksvei 23 i bru over nordre del av Høya istedenfor å bygge et løp nummer to i Oslofjordtunnelen.

Foto: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden

Gir kortere trasé

Tilleggsutredningen viser at en løsning med bru over nordre Håøya gir 6–7 kilometer kortere trasé enn dagens riksvei 23 Oslofjordforbindelse.

Bruløsningen vil dermed redusere reisetiden, og gi redusert risiko og sårbarhet sammenlignet med en lang tunnel i tilnærmet samme trasé som bru, eller utvidelse av nytt tunnelløp i riksvei 23 Oslofjordforbindelsen.

Tilleggsutredningen som nå er offentliggjort er overlevert Samferdselsdepartementet, som tar beslutningen om alternativ og videre planlegging.

Bestilling fra Samferdselsdepartementet

Tilleggsutredningen er bestilt av Samferdselsdepartementet i forbindelse med i konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden og ekstern kvalitetssikringen.

Denne tilleggsutredningen har kun sett på veiforbindelsen. Hensikten med utredningen er å styrke beslutningsgrunnlaget til regjeringen.

Tre konsepter er vurdert

I tilleggsutredningen for riksvei 23 for Oslofjordforbindelsen er tre konsepter vurdert.

  • Vedtatt reguleringsplan med utvidelse av dagens vei fra E6 Vassum (Frogn) – Verpen (Hurum) med nytt løp i Oslofjordtunnelen (7,3 kilometer) supplert med utvidelse til fire felt videre til kryss ved Krokodden (Røyken kommune)
  • Ny vei i seks til sju kilometer kortere trasé med bru via Håøya
  • Ny vei i seks til sju kilometer kortere trasé med undersjøisk tunnel (11 – 14 kilometer) via Håøya.

Vil ha fast forbindelse mellom Moss og Horten

Statens vegvesen har også fått en bestilling på tilleggsutredning for fast forbindelse mellom Moss og Horten hvor vi skal se nærmere på kostnader, teknologi og virkninger for sårbare