Kronikk

Puss opp skolene!

At 200.000 elever går på skoler med dårlig inneklima, gir et signal om at de ikke er viktige nok til at politikerne prioriterer de, skriver Tord Lien i Frp.

Dårlig skole i Bergen
Foto: NRK

Et inneklima som gjør elever og lærere syke, gir dem luftveisplager, konsentrasjonsvansker og hodepine er alt annet enn læringsfremmende. At 200.000 elever går på skoler som ikke har godkjent inneklima er uholdbart. Vi trenger en storstilt satsing på å pusse opp skolebygg. Det er en klok investering i fremtidens kunnskap. Elever lærer mer på gode skoler.

Elevene ikke viktige nok

At 200.000 elever går på skoler som ikke har godkjent inneklima er uholdbart.

Tord Lien, Frp

Jeg er glad for at NRK Brennpunkt gjennom grundig journalistisk arbeid igjen har satt inneklima på dagsorden. Problemene med skolenes luftkvalitet er langt fra nye. Riksrevisjonens Dokument nr. 3:13 fra 2004–2005 viste at 58 prosent av skolene hadde en bygningsmessig tilstand som ikke er tilfredsstillende. Men verken regjeringer ledet av Høyre eller Arbeiderpartiet har evnet å gi elevene et forsvarlig arbeidsmiljø.

For den enkelte elev, som ikke får oppfylt sine rettigheter i Opplæringsloven om et helsefremmende arbeidsmiljø, er dette trist. Forfallet i norske skoler er også alvorlig fordi det sender et signal til elevene om at hverdagen deres og skolene deres ikke er viktige nok til at politikerne prioriterer dem. For særlig utsatte elever er det enda verre. De blir frarøvet skolegang og påført helseplager.

Halvorsen dytter kommunene foran seg

Funnene fra NRK viser at tilstanden er like alvorlig i både røde og blått styrte kommuner, i de store som i de små. Det forteller meg at vi trenger en nasjonal satsning. Oppgaven med å hente inn et stadig økende vedlikeholdsetterslep på en utdatert bygningsmasse er for stort for de fleste kommuner.

Verken regjeringer ledet av Høyre eller Arbeiderpartiet har evnet å gi elevene et forsvarlig arbeidsmiljø.

Tord Lien, Frp

Vi har sett kunnskapsminister Kristin Halvorsen konsekvent dytte kommunene foran seg i slike saker med de rødgrønnes standardformular om at «kommunene aldri har fått så mye penger som nå». Det er selvfølgelig riktig, hvis man ikke tar hensyn til tildeling av nye oppgaver til kommunene og lønns- og prisvekst. For barna, og lærerne, som tilbringer dagene på skoler som gjør dem syke er den slags tekniske budsjetthensyn uinteressante. Statsråden har et ansvar for at norske skoler følger norsk lov.

Håper elevene ikke blir behandlet som luft

Frp ba regjeringen i 2010 om en tiltaksplan for vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor. Forslaget ble nedstemt. Nå spør vi igjen statsråden om hun vil iversette en plan for hvordan elever og lærere skal sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. Denne gangen håper vi elevene ikke blir behandlet som luft.

Vi har sett kunnskapsminister Kristin Halvorsen konsekvent dytte kommunene foran seg i slike saker med de rødgrønnes standardformular om at «kommunene aldri har fått så mye penger som nå»

Tord Lien, Frp

Vi ønsker også elevombud som skal sørge for at Opplæringsloven blir fulgt – og at brudd blir sanksjonert. Det må få konsekvenser for kommunene når de ikke følger Opplæringsloven, enten det gjelder inneklima, mobbing eller rett til tilpasset opplæring.

Undersøkelsene til Brennpunkt viser med all mulig tydelighet at kommunene også har en tendens til å skjønnmale tilstandene. Vi mener det er uholdbart at kommunene godkjenner sine egne skoler. Vi må også ha likhet for loven. I dag får ofte private skoler langt hardere sanksjoner enn de offentlige når lovverket brytes. Det holder ikke.