Replikk

Formuesskatt er negativt for bedrifter og arbeidsplasser

Formuesskatten fører til at norske bedrifter dropper lønnsomme investeringer, mener representanter for 11 norske næringslivsorganisasjoner.

FISK FOREDLING

Bedrifter som foredler fisk og andre norske arbeidsplasser mener formuesskatten hemmer vekst, skriver artikkelforfatterne.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Alliansen for norsk, privat eierskap består av 11 næringsorganisasjoner i norsk næringsliv fra primærnæringene til tjenesteyting og industri.

Uansett hvor i næringslivet våre medlemsbedrifter befinner seg, er tilbakemeldingen at formuesskatten er negativ for investeringer i bedrifter og arbeidsplasser.

Den 12. august presenterte NRK Dagsrevyen en masteroppgave fra studenter ved NHH der det konkluderes med at «det ikke er grunnlag for å påstå at formuesskatten tapper bedriftene for kapital på en måte som hemmer verdiskapingen i norsk næringsliv».

Les også:

Rammer norsk eierskap

Vi som har erfaring fra alle sider av norsk næringsliv, kjenner oss ikke igjen i en slik konklusjon.

Formuesskatten på næringsinvesteringer har flere negative virkninger som det er viktig at myndighetene griper fatt i. Vi vil særlig understreke det faktum at formueskatten kun rammer norsk privat eierskap. Dette bidrar til en alvorlig konkurranseulempe mot utenlandske og offentlig eide bedrifter, både i det internasjonale og norske markedet.

I en vurdering av formueskattens skadelige virkninger mener vi det er viktig at man også hensyntar de ulike måtene formueskatten bidrar til tapping av bedriftene.

Høyere lønnsutbetalinger, utbytte fra bedriften, nedskriving av innskutt kapital, salg av eierandel i bedriften eller personlige lån er alle aktuelle kilder til å finansiere eiers formueskatt.

Dagens formuesskatt fører også til at samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer ikke blir gjennomført og at kapital kanaliseres uheldig.

Sårbar norsk økonomi

Det er bekymringsfullt at norsk økonomi i økende grad er blitt sårbar for et tilbakeslag innen oljesektoren og boligmarkedet. Norge hadde i 2010 det tredje laveste nivået på næringsinvesteringer i OECD når oljesektoren holdes utenom.

Et skatteregime som stimulerer til investeringer i bedrifter vil styrke og trygge arbeidsplasser, og med det grunnlaget for fremtidig velferd og skatteinntekter. Formuesskatten legger beslag på kapital som kunne vært brukt til investeringer, uansett om de går med overskudd eller ikke.

Bedriftene og deres eiere bidrar med et betydelig skattebidrag til fellesskapet, og slik skal det selvsagt være. I år betaler selskaper utenom oljesektoren inn 81 mrd. kroner i skatt. I tillegg betaler eierne av bedrifter 8,1 mrd. kr i skatt på utbytte og 6,8 mrd. kr i formuesskatt på næringstilknyttede investeringer.

En fjerning av formuesskatten på investeringer i bedrifter og arbeidsplasser vil føre til økte investeringer i nye og eksisterende arbeidsplasser.

Hva det vil medføre av skatteinntekter til det offentlige er i mangel av gode analyser ukjent, men all vår erfaring tilsier at norske bedrifter og arbeidsplasser vil komme styrket ut hvis formuesskatten på næringsinvesteringer avvikles.

Replikken er signert:

Styreleder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen
Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum
Adm. dir. i NHO, Kristin Skogen Lund
Adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke H. Madsen
Adm. dir. i Bedriftsforbundet, Lars-Erik Sletner
Adm. dir. i MEF, Trond Johannesen
Adm. dir. i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen
Adm. dir. i NORSKOG, Arne Rørå
Adm. dir. i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo
Adm. dir. i NARF, Sandra Riise
Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge