Kronikk

Svikter skolebarna

Flere norske skolebarn enn noen gang sliter med helsa på grunn av elendig inneklima og et system som undergraver deres rettssikkerhet. Da er det ikke godt nok med «flere undersøkelser».

Svikter elevene

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen har et medansvar for det elendige inneklimaet som plager norske elver, skriver barneombud Anne Lindboe.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Mange elever har et helseskadelig miljø på skolen. De blir syke og de mister mye av sin undervisning. Det er kommunene som har ansvar for barnas helse og opplæring. Flere kommuner har ignorert barnas rettigheter gjennom mange år.

NRK Brennpunkt tirsdag 28. august viste alvoret. Programmet dokumenterte et helsefarlig inneklima på flere skoler, noe som førte til at elever mistet mange skoledager. De måtte være hjemme på grunn av helseplagene. En rektor hadde meldt skriftlig fra til kommunen om at elever utviklet astma kort tid etter skolestart, uten at kommunen utbedret forholdene.

Rett til godt skolemiljø

Opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern gir elevene rett til et godt skolemiljø. Likevel setter mange kommuner barnas rettigheter til side. Det er selvsagt kommunene som har ansvaret for det. Men det er to andre som kan bidra til en løsning: helseministeren og kunnskapsministeren. Det gir også dem et ansvar.

Helseminister Anne Grethe Strøm-Eriksen sier at hun vil skaffe seg en oversikt over de skolene som ikke er gode nok på innklima. Hvor mange kartlegginger trenger hun?

Barneombud Anne Lindboe

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for opplæringsloven. Bestemmelsene skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade.

Burde vært opptatt av lovene

Forskriften gjelder for planlegging, tilrettelegging og drift av skoler. FNs barnekonvensjon pålegger staten ansvar for å sikre barns rett til god helse og opplæring. Departementene burde være opptatt av at disse lovene følges.

Til NRK sier helseminister Anne Grethe Strøm-Eriksen at hun vil skaffe seg en oversikt over de skolene som ikke er gode nok på innklima. Hvor mange kartlegginger trenger hun?

Avdekket før

Riksrevisjonen foretok en undersøkelse om vedlikehold av skolebygninger i 2005. De konkluderte med at en rekke skoler bryter lover og forskrifter som gjelder det fysiske skolemiljøet, og at statens oppfølging på området var mangelfull.

Undersøkelsenes tid er forbi i denne saken. Nå må helseministeren og kunnskapsministeren vise at de også kan handle.

Barneombud Anne Lindboe

Barneombudet kontaktet alle landets kommuner i 2007 for å undersøke om skolene var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Resultatet var nedslående. De ansvarlige departementene ble varslet, og Utdanningsdirektoratet gjennomførte på vegne av departementene en undersøkelse i 2009. Sosial- og helsedepartementet deltok i prosjektgruppen.

Må handle nå

Undersøkelsenes tid er forbi i denne saken. Nå må helseministeren og kunnskapsministeren vise at de også kan handle. Elever har opplæringsplikt, og foreldre kan straffes dersom de holder barna borte fra skolen. Det er i lys av dette en må se statens ansvar.

Fylkesmannen er statens forlengede arm, og skal bidra til en effektiv gjennomføring av politikken som fastsettes av regjeringen og Stortinget. Fylkesmannen skal blant annet kontrollere at kommunene følger de lover og regler som gjelder.

Fylkesmann uten makt

Problemet er at fylkesmennene i dag ikke har makt til å gjøre noe, dersom kommunene ignorerer elevenes rett til et godt skolemiljø. Slik er det ikke for voksne.

Har staten valgt å gi voksne større rettsvern enn barn?

Barneombud Anne Lindboe

Arbeidstilsynet har som oppgave å følge med på at voksne har et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet hadde myndighet til å stenge en skole i Bergen fordi lærerne ble syke.

Fylkesmannen har som oppgave å følge opp elevenes rett til et godt skolemiljø. Men Fylkesmannen hadde ingen effektive virkemidler å sette inn. Har staten valgt å gi voksne større rettsvern enn barn?

Må få sanksjonsmidler

Som barneombud mener jeg at fylkesmennene trenger et bedre mandat. Her har helseministeren og kunnskapsministeren et ansvar.

De bør sørge for at staten har det kontrollsystemet som trengs for å sikre elevene rett til god opplæring og god helse gjennom et godt skolemiljø.

Det er ikke nok å si at kommunene har ansvaret. Kommunen må også kunne ansvarliggjøres.

Løsningen er enkel

Fylkesmennenes mandat må utvides slik at de kan pålegge skoleeiere å sette i verk ethvert tiltak som ansees nødvendig for å sikre elever rett til et godt miljø i skolene.

Fylkesmennene må også få hjemmel til å benytte sanksjoner mot kommuner som bryter loven. Poenget med sanksjoner er ikke straff, men den allmennpreventive effekt som risikoen for sanksjon har.

Mestrer ikke

Jeg vil ikke frata kommunene ansvar. Jeg vil ha et system som hindrer kommunene å løpe fra sitt ansvar. I dag passer kommunen på seg selv. Det har de vist at de ikke mestrer.

Systemet undergraver elevenes behov for rettsikkerhet. Det er rett og slett ikke godt nok.

Barneombud Anne Lindboe

Kommunene bygger, eier og driver skoler. De gir seg selv godkjenning og dispensasjoner. Systemet undergraver elevenes behov for rettsikkerhet. Det er rett og slett ikke godt nok.

Kan løse saken

Jeg kommer til å bruke høsten på å forklare politikerne at de må gi fylkesmennene den makten de trenger. Jeg vil at de som kan, griper inn og lager det regelverket som barna trenger. Helseministeren og kunnskapsministeren kan løse saken.