Hopp til innhold
Kronikk

Ikke la naturen bli taperen!

I dag er det Fylkesmannens oppgave å sørge for at særlig verdifull natur blir tatt godt vare på. Nå står denne ordningen i fare.

Gråspett

For å sikre norsk natur er det svært viktig at regjeringen sørger for at miljøoppgavene forblir hos Fylkesmannen. Bildet viser gråspetten, en av Norges utrydningstruede fuglearter.

Foto: Gunn Nyborg

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

For å ta vare på natur, som utrydningstrua arter eller naturreservater, trengs både spesialkunnskap og evne til å se naturen i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I dag har Fylkesmannens miljøvernavdeling ansvaret for disse oppgavene. Det fungerer fordi miljøvernavdelingene er sterke fagmiljøer med mye naturkunnskap, som handler på vegne av regjering og storting.

Vil flytte miljøoppgaver

Men nå har et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg foreslått å flytte miljøansvaret og innsigelsesmyndigheten til de nye fylkeskommunene. Vi frykter at overføring av ansvaret vil gå ut over naturen av flere grunner. For det første er det urimelig å forvente at en fylkeskommune, med ansvar for næringsinteresser og utbygging lokalt, vil legge avgjørende vekt på nasjonale eller internasjonale naturhensyn.

Overføring av miljøoppgavene er ikke kostnadseffektivt, det splitter oppgaver som hører faglig sammen.

For det andre er det mest effektivt å ha beredskapen samlet på ett sted ved akutt forurensning, flom, skred og ras, noe som stadig blir viktigere i et skiftende klima. Derfor er det viktig at regjeringen, med miljøminister Ola Elvestuen i spissen, sikrer at miljøoppgavene forblir hos Fylkesmannen.

Dobbeltroller

Der Fylkesmannen er forpliktet til å sørge for at Stortinget og regjeringens politikk blir iverksatt i fylket, er det folkevalgte fylkestinget et uavhengig organ, ofte med andre mål og prioriteringer enn storting og regjering.

Arealendringer og tap av natur er den største trusselen mot artsmangfoldet i dag, og bit-for-bit nedbygging og lokale beslutninger er en hoveddriver for det. Vi mener at fylkeskommunene ikke må gis myndighet til å sette nasjonale naturinteresser og internasjonale forpliktelser til side, slik utvalget nå foreslår.

I dag kan Fylkesmannen fremme innsigelse og dermed forhindre miljøfiendtlige tiltak. Ekspertutvalget foreslår også å flytte innsigelsesmyndigheten fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Fylkeskommunene er eiere og utbyggere av fylkesveier, næringsutviklere, skoleeiere og regionale arealplanleggere.

Det er urimelig å forvente at en fylkeskommune vil legge avgjørende vekt på naturhensyn.

Skal fylkeskommunene i tillegg få ansvar for å fremme innsigelser når nasjonale naturverdier er truet, vil de få både mulighet og myndighet til å prioritere egne planer og tiltak fremfor nasjonale og internasjonale naturinteresser. Det er bekymringsfullt.

Ekspertutvalget argumenterer med at fylkesmannen skal rendyrke sin rolle med tilsyn, kontroll, klagebehandling og beredskap. Nettopp derfor må både miljøansvar og innsigelsesmyndighet forbli hos fylkesmannen.

Et sjansespill

Klimaendringene fører til mer ekstrem nedbør, tørke og vind. Det gir flere situasjoner med akutte utfordringer som flom, ras og forurensning. Behovet for rask handling og riktige beslutninger øker. Fylkesmannen har fagkompetanse og myndighet etter både forurensningsloven og naturmangfoldloven.

Helhetsansvaret sikrer raske og riktige vurderinger. Når tiden er knapp og faglig funderte beslutninger må tas på stedet, er det ikke rom for samordning og vurderinger på tvers av enda flere etatsgrenser.

Liten betydning for fylkeskommunene

Ekspertutvalget argumenterer selv for at miljøoppgavene er et statlig ansvar: « … mye av klima- og miljøfeltet er underlagt nasjonale og internasjonale føringer. Handlingsrommet er derfor snevert. … En overføring forutsetter at fylkeskommunen må innrette seg etter streng statlig styring og regulering på flere av fagområdene. På noen områder vil det ikke være noe regionalt handlingsrom.»

Det er viktig at regjeringen, med miljøminister i spissen, sikrer at miljøoppgavene forblir hos Fylkesmannen.

Fylkesmannens naturforvaltere utgjør to prosent av arbeidsplassene som utvalget foreslår å flytte fra staten til fylkeskommunene. Hva er egentlig den fylkeskommunale verdien av å få overført en liten håndfull oppgaver som skal være underlagt sterk statlig styring, og der det likevel ikke, om vi skal ta utvalget på alvor, skal være noe regionalt handlingsrom?

Stor betydning for naturen

Overføring av miljøoppgavene er ikke kostnadseffektivt, det splitter oppgaver som hører faglig sammen, og gjør statlig ansvar og nasjonale interesser til et fylkespolitisk anliggende. Miljøoppgavene har liten betydning for de nye fylkene, men for naturen er det helt avgjørende at oppgavene blir liggende hos Fylkesmannen.

Syv miljøorganisasjoner har bedt om møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen for å advare mot svekkelse av naturforvaltningen. Vi stoler på at regjeringen vil prioritere de nasjonale naturverdiene og internasjonale miljøforpliktelsene når forslaget legges fram for Stortinget 19. oktober.