Kan tvinges til å ta utkastede barn tilbake

180 barn er kastet ut av barnehage og SFO i Bergen. Nå kan kommunen bli tvunget til å ta barnehagebarna inn igjen. – De skal tilbys barnehageplass uavhengig av om foreldrene betaler eller ikke, sier Fylkesmannen.

Barn av fattige foreldre kastes ut når regningene ikke betales. – Disse barna hadde virkelig trengt barnehageplassen. De blir tvunget ut, uten at det er deres feil, sier barnehagestyrer.

BARN MÅ SLUTTE: – Vi ser at disse barna som må slutte, virkelig hadde trengt barnehageplass. De blir tvunget ut, uten at det er deres feil, sier Trond Øverli, styrer i Olsvik barnehage. Foto: Tim Wassmo

27. november 2013 vedtok Bergen kommune nye regler for manglende betaling av barnehage- og SFO-plasser. De har så langt ført til at 180 barn har blitt kastet ut, 27 av dem fra barnehager, når foreldrene ikke har betalt regningene.

Omtrent på samme tid, på forespørsel fra en annen kommune, ba Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsdirektoratet (Udir) klargjøre hvorvidt manglende betaling kan brukes som kriterium ved tildeling av barnehageplasser.

– Vi har ikke hatt kontakt med Bergen kommune om dette, sier seniorrådgiver Marianne Svege ved utdanningsavdelingen til Fylkesmannen i Hordaland.

Det er en veldig vanskelig sak, dette, i og med at kommunen har to roller. Men de er bundet opp av plikten til å tilby barnehageplass.

Marianne Svege, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland

I brevet til Udir spør hun og kollegaene om barnehager kan nekte å ta inn barn som har foresatte med gjeld etter ubetalte barnehageregninger, og om kommuner kan kreve at gjelden betales før et barn får barnehageplass gjennom hovedopptaket.

Svaret på det siste er et nokså utvetydig nei, ifølge direktoratet. Dermed tyder alt på at Bergens nye regelverk gjør at kommunen ikke oppfyller barnehageloven.

Udir: Bidrar trolig til å uthule retten til barnehageplass

I vedtaket bystyret fattet heter det at foresatte for barn som har mistet plassen grunnet manglende betaling, ikke vil «kunne få tildelt barnehageplass/SFO-plass til dette barnet før gjelden er innfridd eller det er inngått betalingsavtale».

BAKGRUNN: 180 barn kastet ut av barnehage og SFO

Bergen kommune fører også en liste over alle barn i kommunen som «ikke skal tilbys plass i en kommunal barnehage», der ordren til de kommunale barnehagestyrerne er at barna på listen skal avvises dersom gjelden ikke er gjort opp eller det er inngått nedbetalingsavtale.

Utdanningsdirektoratet slår fast at enkeltbarnehager kan reservere seg mot å ta inn barn med manglende foreldrebetaling. Men dersom alle kommunens barnehager har den samme reservasjonen, blir det mer problematisk, mener Udir.

Bergen har vedtatt felles regler for alle de kommunale barnehagene, ved at vedtektene ble endret i tråd med de nye retningslinjene.

Udir slår fast at kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for å tilby alle rettighetsbarn barnehageplass, og konkluderer med at «en reservasjon mot manglende foreldrebetaling som gjelder for alle barnehager som kommunen eier, trolig kan bidra til å uthule retten til barnehageplass».

De viser til barnehagelovens § 12a, som slår fast at barn har rett til barnehageplass i bostedskommunen.

– Det er en veldig vanskelig sak

Fylkesmannen fører i utgangspunktet ikke tilsyn med opptakskriterier i barnehagene, og har så langt ikke vært involvert i saken i Bergen kommune. Men etter at NRK fortalte at 180 barn har mistet plassene i SFO og barnehage som følge av den nye praksisen, vil de nå vurdere å undersøke lovligheten på eget initiativ.

– Vi er nå gjort kjent med dette, og vil følge med på hva som skjer videre. Vi har ikke ferdigstilt tilsynsplanen for 2015, og har rom for å gjennomføre såkalte hendelsesbaserte tilsyn. Denne saken kan bli gjenstand for et slikt tilsyn, sier seniorrådgiver Marianne Svege.

Marianne Svege

VIL FØLGE MED: – Hvis vi blir kjent med at det er barn som har rett på barnehageplass, men som er utestengt, kan vi pålegge kommunen å finne plasser til dem, sier Marianne Svege, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Hun påpeker at avtalen mellom barnehagen og foresatte er et privatrettslig anliggende, og at manglende betaling således ikke får innvirkning på kravene som stilles i barnehageloven.

– Det er en veldig vanskelig sak, dette, i og med at kommunen har to roller. Men de er bundet opp av plikten til å tilby barnehageplass. Det er ingenting i loven som sier at den plikten kan innskrenkes, så den har de uavhengig av om regningen er betalt eller ikke, sier seniorrådgiveren.

– Kommunen kan ikke forlange at gjelden er betalt

Fordi alle de kommunale barnehagene i Bergen har endret vedtektene i tråd med bystyrevedtaket, tror Fylkesmannen kommunen vanskelig kan oppfylle lovens paragraf 12a.

– Private barnehager har historisk sett vært mer opptatt enn kommunen av å sikre seg at foreldrene betaler. Så det er vel ikke noen grunn til å tro at de private barnehagene skal tilby disse barna plass. Dermed har kommunen satt seg i en posisjon der de ikke har barnehager de kan bruke til å oppfylle retten til barnehageplass, sier Svege.

Direktoratet er veldig tydelige på at kommunen ikke kan forlange at gjelden er betalt for at barna skal tilbys plass.

Marianne Svege, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland

– Og da er det brudd på barnehageloven?

– Ja, for disse har etter paragraf 12a rett på barnehageplass. Direktoratet er veldig tydelige på at kommunen ikke kan forlange at gjelden er betalt for at barna skal tilbys plass. Bergen kommune er nødt til å sørge for at de som har krav på plass, får plass, uavhengig av om foreldrene betaler eller ikke, slår seniorrådgiveren fast.

Hvis Fylkesmannen i Hordaland bestemmer seg for å åpne tilsynssak med oppsigelsespraksisen i Bergen, kan konsekvensen bli at de oppsagte barna må tilbys ny barnehageplass.

– Hvis vi blir kjent med at det er barn som har rett på barnehageplass, men som er utestengt, kan vi pålegge kommunen å finne plasser til dem. De foresatte må jo også ønske det, og jeg vil jo tro at en del av disse foreldrene ikke er kjent med at de fortsatt har rett på barnehageplass, sier Svege.

– Naturlig at kommunen endrer vedtektene

Dermed kan det fremtvinges en endring fra bystyrevedtaket som førte til utkastelse 180 barn i Bergen.

LES OGSÅ: Ap krever nye regler etter at 180 barn ble kastet ut

– Vi legger oss ikke opp i hvordan de gjør dette. Det naturlige i denne sammenhengen er vel at kommunen endrer vedtektene, men det viktige for oss er at de etterlever loven, sier Svege.

Ifølge kommunens egne saksdokumenter og oppvekstbyråd Jana Midelfart Hoff (H), har andre storbyer i Norge svært likelydende regelverk som Bergen. NRK har så langt ikke fått oversikt over om oppsigelsestallene er like store i andre byer, men Fylkesmannen i Hordaland tror uansett en nasjonal gjennomgang av retningslinjene kan være på trappene.

– Hvis det samme forekommer også i andre byer, er det ikke unaturlig om Utdanningsdirektoratet vil se på saken, sier seniorrådgiver Svege.