Hopp til innhold
Kronikk

Steile fronter til havs

Uvettig satsing på havvind gagner verken natur eller klima.

Silje Ask Lundberg

Regjeringen lanserer havvind som en gullkantet løsning når konfliktene på land har blitt for store, skriver kronikkforfatterne. Bildet er av Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Foto: Ingun Alette Mæhlum

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Det haster å fase ut fossil energi, men naturen er også i krise. En forsiktig satsing på havvind krever langt bedre forvaltning og planlegging enn det katastrofale og mangelfulle regelverket vi har hatt for utvikling av vindkraft på land.

Det hviler et stort ansvar på miljø- og energistatsrådene.

Naturvernforbundet er bekymret for tilstanden i havet og i fjordene våre. Forurensning og mat- og næringsmangel for sjøfugl har sterkt påvirket økosystemer langs kysten, i fjordene og ute i havet.

Både regjeringen og bransjen må lære av de feilene som er begått på land.

Klimaendringene forverrer tilstanden ytterligere.

I dette bildet ønsker regjeringen nå å satse stort på havvind. De lanserer det som en gullkantet løsning når konfliktene rundt vindkraft på land nå har blitt for store, og debattene har blitt så polariserte.

Vi maner til varsomhet. Både regjeringen og bransjen må lære av de feilene som er begått på land. Lages det gode spilleregler nå, sparer vi både samfunnet og naturen for mange problemer senere.

Utbygging av havvindprosjekter begynner å nærme seg, og arealkonflikter med havøkosystemer, fiskeri og andre interesser kommer til syne.

I havet er det rike og sårbare marine økosystemer med fugl, fisk, sjøpattedyr, bunndyr og koraller.

Et av de store problemene i utbyggingen av vindkraft på land har vært svært mangelfulle kartlegginger av arter, naturtyper og naturlig karbonlagring. Kunnskapsgrunnlaget har vært for dårlig, noe NRK har avslørt i flere artikler i vinter.

Men når vi har lite kunnskap om naturen på land, har vi i hvert fall svært lite kunnskap om naturen i havet.

Buchan, Skottland. Equinors Dudgeon Vindmølleanlegg utenfor England.

Myndighetene må sikre havets rike natur i havvindutbyggingen, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra et av Equinors vindanlegg på britisk sokkel.

Foto: Jan Arne Vold / Equinor / NTB

Langt ute i Nordsjøen er det ingen hobbybotanikere som registrerer arter på fritida, og ingen lokalkjente som vet hvor man sist hørte hubro.

Når det ikke står lokalbefolkning og lokale naturvernere på barrikadene for å redde natur- og nærområdene sine, så blir myndighetenes ansvar desto større.

Forskningen så langt tyder på at uheldig plassering av havvindanlegg kan være alvorlig for blant annet fugletrekk og matsøk for sjøfugl.

Lages det gode spilleregler nå, sparer vi både samfunnet og naturen for mange problemer.

Det sier seg selv at å bygge store betongfundamenter i et gyteområde for fisk eller på et korallrev, må være forbudt på grunn av de store risikoene dette innebærer for liv i havet.

God kartlegging kreves for å sikre at det ikke skjer. Lyden fra konstruksjonen kan også forstyrre marine pattedyr.

Samtidig viser forskning at fundamentene til havvind kan fungere som kunstige rev, og en rekke studier finner ingen forskjell på fiske- og ålebestander før og etter utbygging.

Marine pattedyr kommer også stort sett tilbake etter utbygging, og lyden fra konstruksjonene er langt svakere enn ved 3D-seismikk som brukes i forbindelse med oljeleting.

Langt ute i Nordsjøen er det ingen hobbybotanikere som registrerer arter på fritida.

All utbygging av energi har konsekvenser for naturen, også havvind. Dermed står myndighetene overfor en stor og viktig oppgave: å sikre havets rike natur i havvindutbyggingen.

Få oversikt over dyrenes trekkruter, gyteområder og viktige naturverdier, og sørg for at det ikke åpnes for havvindutbygging i områder som er viktige for fugler, fisk og annet liv i havet.

Sett strenge miljøkrav til detaljkartlegging og skånsomme utbyggingsmetoder, og følg nøye opp med overvåking og stikkprøver for å sikre etterlevelse av kravene.

Det er også helt essensielt med en god dialog med fiskerinæringa, som også lever av havet. Kunnskapen og erfaringen fra fiskere må inn i planleggingen.

Dramatiske klimaendringer truer, og derfor må Norge bli fossilfritt innen 2040. For å nå dette målet må olje- og gassproduksjonen fases ut, samfunnets totale transportbehov må reduseres, og ikke minst kreves det en enorm satsing på energisparing.

Selv med energieffektivisering og redusert forbruk trenger vi likevel noe ny fornybar energi, både i Norge og i resten av verden.

Derfor kan vi ikke se på spørsmålet om havvind som helt svart-hvitt, og hverken natur eller klima får det bedre med steile fronter og en forutinntatt fasit.

Vi må trå varsomt og kreve solid og oppdatert kunnskap om konsekvenser og naturmangfold ved utvikling av havvind.

Vår oppfordring til regjeringen er derfor: Ta aktivt ansvar for naturmangfold i havvindutbyggingen!