Nordstrand kirke

Nordstrand menighet ligger syd i Oslo, i Bydel Nordstrand. Nordstrand prestegjeld innebefatter både Nordstrand og Ljan menigheter.

Nordstrand kirke
Foto: Nordstrand menighet

Det blir gudstjeneste fra Nordstrand kirke i Oslo på den aller første søndagen i det nye året. Teksten er hentet fra Matt. 2, 1-12.

Kapellan Silje Kivle Andreassen.
Kantor Joachim Knoph.
Gruppe fra Oslo Soul Children - dir. Ragnhild Hiis Ånestad.

Norsk salmebok: 93. 38. 12 (S-97). 45. 92.

Det er salmene Deilig er den himmel blå, Det hev ei rose sprunge, En stjerne steg opp ved morgengry, Mitt hjerte alltid vanker og Hør nå godt nytt

Om kirken og andre bygninger
Nordstrand kirke er en mursteinskirke bygget i 1865. Kirken i sin nåværende form har plass til 300 mennesker. Arkitekt for kirken var Jacob Wilhelm Nordan. Kirken har to glassmalerier malt av Frøydis Haavardsholm og ett malt av F. Haa. Orgelet som nå står på galleriet ble satt inn i 1935 og er pneumatisk orgel bygget av J.H. Jørgensen.

I tillegg er det installert et kororgel bygget av Åkerman & Lund, som er det som nå brukes mest ved gudstjenester. Det har lenge blitt arbeidet for å få et nytt orgel til kirken og en god del midler er samlet inn, men dette har ikke blitt realisert i påvente av en utvidelse av kirken.

Silje Kivle Andreassen
Foto: Nordstrand menighet

Menigheten har helt siden 1966 arbeidet for å få utvidet kirken. Etter flere forsøk endte man i 1989 med å få godkjennelse for å skulle dele utvidelsen i to byggetrinn, hvorav byggingen av menighetssenteret var første trinn. Arkitekt for dette var Arne Sæther.

Nordstrand menighetssenter sto ferdig i 1991 finansiert ene og alene av menighetens egne midler. Forutsetningen for byggingen av trinn to var at denne skulle finansieres av kommunale midler.

I årene som har gått siden 1991 har ulike framstøt blitt gjort får å virkeliggjøre dette, men til nå uten hell. Men i 2004 ble en Anskaffelseskomité med medlemmer både fra menighet og Fellesråd etablert og arbeidet går videre med å få realisert en utvidelse av Nordstrand kirke.

Kirkebakken barnehage eies av menigheten og er lokalisert i et eget bygg i det sydlige hjørnet av kirkegården. Nordstrand menighets barnehage og fritidshjem eies også av menigheten og er lokalisert i den lokale Normisjonsforeningens bedehus i Tyslevveien.

Om menigheten
Nordstrand menighet ligger syd i Oslo, i Bydel Nordstrand. Nordstrand prestegjeld innebefatter både Nordstrand og Ljan menigheter. Det er ca. 13 450 innbyggere i Nordstrand menighet, hvorav 10 954 er medlemmer av den Norske kirke.

Gudstjenestearbeid, barne- og ungdomsarbeid, kirkemusikk-arbeid og diakoni er viktige satsningsområder for menigheten. Nordstrand kirke er en musteinskirke, opprinnelig bygget som et kapell i 1865. Kirken ble noe ombygget fram til 1935, men har vært uendret siden.

I 1984 ble Nordstrand sete for prosten i Søndre Aker prosti. I 1991 ble Nordstrand menighetssenter innviet. Dette huset som ligger vegg i vegg med kirken rommer nå en yrende aktivitet, og huset gir også plass for menighetskontoret. Menigheten eier også to barnehager og ett fritidshjem.

Visjon
Nordstrand menighet ønsker i nå videre ut i lokalsamfunnet og ved tusenårsskiftet ble menighetens visjon fornyet og lyder nå: Jesus Kristus – Kjent, trodd, elsket og etterfulgt.

Satsningsområder
All virksomhet i Nordstrand menighet skal være med og virkeliggjøre menighetens visjon. For å kunne fokusere arbeidet noe mer har menighetsrådet har valgt ut noen satsningsområder. Disse er: Gudstjenesten, diakoni, frivillighet og trosopplæring.

Fra Hjemmesiden til Nordstrand menighet og Norsk kirkeleksikon.