Fjord1 med overskot

Fjord1 hadde eit resultat på 43,9 millonar før skatt i første halvår i år.

Det er forretningsområda ferje og buss som som gjer det best, medan drifta av hurtigbåt og gods ikkje har like gode resultat.

Dette skuldast mellom anna høge oljeprisar.

Konsernet seier dei er rimeleg godt nøgde med resultatet.