Hopp til innhold

Dette får Hordaland

Her kan du finne ut hva Nasjonal Transportplan byr på for Hordaland.

bomstasjon

Mange av prosjektene i Nasjonal Transportplan er avhengig av bompengefinansiering.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

VEI:

I perioden 2010 blir ombyggingen av Nyborgkrysset på E39 i Bergen fullført. Dessuten blir det vedtatt ombygginger på E39-strekningen Vågsbotn – Hylkje.

Det blir foreslått statlige midler til å starte utbygging av E39 til firefelts vei på strekningen Svegatjørn – Rådal i Hordaland i perioden 2010-2013. Denne prioriteringen er avhengig av at Stortinget går med på et opplegg med delvis bompengefinansiering. Dette prosjektet har en kostnadsramme på 3 800 millioner kroner.

I perioden 2010-2014 er det aktuelt å prioritere statlige midler til:

Bygging av ny firefelts tunnel på strekninga E39 Nyborg - Klauvaneset. Prioriteringen er avhengig av at det blir enighet om delvis bompengefinansiering.

Ny tunnel og opprusting av eksisterende vei på strekningen E39 Vikanes – Romarheim bru. Veien er i dag svingete og det er en tunnel med lav standard på dagens vei.

Sotrasambandet: 400 millioner kroner er satt av til Sotrasambandet det ligger ikke i dette om det er tunnel eller bru. Riksveg 555 Sotrasambandet vil bli omklassifisert til stamvei i forbindelse med forvaltningsreformen. Prioriteringen er avhengig av det blir tilstrekkelig oppslutning om delvis bompengefinansiering.

I perioden 2010-2013 blir rassikringen av riksvei 13 fullført på strekningen Bugjelet – Brimnes. I tillegg prioriterer de midler til delfinansiering av prosjektet riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense, der sikring av den rasutsatte strekningen Skjervet inngår.

I perioden 2014-2019 prioriteres statlige midler som bidrag til fullfinansiering av Vossepakka. I tillegg er det blant annet aktuelt å rassikre riksvei 13 gjennom bygging av tunnel på strekningene Øvre Vassenden i Granvin kommune og Deildo i Ullensvang kommune.

Prosjektet E16/riksveg 3 Vossepakka er ventet å bli gjennomført i perioden 2010-2013. Prosjektet omfatter omlegging av riksvei 13 på strekningene Øvre – Granvin – Voss grense og Mønshaug – Palmafoss i Granvin og Voss kommuner.

I tillegg omfatter prosjektet omlegging av E16 utenom Voss sentrum. Det foreligger vedtatte reguleringsplaner for de tre delprosjektene som inngår i Vossepakka, og det er lokalpolitisk enighet om delvis bompengefinansiering av prosjektet.
Vossapakka har et samlet kostnadsoverslag på 1 170 millioner kroner.

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å prioritere midler til utbedring av E16 på den smale og ulykkesutsatte strekningen Løno – Voss, øst for Voss sentrum. Prosjektet vil være en videreføring av omlegging av E16 utenom Voss sentrum.

Midtrekkverk på E16 mellom Arna og Vågsbotn i Bergen.

I perioden 2010-2013 har en prioritert statlige midler til bygging av Stordalstunnelen på E134 i Etne kommune. Den nye tunnelen vil komme i stedet for en vei som er smal og svingete, og som er utsatt for ras. Prioriteringen er avhengig av at det blir enighet om delvis bompengefinansiering av prosjektet, som omfatter bygging av en rundt 1,4 kilometer lang tunnel. I tillegg kommer oppbygging av sideveier og nytt kryss med riksveg 38. Eksisterende vei skal brukes som lokalvei og gang- og sykkelvei. Prosjektet har et kostnadsoverslag på 1,1 milliard kroner.

Samferdselsdepartementet vurder det som aktuelt å prioritere å bruke midler til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell og forbi Røldal. Deler av strekningen har dårlig standard, med smal og svingete vei og store høydeforskjeller. Bygging av nye tunneler vil dessuten føre til en vesentlig innkorting av sambandet for nyttetrafikk mellom Østlandet og Sør-Vestlandet. Prioriteringen er avhengig av at det blir enighet om delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Det er lagt til grunn bompenger fra Haugalandspakka til en rekke investeringstiltak på E134 i Hordaland og Rogaland.

Jernbane:

Jernbaneprosjektet Bergen – Arna blir sett i gang i perioden 2010-2013 og blir fullført i perioden 2014-2010.

Dagens enkeltspor på strekningen Arna – Bergen er en flaskehals for å få togene frem til Bergen stasjon, til godstogterminalen på Nygårdstangen og for skiftetrafikk inne på stasjonsområdet.

Prosjektet, som er en forlengelse av prosjektet Bergen – Fløen, omfatter utvidelse av Arna stasjon for å legge til rette for at lange godstog kan krysse, og utviding til to spor gjennom Ulriken. Til sammen gir dette to spor på den 8,8 kilometer lange strekningen mellom Arna og Bergen. Prosjektet har et kostnadsanslag på1,5 milliarder kroner.

I tillegg er det satt av 577 millioner kroner i andre plandel til oppstartspenger for Ringeriksbanen det vil si at det trolig blir oppstart i 2014. Det betyr at reisetiden kortes med en time mellom Bergen og Oslo.

Les også: Flaggene heises i Hordaland

Sjekk hva andre fylker får: Fylkesoversikt